Uzņēmumu ienākuma nodokļa ieturēšana

Uzņēmumu ienākuma nodokli, piemērojot 20 procentu likmi, izmaksas brīdī ietur no visiem maksājumiem un dividendēm, ko Latvijas rezidenti vai nerezidentu pastāvīgās pārstāvniecības izmaksā juridiskajām, fiziskajām un citām personām, kuras atrodas, ir izveidotas vai nodibinātas zemu nodokļu vai beznodokļu valstīs vai teritorijās, ieskaitot maksājumus šo personu pārstāvjiem vai maksājumus trešo personu banku kontos un maksājumus, kas veikti savstarpēja norēķinu ieskaita veidā, izņemot:

  • maksājumus par preču piegādēm un iegādātajiem Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas publiskās apgrozības vērtspapīriem, ja šīs preces un vērtspapīri tiek iegādāti par tirgus cenām (Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5.panta sestā daļa). Komentārs. Parasti preču iegādes izmaksas ir jāsalīdzina ar analoģisku preču iegādes cenām no nesaistītiem uzņēmumiem. Ja tādu nav un ja preces tiek pārdotas tālāk nesaistītiem uzņēmumiem, ir jāanalizē tālākpārdošanas peļņas norma (bruto vai neto līmenī), tātad, jāpiemēro tālākpārdošanas vai tīrās peļņas norma. Vairāk par darījumu tirgus cenu noteikšanu lasiet specializētajā transfertcenu portālā www.transfertcenas.lv .

Tostarp nodoklis ir ieturams arī no procentu maksājumiem un maksājumiem par intelektuālo īpašumu pēc 20 procentu likmes, ja vien no šādiem maksājumiem nav jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis (Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5.panta astotā daļa).

Zemu nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju sarakstu nosaka Ministru kabineta 2017.gada 7.novembra noteikumi  Nr. 655  “Noteikumi  par  zemu  nodokļu  vai  beznodokļu  valstīm  un teritorijām”. Noteikumu 1.punktā norādītās valstis vai teritorijas netiks uzskatītas par beznodokļu vai zemu nodokļu valstīm vai teritorijām, sākot ar gadu, kurā attiecībā uz minēto valsti vai teritoriju tiek uzsākta starptautiskā līguma par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu piemērošana, vai datumu, kurā attiecībā uz minēto valsti vai teritoriju stājas spēkā starptautiskais līgums, kas paredz informācijas apmaiņu.

Atļauja neieturēt uzņēmumu ienākuma nodokli izmaksas brīdī

Valsts ieņēmumu dienestam ir tiesības atļaut neieturēt nodokli no tiem maksājumiem, no kuriem ir ieturams nodoklis, ja to izmaksātājs pamatoti pierāda, ka minētie maksājumi netiek izdarīti, lai samazinātu maksātāja apliekamo ienākumu un nemaksātu vai samazinātu Latvijā maksājamos nodokļus (Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5.panta devītā daļa).

Gadījumā, ja Latvijas nodokļa maksātāja maksājumu personām beznodokļu vai zemu nodokļu valstī vai teritorijā mērķis nav mākslīgi samazināt uzņēmumu ienākuma nodokļa bāzi Latvijā, nodokļa maksātājs pirms maksājumu veikšanas var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā iesniegumu–pieprasījumu par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5.panta sestās daļas nepiemērošanu attiecībā uz viņa maksājumiem minētajām personām. Iesniegums–pieprasījums neattiecas uz šādiem maksājumiem:

1) maksājumiem par konsultatīvajiem pakalpojumiem;

2) dividendēm;

3) procentu maksājumiem;

4) maksājumiem par intelektuālo īpašumu.

Minētajā iesniegumā–pieprasījumā nodokļa maksātājs norāda darījuma raksturu, būtību un piemērojamās cenas, paskaidro, kādi apstākļi ir noteikuši nepieciešamību veikt darījumu ar personu attiecīgajā valstī vai teritorijā, apliecina, ka minētais darījums nenotiek, lai samazinātu nodokļa maksātāja ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo bāzi vai nemaksātu nodokļus Latvijā, un ka nodokļa maksātājs vai ar nodokļa maksātāju saistītas personas vai komersants (vai pastāvīgā pārstāvniecība) nav tiešs vai netiešs līdzdalībnieks personā – maksājumu saņēmējā, dokumentāri identificē personas, kuras tieši vai netieši (izmantojot līdzdalību citā personā, vairākās citās personās vai citā veidā) ir personas – maksājumu saņēmējas faktiskie īpašnieki, kā arī sniedz jebkuru citu būtisku informāciju.

