• Vadības pakalpojumu līgums

Preču piegādes līgums starp saistītajiem uzņēmumiem

60.50

Preču piegādes līgums starp saistītajiem uzņēmumiem. Ar tirdzniecības atlaižu un transfertcenu korekcijas noteikumiem.

Kategorija:

Preces apraksts

Preču piegādes līgums, kas tiek slēgts starp saistītajiem uzņēmumiem, ir izstrādāts, ņemot vērā normatīvo aktu prasības veikt transfertcenu korekcijas, lai nodrošinātu atbilstību tirgus cenas principam. Šī līguma izstrādes laikā tika ņemti vērā tādi faktori, kā pārdošanas apjomi, sezonalitāte u.c., kas dod iespēju pircējam saņemt tirdzniecības atlaides.

Līguma saturs:

 • Preambula
 • Līguma priekšmets
 • Kvalitāte, tara, iepakojums
 • Piegādes noteikumi
 • Cena, norēķinu kārtība, atlaides
 • Līdzēju pienākumi
 • Preču pieņemšanas kārtība
 • Līdzēju atbildība
 • Nepārvarama vara
 • Strīdu izšķiršanas kārtība
 • Līguma izmaiņas un izbeigšanas kārtība
 • Citi noteikumi.