2018. gada 1. janvārī stāsies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums. Viens no deklarētajiem uzņēmumu ienākuma nodokļa mērķiem bija sekmēt uzņēmumu kapitalizāciju un tādējādi arī “reinvestēšanu”.

Komercdarbībā pamatā ir divi finansējuma avoti, t.i. finansēšana izmantojot pašu kapitālu un izmantojot aizņemto kapitālu. Teorijā un praksē pašu kapitāla finansējums tiek uzskatīts par dārgāku salīdzinot ar aizņemto kapitālu, jo investors uzņemas lielākus riskus un tāpēc vēlas lielāku atdevi. Aizņemtais kapitāls tiek uzskatīts par mazāk riskantu un tāpēc tas ir lētāks, kā arī tas samazina nodokļa slogu atskaitāmo procentu izmaksu veidā no ar uzņēmumu ienākuma nodokļa apliekamā ienākuma.

Līdz ar jauno uzņēmumu ienākuma nodokli mainās arī apsvērumi attiecībā uz uzņēmuma finansēšanu. Vispirms ir skaidrs, ka aizņemtais kapitāls vismaz daļēji zaudē savu nosacīto “lētumu” un vairs neietekmē nodokļu peļņu, kā rezultātā no investora viedokļa teorijā būtu diezgan vienalga kā finansēt uzņēmumu. Respektīvi, varētu pieņemt, ka investori turpmāk vairāk dos priekšroku pašu kapitālam attiecībā pret aizņemto.

Par to, kā jaunais nodoklis varētu ietekmēt Latvijas un ārvalstu investoru lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Latvijas uzņēmuma finansēšanu, šajā rakstā.

Latvijas investors 

Latvijas investors Jānis Bērziņš nodibina uzņēmumu, kura dibināšanas kapitālu vienkāršības labad neņemsim vērā. Uzņēmumam ir nepieciešams finansējums 1 000 000 eiro.  Jānis vēlas saņemt atdevi no investīcijām 10%  gadā, tātad 100 000 eiro (pieņemsim, ka šāda atdeve ir adekvāta). Lai varētu izvērtēt dažādus scenārijus, katrā no tiem novērtēsim efektīvo nodokļu likmi, t.i. kopējo nodokļu slogu pret summu, kuru investors saņem pēc nodokļiem (neto).

  1. Ieguldījums pamatkapitālā

Tātad, ja Jānis iegulda 1 000 000 eiro Latvijas uzņēmumu pamatkapitālā, lai nodrošinātu prasīto atdevi, uzņēmums izmaksās dividendēs 100 000 eiro. Rezultātā maksājamais uzņēmumu ienākuma nodoklis ir 100 000 x 20/80, t.i. 25 000 eiro. Efektīvā nodokļu likme ir 25%.

  1. Aizdevums

Ja 1 000 000 eiro tiek finansēts aizdevuma veidā, no aizdevuma procentiem būs jāietur iedzīvotāju ienākuma nodoklis 20% apmērā. Tātad, ja Jānis vēlēsies, lai uzņēmums izmaksā 100 000 kā procentus par aizdevumu, viņš saņems 80 000 (neto summu) un samaksās 20 000 iedzīvotāju ienākuma nodokli. Efektīvā nodokļu likme joprojām būs 25%. Tiktāl likums nodrošina vienlīdzīgu attieksmi gan pašu kapitālam, gan aizdevumam.

Taču ir jāņem vērā divas lietas:

  • pieļaujamo procentu summa;
  • transfertcenas – procentu darījumu tirgus vērtība.

 Pieļaujamie procenti

Saskaņā ar jauno likumu uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē iekļauj procentu maksājumus proporcionāli tam, kādā apmērā pārskata gada parādu saistību (par kurām aprēķināti procentu maksājumi) vidējais apjoms pārsniedz summu, kura vienāda ar četrkāršotu nodokļa maksātāja uzņēmuma gada pārskatā atspoguļoto pašu kapitāla apjomu (pārskata gada sākumā), kas samazināts par ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezervi un citām rezervēm, kuras nav radušās peļņas sadales rezultātā. Tas nozīmē, ka šajā situācijā faktiski visi procenti būs jāiekļauj nodokļu bāzē un jāmaksā nodoklis, t.i. 100 000 x 20/80 = 25 000 eiro. Lai šo normu nepiemērotu ir jāstrukturē ieguldījums kapitālā, lai pašu kapitāla un aizņemtā kapitāla attiecība ir 1:4. Tātad miljona ieguldījums ir jāstrukturē, paredzot, ka pamatkapitāls ir vismaz 200 000 un aizņemtais kapitāls 800 000.

Transfertcenas

Ir jāņem vērā arī darījumu tirgus vērtības korekcija. Šajā situācijā 10% likme varētu būt virs tirgus vērtības (pieņemsim, ka tirgus vērtība ir 8%). Tomēr, tā kā nodoklis jau ir nomaksāts no visas procentu summas, domājams, ka otrreiz šāda korekcija nav jāveic. Taču, ja ir pareizi strukturēts pašu un piesaistītais kapitāls, tad šī korekcija attieksies.Un tāpēc procentu izdevumi nedrīkstēs pārsniegt tirgus vērtību, teiksim, 8%.

