Lūdzu paskaidrot, vai ārvalstu uzņēmums (Slovākijas nodokļu rezidents), kurš piegādā elektromehānisko iekārtu (aptuveni 75 000 EUR vērtībā) drīkst veikt iekārtas uzstādīšanas būvuzraudzību un/vai uzstādīšanu celtniecības objektā? iekārtas uzstādīšanas ilgums ir 20 dienas. Citas iekārtas tuvāko 6 mēnešu laikā nav plānots uzstādīt. Vai šādā gadījumā nepieciešams reģistrēt ārvalstu uzņēmuma pārstāvniecību Latvijā?

Lai novērtētu vai ārvalstu uzņēmumam veidojas pastāvīgā pārstāvniecība, ir jāpiemēro likuma “Par nodokļiem un nodevām” 14. pants, kā arī ar attiecīgo valsti noslēgtais nolīgums attiecībā uz nodokļu dubultās uzlikšanas un nemaksāšanas novēršanu (turpmāk – “nodokļu konvencija”).

Likuma “Par nodokļiem un nodevām” 14. panta septītajā daļā ir dota pastāvīgās pārstāvniecības definīcija, savukārt šī panta astotā daļa nosaka, ka neatkarīgi no 14. panta septītajā daļā minētā tiks uzskatīts, ka nerezidentam (ārvalsts komersantam) ir pastāvīgā pārstāvniecība Latvijā, ja nerezidents (ārvalsts komersants) Latvijā veic vismaz vienu no turpmāk minētajām darbībām, tostarp, izmanto būvlaukumu vai veic celtniecības, montāžas vai instalācijas darbus, vai veic ar būvlaukumu vai minētajiem darbiem saistītu uzraudzības vai konsultatīvo darbību;”

Tātad iekārtu uzstādīšanas un darbu uzraudzība atbilst likuma 14. panta astotās daļas kritērijiem un ir uzskatāms, ka ārvalstu uzņēmumam ir pastāvīgā pārstāvniecība.

Turpretim Latvijas  – Slovākijas nodokļu konvencijas 5. pantā ir noteikts, ka pastāvīgā pārstāvniecība var veidoties tikai tad, ja būvlaukums vai  montāžas  vai  instalācijas projekts ilgst vairāk kā 9 mēnešus. Turpat ir norādīts arī, ka ārvalstu uzņēmuma personāla sniegtie pakalpojumi (ieskaitot vadības un konsultatīvos) veidos pastāvīgo pārstāvniecību tikai tad, ja tie ilgst vairāk kā 6 mēnešus 12 mēnešu periodā.

Līdz ar to šajā situācijā Slovākijas uzņēmumam pastāvīgā pārstāvniecība neveidojas tā iemesla dēļ, ka nodokļu konvencija paredz atbrīvojumu. Taču, lai piemērotu šo atvieglojumu, ir jāievēro 2001. gada 30. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.178 “Kārtība, kādā piemērojami starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteiktie nodokļu atvieglojumi12.1-12.3. punktos noteiktā kārtība. Lai piemērotu šo atvieglojumu nerezidentam ir jāiesniedz VID noteikta parauga (MK noteikumu 3.pielikums) apliecība-iesniegums par pastāvīgās pārstāvniecības nereģistrēšanu.