Iesniegumu-pieprasījumu izskata un atļauju neieturēt nodokli (vai atteikumu) papīra vai elektroniskā formā izsniedz mēneša laikā pēc minētā iesnieguma  iesniegšanas.

Nodokļa maksātājs tikai pēc Valsts ieņēmumu dienesta rakstiskas (papīra vai elektroniskā formā) atļaujas saņemšanas ir tiesīgs neieturēt nodokli no atļaujā norādītajiem maksājumiem vai no maksājumiem par atļaujā minēto darījumu izpildi.

Kārtība, kādā aizpildāms un izskatāms iesniegums–pieprasījums par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma 5.panta sestās daļas nepiemērošanu, ir noteikta Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 38.-49.punktā.

Ja  uzņēmumu ienākuma nodoklis nav ieturēts un nav saņemta atļauja neieturēt nodokli

 Gadījumā, ja izmaksātājs no maksājumiem personai zemu nodokļu un beznodokļu valstī vai teritorijā nav ieturējis nodokli noteiktajā apmērā vai nevarēja to ieturēt, izmaksātājs aprēķina maksājamo nodokli un to samaksā līdz tā mēneša divdesmitajam datumam, kurš seko pārskata gada pēdējam mēnesim (piemēram, par 2018.gadā veiktajiem maksājumiem nodokļa summa jāsamaksā līdz 2019.gada 20.janvārim, ja pārskata gads sakrīt ar kalendāro gadu). Šajā gadījumā maksājamo uzņēmumu ienākuma nodokli aprēķina, nerezidentam izmaksāto summu dalot ar koeficientu 0,8 un reizinot ar nodokļa likmi 20 procenti. Piemēram, ja nerezidentam izmaksātā summa ir 100, tad nodoklis ir 25 (100 : 0,8 x 0,2).

Iesnieguma-pieprasījuma formas paraugs ir noteikts Ministru kabineta 2017.gada 14.novembra noteikumu Nr.677 “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma normu piemērošanas noteikumi” 4.pielikumā

4.pielikums

Ministru kabineta

2017.gada 14.novembra

noteikumiem Nr.677

Iesniegums – pieprasījums

par Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma

5.panta sestās daļas nepiemērošanu

I Nodokļa maksātājs

Nosaukums Nodokļa maksātāju reģistrācijas kods
   
                           
   

 

Iela, numurs Pilsēta, apdzīvota vieta Pasta indekss

 

II Maksājuma veids un tā saņēmējs

Maksājuma veids Maksājuma saņēmējs (nosaukums, vārds, uzvārds, adrese, reģistrācijas numurs, konta nr. kredītiestādē) Piemērojamās cenas

(euro)

Ar nodokļa maksātāju saistītas personas vai uzņēmumi

 

III Pamatojums (apstākļi, kas noteikuši nepieciešamību veikt maksājumu (darījumu))

 

 

 

 

 

IV Nodokļa maksātāja apliecinājums

 

Maksājuma (darījuma) mērķis nav nodokļa maksātāja apliekamā ienākuma samazināšana vai nodokļa nemaksāšana Latvijas Republikā.

Nodokļa maksātājs vai ar to saistītas personas vai uzņēmumi nav tieši vai netieši līdzdalībnieki personā – maksājumu saņēmējā.

 

V Cita informācija

 

Apstiprinu, ka iesniegumā – pieprasījumā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.

 

____________________     _____________

atbildīgās amatpersonas                    datums

paraksts un  tā atšifrējums

 

VID apstiprinājums. Iesniegums -pieprasījums saņemts.

 

___________________________        ______________

nodokļu inspektora                               datums

paraksts un tā atšifrējums

02.02.2018.

Informāciju sagatavoja:

VID Nodokļu pārvalde