Tātad, lai maksimizētu atdevi no investīcijām aizdevumu veidā, Jānim būs jāveido pašu kapitāls 200 000 apmērā un jāievēro procentu tirgus vērtība.

 Finansēšana ar aizdevuma palīdzību (EUR)
Ieguldījums pamatkapitālā, ievērojot pašu kapitāla aizņemtā kapitāla proporciju (1:4) 200 000
Aizdevums 800 000
Procentu likme tirgus vērtībā 8% (64 000)
Atlikusī atdeve no investīcijām tiek izmaksāta kā dividendes 36 000
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no procentiem 12 800
UIN no dividendēm 9 000
Jānis saņem neto summu 87 200
Nodokļu kopsumma 21 800
Efektīvā nodokļu likme 25%

Tātad efektīvi tiek samaksāti tie paši 25% nodokļos, kas būtu, ja Jānis veiktu ieguldījumu pamatkapitālā.

Ārvalstu investors

Tā pati situācija, tikai šoreiz investors ir Džeimss Brauns no Nārnijas.

  1. Ieguldījums pamatkapitālā

Džeimss iegulda 1 000 000 eiro uzņēmuma pamatkapitālā. Uzņēmums izmaksā dividendēs 100 000 eiro, tātad maksājamais nodoklis ir 100 000 x 20/80, t.i. 25 000 jeb efektīvi – 25%.

Taču šeit rodas kāda problēma. Džona rezidences valstī Nārnijā šis ienākums tiks uzskatīts par dividenžu ienākumu un apliksies ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (dividenžu nodokli), teiksim, 10% apmērā. Taču tā kā Latvijā samaksātais nodoklis netiks uzskatīts par dividenžu nodokli (bet gan par uzņēmumu ienākuma nodokli), Latvijā samaksātais nodoklis visticamāk nebūs izmantojams kā nodokļa kredīts.

 Finansēšana ar ieguldījumu pamatkapitālā  (EUR)
Ieguldījums pamatkapitāla 1 000 000
Dividendes 100 000
UIN 25 000
Nodoklis ārvalstnieka rezidences valstī – Nārnijā (10%) 10 000
Kopējais nodokļu slogs 35 000
Džeimss saņem (neto) 90 000
Efektīvā nodokļa likme (nodoklis/neto ienākumu) 38,8%

Tas nozīmē, ka Nārnijā Džeimss samaksās vēl papildus 10% Nārnijas iedzīvotāju ienākuma nodokli no saņemto dividenžu summas. Tātad efektīvais nodokļu slogs būs – 35 000 eiro jeb 38,8% (35 000 : 90 000)

2. Aizdevums

Aizdevuma gadījumā attiecas visi tie paši noteikumi, kā attiecībā uz rezidentiem fiziskajām personām, t.i.:

  • pieļaujamo procentu ierobežojumi;
  • transfertcenas;
  • iedzīvotāju ienākuma nodoklis no procentu ienākumiem.

Respektīvi, lai samazinātu nodokļu slogu, ir jāstrukturē pamatkapitāls un jāievēro transfertcenu noteikumi:

 Finansēšana ar aizdevuma palīdzību  (EUR)
Ieguldījums pamatkapitālā, ievērojot pašu kapitāla aizņemtā kapitāla proporciju (1:4) 200 000
Aizdevums 800 000
Procentu likme tirgus vērtībā (pieņēmums) 8% (64 000)
Atlikusī atdeve no investīcijām tiek izmaksāta kā dividendes 36 000
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis no procentiem 12 800
UIN no dividendēm 9 000
Nodoklis rezidences valstī (no dividendēm) 3 600
Investors saņem neto ienākumu 87200
Nodokļu kopsumma 25 400
Efektīvā likme 29%

Tomēr atšķirībā no ieguldījuma kapitālā gadījuma, iedzīvotāju ienākuma nodoklis no procentu ienākuma, kas ir samaksāts Latvijā, visticamāk, ka tiks ņemts vērā Džeimsa rezidences valstī (Nārnijā) kā nodokļa kredīts.

Piebildīšu, ka gadījumā, ja pašu kapitāla attiecība pret aizņemto kapitālu būtu pieņemams un tirgus likme atbilstu 10%, tad nebūtu jāstrukturē ieguldījums pamatkapitālā un 100 000 tiktu izmaksāti kā procentu izdevumi, tad nodokļu summa būtu 20 000  un efektīvā nodokļu likme – 25%.

Secinājumi

Pie pieņēmuma, ka investora atdeve pirms nodokļiem ir 10% no ieguldījuma vai mazāk, ir acīmredzams, ka ārvalstu investoram ir izdevīgāk strukturēt ieguldījumu maksimāli izmantojot aizdevuma instrumentus, nevis investīcijas uzņēmumu pamatkapitālā. Līdz ar to ir jāsecina, ka jaunais likums ne vien neveicinās ārvalstu investīciju piesaisti, bet gluži pretēji sekmēs investīciju aizplūdi un uzņēmumu finansēšanu ar aizdevumu instrumentu palīdzību vai arī holdinga sabiedrības veidošanu kādā no valstīm.

Ja Jums ir jautājumi par šo tematu, lūdzu rakstiet arturs@breicis.com vai zvaniet +371 29274911.