Reģistrācija VID pievienotās vērtības nodokļi maksātāju reģistrā

PVN Maksātāji

1. Iekšzemes nodokļa maksātājs:

 • reģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā;
 • nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš, izmantojot PVN likumā noteiktās tiesības, nav reģistrējies VID PVN maksātāju reģistrā.

2. Citas dalībvalsts nodokļa maksātājs:

 • citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš nodokļa maksāšanas vajadzībām ir reģistrēts citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā;
 • citas dalībvalsts nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš nav reģistrēts citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā un kura juridiskā adrese vai dzīvesvietas adrese ir citā dalībvalstī.

3. Trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātājs:

 • trešo valstu vai trešo teritoriju reģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kuram ir piešķirts nodokļa maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, kas nodokļa piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt nodokļa maksātāju un ko piešķīrusi valsts, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību;
 • trešo valstu vai trešo teritoriju nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kuram nav piešķirts nodokļa maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, kas nodokļa piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt nodokļa maksātāju un ko piešķir valsts, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību;

4. Fiskālais pārstāvis.

5. PVN grupa.

 

Reģistrācijas kārtība

Personas Reģistrēšanās nosacījumi Reģistrēšanās brīdis
 • Fiziskā persona
 • Juridiskā persona
 • Personālsabiedrības
 • Personu grupas pilnvarotā persona
Ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 50000 euro (neiekļaujot šajā summā piegādāto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtību, ja šādu piegādi veic vienu reizi 12 mēnešu laikā). Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 50000 euro, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID.
 • Juridiskā persona
 • Fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību
Preču iegādes ES teritorijā vērtība bez PVN kārtējā kalendārā gadā pārsniedz 10000 euro. Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 10000 euro, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID
 • Citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājs
 • Iekšzemē veic preču iegādi ES teritorijā vai preču piegādi.
 • Iekšzemē sniedz pakalpojumus, kas apliekami ar PVN, un saskaņā ar likumu ir atbildīgs par PVN samaksu valsts budžetā.
 • Iekšzemē nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kas nav nodokļa maksātājs, piegādā preces, kurām Latvijas Republikā piemēro akcīzes nodokli, neatkarīgi no piegādāto akcīzes preču vērtības.
 • Veic preču tālpārdošanas darījumu un preces tiek saņemtas Latvijā, un šo preču piegāžu kopsumma bez PVN kārtējā kalendārā gadā sasniedz vai pārsniedz 35000 euro.
 • Piegādā preces nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kas nav nodokļa maksātājs, un šīs preces iekšzemē montē vai uzstāda.
 • Pirms darījumu veikšanas
 • Pirms darījumu veikšanas
 • Pirms darījumu veikšanas
 • Ne vēlāk kā 30 dienu laikā no minētās summas sasniegšanas vai pārsniegšanas
 • Pirms darījumu veikšanas
Trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona Iekšzemē veic ar PVN apliekamus darījumus un ir atbildīgs par PVN nomaksu valsts budžetā.  Pirms darījumu veikšanas
 Citas ES dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja pastāvīgā iestāde Iekšzemē iesaistās šīs personas veiktajā preču piegādē vai pakalpojumu sniegšanā. Pirms darījumu veikšanas
PVN grupa
 • Dalībnieki var būt tikai reģistrēti nodokļa maksātāji;
 • Reģistrēts nodokļa maksātājs vienlaikus nevar būt citas PVN grupas dalībnieks;
 • Vismaz viena PVN grupas dalībnieka ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējos 12 kalendārajos mēnešos ir vismaz 355700 euro;
 • Dalībnieki ir kapitālsabiedrības, kuras ietilps vienā koncernā vai ārvalsts komersanta, kas ietilpst koncernā, filiāle Latvijas Republikā;
 • Ir noslēgts PVN grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts galvenais uzņēmums;
 • Dalībnieki ir sasniedzami to juridiskajā adresē.
 Fiskālais pārstāvis
 • Pirms vairāk nekā 2 gadiem ir reģistrējis saimniecisko darbību iekšzemē un kopš reģistrācijas dienas nepārtraukti veicis saimniecisko darbību;
 • Dienā, kad iesniedzis iesniegumu VID reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā, nav nodokļu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti , un šī persona pilda parādu saistības.
 • Fiziskajai personai vai juridisko personu pārstāvēt tiesīgai personai nav sodāmības par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu.
 • Nodokļu deklarācijas iesniedz termiņā un VID noteiktajā termiņā iesniedz pieprasīto papildu informāciju.
 • Ir sasniedzams tā juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā.
 • Iesniedz kādu no šādiem apliecinājumiem iespējamā PVN parāda segšanai: a) bankas apliecinājums par uzkrājumu depozīta kontā iespējamā PVN parāda segšanai reģistrācijas dienā 14220 euro apmērā un fiskālā pārstāvja darbības laikā — vismaz 20 % apmērā no fiskālā pārstāvja iepriekšējo triju taksācijas periodu PVN deklarācijās uzrādītās vidējās apliekamo darījumu kopējās vērtības, bet ne mazāks par 10000 latiem.
 • Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par galvojumu iespējamā PVN parāda segšanai, ne mazāku par 284570 euro.
 • Ir VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā reģistrēts klients.
Publiska persona Veic ar PVN apliekamus darījumus un šādi darījumi var radīt būtiskus konkurences izkropļojumus vai arī:

 • sniedz telekomunikācijas pakalpojumus;
 • piegādā preces (tai skaitā ūdeni, gāzi, elektrību, tvaiku, siltumenerģiju);
 • sniedz preču transporta pakalpojumus;
 • sniedz ostu vai lidostu pakalpojumus;
 • sniedz sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumus;
 • veic lauksaimniecības intervences darījumus, pildot regulu nosacījumus par lauksaimniecības ražojumu tirgus kopējo organizāciju;
 • organizē gadatirgus un tirdzniecības izstādes;
 • sniedz noliktavu pakalpojumus;
 • sniedz komerciāla rakstura reklāmas pakalpojumus;
 • sniedz tūrisma pakalpojumus;
 • sniedz komerciāla rakstura televīzijas un radio pakalpojumus;
 • sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus;
 • piegādā preces darbinieku personiskajām vajadzībām;
 • sniedz nomas pakalpojumus

Saņem būvniecības pakalpojumus.

Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 50000 euro, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID.

 

 

 

 

 

 

Pirms pakalpojuma saņemšanas

Jebkura persona
 • Sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu, jebkuram citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam, vai nodokļa maksāšanas nolūkā identificētai citas ES dalībvalsts juridiskajai personai, kas neveic saimniecisko darbību.
 • Sniedz tādus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šā likuma 19.panta pirmo daļu ir cita dalībvalsts un attiecībā uz kuriem par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs.
 • Pirms pakalpojuma sniegšanas
 • Pirms pakalpojuma sniegšanas