Esam uzsākuši jaunu e-semināru jeb videosemināru ciklu par nodokļu jautājumiem.

Svaigākais nodokļu seminārs ir uzņemts angļu valodā par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu un labuma gūšanu no tā: “How to benefit from the Latvian corporate income tax“.

Šobrīd ir pieejami arī  divi bezmaksas semināri par nodokļiem:

Pārējie četri semināri ir:

Kāpēc mēs izvēlējāmies ierakstīt un publicēt seminārus par nodokļu tēmām, nevis tos lasīt “dzīvajā”? Iemeslu ir daudz. Taču galvenais ir, ka ierakstot semināru, tiek nodrošināta augstākās kvalitātes prezentācija, skatītājiem ir iespēja semināru noskatīties daudzkārt un laikos, kuros tas ir ērti.

Turpmāk tiek plānota arī citu video semināru par dažādām nodokļu tēmām publicēšana. Ja Jums ir kādi priekšlikumi par nodokļu semināru tēmām, kuras Jūs vēlaties redzēt, lūdzu, rakstiet: info@breicis.com.

Patreizējo nodokļu semināru saturs ir pieejams zemāk.

Bezmaksas seminārs  “Kāda īsti ir uzņēmumu ienākuma nodokļa likme”

Seminārā tiek apskatīts bieži uzdotais jautājums, vai uzņēmumu ienākuma nodokļa likme ir 25% vai 20%. Ņemot vērā, ka šis jautājums joprojām tiek uzdots, tas ir aktuāls. Semināra ietvaros risinām uz piemēra bāzes nodokļa efektīvo likmi un tās salīdzināšanu ar dažādiem peļņas sadales scenārijiem, kā arī salīdzinot ar iepriekšējo nodokļu sistēmu.

Bezmaksas seminārs  “Pieci iemesli kāpēc kapitalizēt parādu”

Seminārā tiek apskatīti iemesli kāpēc būtu nepieciešams kapitalizēt dalībnieka parādu uzņēmumam.

Seminārs  “Transfertcenas 2018”

Seminārs “Transfertcenas 2018” apskata likumdošanas aktu grozījumus attiecībā uz transferta cenām, kuri stājas spēkā vai arī stāsies spēkā 2018. gadā.

 • Ar 2018. gada 1. janvāri ir stājies spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodoklis, kurš cita starpā, nosaka, ka darījumos ar saistītajām personām negūtā peļņa ir pielīdzināma peļņas sadalei un tāpēc ir apliekama ar uzņēmumu ienākuma nodokli.
 • Ir mainījušies arī Ministru kabineta noteikumi par uzņēmumu ienākuma nodokli piemērošanu (Nr.677).
 • Drīzumā tiks pieņemti grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām” 1. un 15.2 pantā, kas regulē personu loku, uz kuru attiecas transfertcenas un personu loku, kurām būs jāsagatavo dokumentāciju. Šis likumprojekts ir ilgstoši diskutēts, vairākkārt mainīts un sagaidāms, ka tas tiks pieņemts esošajā redakcijā.

“Transfertcenas 2018” seminārā izskatām aktuālos grozījumu transfertcenu jautājumus:

 • Kas ir transfertcenas: pamatprincipi un jaunā terminoloģija
 • Transfertcenu jaunais regulējums: Uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) likums, grozījumi likumā «Par nodokļiem un nodevām» (NN likums)
  • Kā ir jāveic transfertcenu korekcija atbilstoši jaunā UIN likuma prasībām
 • Personas, kurām ir jāievēro transfertcenu prasības:
  • mātes un meitas uzņēmumi
  • uzņēmumi, kas atrodas zem vienotas kontroles
  • kāda nozīme ir valdes locekļiem
  • darījumi ar zemu nodokļu un beznodokļu valstu rezidentiem
  • darījumi ar dalībnieku – fizisko personu
 • Personas, kurām ir jāsagatavo transfertcenu dokumentācija:
  • detalizēti izskatīsim, kādām personām, kādos darījumos ir jāgatavo globālā un kādos – vietējā dokumentācija
  • izskatīsim, kuros gadījumos ir pienākums iesniegt dokumentāciju VID, kuros sagatavot un gaidīt VID pieprasījumu un kuros gatavot tikai pēc VID pieprasījuma
 • Jaunās transfertcenu dokumentācijas prasības: globālā un vietējā dokumentācija
  • globālās un vietējās dokumentācijas saturs
  • kam ir jāpievērš pastiprināta uzmanība, gatavojot informāciju
 • Kā rīkoties personām, uz kurām attiecas transfertcenu prasības, bet neattiecas dokumentācijas pienākums?
 • Problēmjautājumi un atbildes uz tiem.
  • Dokumentācijas atjaunošanas biežums
  • Procentu likmju analīzes problēmas
  • Transfertcenu korekcija un pretkorekcija
  • Dokumentācijas atjaunošanas biežums
  • Vai ir iespējams izmantot biržas cenas kā salīdzināmus darījumus, u.c.

Seminārs “Darījumi ar nerezidentiem”

Seminārā “Uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana darījumos ar nerezidentiem” tiek apskatīti darījumu ar nerezidentiem kā vispārējie principi, tā arī praktiskie aspekti. Seminārs noderēs gan Latvijas uzņēmumiem sadarbojoties ar nerezidentiem, kuri veic komercdarbību Latvijā, gan arī Latvijas uzņēmumiem veicot komercdarbību ārvalstīs.

Lai gan darījumu ar nerezidentiem principi nav mainījušies, 2018. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunais Uzņēmumu ienākuma nodoklis, kurš ir konceptuāli jauns un tāpēc ievieš virkni korekciju tādos jautājumos, kā maksājumi nerezidentiem, nerezidenta pastāvīgās pārstāvniecības apliekamā ienākuma noteikšana, nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanā, no nerezidentiem saņemtajās un tiem maksājamajās dividendēs u.c. Tāpēc seminārā vispārzināmos nerezidentu principus sasaistām ar jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma prasībām.

Semināra saturs:

(1)  Nerezidentu nodokļu uzlikšanas vispārējie principi:

 • rezidence un ienākumu gūšana (avots):
  • pastāvīgā pārstāvniecība, tās veidi – vispārējais princips, būvniecības laukums un atkarīgais aģents
  • vadības un konsultatīvie pakalpojumi
  • dividendes
  • autoratlīdzība
  • procenti
  • kapitāla pieaugums
  • ienākums no nekustamā īpašuma
 • Latvijas jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis: kā tas darbojas un kā tas ir piemērojams darījumos ar nerezidentiem

(2) Divpusējo nodokļu nolīgumu par nodokļu dubultās uzlikšanas un nemaksāšanas novēršanu (nodokļu konvencijas) piemērošanas principi

 • rezidences konflikta novēršana
 • sašaurinātās definīcijas
 • pastāvīgās pārstāvniecības definīcijas precizējums
 • nodokļu uzlikšanas tiesību sadales starp līgumvalstīm
  • uzņēmējdarbības peļņa
  • neatkarīgie un atkarīgie individuālie pakalpojumi
  • citi ienākumi
 • nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanas metodes
 • Nediskriminācija
 • Pārējās normas.

(3) Pastāvīgās pārstāvniecība

 • Pastāvīgās pārstāvniecības veidi –
 • Pastāvīgās pārstāvniecības apliekamā ienākuma noteikšana
 • Nodokļu dubultās uzlikšanas novēršana

(4) Ieturējuma nodokļi

 • vadības un konsultatīvie pakalpojumi – kā noformēt rezidences apliecību-iesniegumu, lai nepiemērotu ieturējuma nodokli
 • ienākums no nekustamā īpašuma
 • atskaišu iesniegšana – kad ir jāziņo par ienākumiem, no kuriem ir jāietur nodoklis, kā arī no pārējiem nodokļiem

(5) Pretizvairīšanās normas (anti-avoidance)

 • darījuma būtība v. juridiskā forma
 • ieturējuma nodokļi izmaksām zemu nodokļu valstīm
 • transfertcenas
 • holdinga režīma neattiecināšana uz zemu nodokļu valstīm
 • procentu izdevumu ieronežojumi

(6) Darījumi ar uzņēmumiem zemu nodokļu valstīs (ofšoros)

(7) Holdinga sabiedrības režīms un izveidošanas veidi

 • Kādos gadījumos holdinga sabiedrība ir ieteicama
 • Kā finansēt holdinga sabiedrību
 • Kā izmantot holdinga sabiedrību investīciju mērķiem.

(8) Praktikums

11 praktiskas situācijas darījumos ar nerezidentiem, kuros ir iesaistīti pastāvīgās pārstāvniecības un ieturējuma nodokļu riski.

Dažas no izskatītajām situācijām:

 • Latvijas uzņēmums veic Zviedrijā slimnīcas ēkas celtniecību, kas ilgst 5 mēneši un biroja ēkas celtniecību, kas ilgst vēl 5 mēneši. Vai veidosies pastāvīgā pārstāvniecība? Vai tāda būs, ja tiks celtas divas biroja ēkas kopā 10 mēneši?
 • Uzņēmums saņem apmācības pakalpojumus saistībā ar iegādātajām precēm. Vai ir jāietur kādi nodokļi?
 • Vācijas uzņēmums veic ventilācijas sistēmas uzstādīšanu, kura ilgst virs 1 gada. Ventilatori maksā  5 mlj., darbs – 500 tūkst. Kādi nodokļi ir jāmaksā?
 • Latvijas uzņēmums  pārdod ārvalstu uzņēmuma preces, cenas nosaka ārvalsta uzņēmums. Latvijas uzņēmums veic pieprasījumu apkopojumu, no sūta pārdevējam un izsniedz rēķinus. Kā mainās situācija, ja Latvijas uzņēmumam ir tiesības piešķirt atlaides?

Seminārs “Pastāvīgā pārstāvniecība un tās apliekamā ienākuma noteikšana”

Ar jaunā Uzņēmuma ienākuma nodokļa stāšanos spēkā jauni jautājumi parādījās arī saistībā ar pastāvīgo pārstāvniecību apliekamā ienākuma noteikšanu. Tā kā pastāvīgo pārstāvniecību veidošanās/neveidošanās jautājums ir aktuāls joprojām, piedāvājam šo videosemināra jūsu uzmanībai.

Semināra saturs ir šāds:

 • Pamatprincips
 • Ilustratīvais saraksts
 • Būvlaukums, instalācijas projekts,
 • Pakalpojumu sniegšana
 • Izņēmumi
 • Atkarīgie aģenti
 • Neatkarīgie aģenti
 • Saistītie uzņēmumi – meitas sabiedrība
 • Apliekamā ienākuma noteikšanas principi
 • Jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošana

Sekojiet līdzi mūsu e-Veikalam http://breicis.com/shop-lv/