Nodokļu konsultācijas

Nodokļu konsultācijas

Nodokļu konsultācijas juridiskām personām (Latvijas, ārvalstu komercsabiedrībām), fiziskām personām (rezidentiem un nerezidentiem). Sniedzam nodokļu pakalpojumus gan vispārēju nodokļu jautājumu ietvaros, kur nav nepieciešama padziļināta nodokļu izpēte, kā arī komplicētu nodokļu projektu īstenošanā:

 • Nodokļu piemērošanas izvērtēšana plānotiem vai jau veiktiem darījumiem;
 • Piemērotākā nodokļu režīma izvēle;
 • Nodokļu plānošanu pārrobežu darījumiem;
 • Konsultācijas starptautisko līgumu par dubulto nodokļu neaplikšanu piemērošanā;
 • Nodokļu pārbaude līdzīgi kā to veic Valsts ieņēmumu dienests, ja Jūs vēlaties pārliecināties, vai Jūsu uzņēmumā nodokļi tiek aprēķināti pareizi;
 • Strīdīgu jautājumu risināšana, sazinoties ar VID vai Finanšu ministriju, tai skaitā uzziņu un rakstisku paskaidrojumu iegūšanai;
 • Atbalsts VID audita laikā, kad palīdzam gatavot paskaidrojumus un aizstāvēt Jūsu pozīciju nodokļu piemērošanā;
 • Nodokļu ietaupīšanas iespēju identificēšana un plānošana, tai skaitā iesaistot ārvalstu sadarbības partnerus;
 • Uzņēmumu padziļināta pārbaude (due diligence).

Mēs palīdzam klientiem minimizēt uzņēmuma nodokļu slogu, nodalīt biznesa riskus un saskaņot darījumus atbilstoši klienta biznesa modelim. Atbilstoši ES un Latvijas likumdošanai, veicam nodokļu plānošanu un darījumu strukturizēšanu. Mūsu uzkrātā pieredze aptver ievērojamu skaitu nozaru, kas ļauj konsultēt par modeļa izvēli praktiski jebkuram darījumam.Nodokļu konsultācijas

Nodrošinām nodokļu piemērošanu atbilstoši starptautiskajām prasībām, tajā skaitā atbilstībai un gatavībai BEPS (base erosion and profit shifting) prasībām.

Nodrošinām konsultācijas šādās jomās: uzņēmumu ienākuma nodoklis, pastāvīgās pārstāvniecības, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pievienotās vērtības nodoklis, nodokļu piemērošana darījumos ar nerezidentiem (ieturējuma nodokļi, nodokļu piemērošanas fiziskajām personām-nerezidentiem), mikrouzņēmuma nodoklis u.c.

Lasīt vairāk. 

Konsultācijas par nodokļu ietekmi darījumu strukturēšanā

Mēs izstrādājam un palīdzam veidot darījumu struktūras:

 • holdinga sabiedrības (izmantojot Latvijas un citu valstu holdinga režīmus);
 • preču tirdzniecība (biznesa strukturizēšana, uzņēmumi, filiāles, pastāvīgās pārstāvniecības);
 • intelektuālā īpašuma strukturēšana (preču zīmes, patenti);
 • finansēšanas struktūras (aizdevumi un finanšu instrumenti).

Darījumu pasaule kļūst aizvien caurskatāmāka, kā rezultātā daudzas darījumu struktūras, kuras veiksmīgi pastāvēja pirms gadiem 5-10, ir vēsture. Darījumu strukturizēšanā aizvien vairāk ir jāņem vērā tādi principi, kā darījuma būtība un caurspīdīgums, peļņas gūšanas saskaņošana ar veicamajām aktivitātēm. Šajā sakarā mēs piedāvājam izvērtēt līdzšinējās struktūras un izstrādāt tajās nepieciešamās izmaiņas.

Transfertcenu dokumentācijas sagatavošana un konsultācijas

Nodokļu konsultācijas nebūtu pilnīgas bez transfertcenu analīzes, kas mūsdienās ir ļoti izplatīta VID interešu sfēra. Transfertcenu pakalpojumi ietver galvenokārt transfertcenu dokumentācijas sagatavošanu atbilstoši Latvijas normatīvo aktu prasībām un OECD transfertcenu vadlīnijām.

Atkarībā no klienta vajadzībām transfertcenu dokumentācija var tikt izstrādāta pilnībā, ietverot tādas sadaļas, kā: nozares apskats, uzņēmuma grupas analīze, funkcionālā analīze, transfertcenu metodoloģija un salīdzināmo datu analīze, izmantojot Bureau van Dijk izstrādāto AMADEUS datubāzi. Atsevišķos gadījumos mūsu pakalpojumi ietver tikai transfertcenu metodoloģijas un/vai salīdzināmo datu atlases pakalpojumus.

Sniedzam arī konsultācijas par transferta cenu jautājumiem, kā arī organizējam apmācības un seminārus par transfertcenām un citiem nodokļu jautājumiem.

Sīkāka informācija par transfertcenām ir atrodama: www.transfertcenas.lv.

Nodokļu konsultācijas apvienošanās un iegādes darījumos

Uzņēmumu iegāde un reorganizācija ietver darījumus, kuru rezultātā tiek mainīta īpašnieku un/vai komercdarbības organizācijas struktūra, ar mērķi veikt izmaiņas komercdarbības juridiskajā struktūrā un sekmēt uzņēmumu konkurētspēju. Plānojot reorganizācijas, ir ļoti svarīgi izvērtēt iespējamo nodokļu ietekmi un saņemt nodokļu konsultācijas no pieredzējušiem nodokļu ekspertiem.

Ar terminu “iegāde” (angliski – “acquisition”) tiek saprastas uzņēmumu daļas (neto aktīvu), akciju vai kapitāla daļu iegāde.

Komerclikuma izpratnē ar reorganizāciju (“merger” vai “de-merger”) saprot uzņēmumu reorganizāciju apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā (apzīmējot uzņēmums ar A un B). Reorganizācijas veidi ir šādi:

 • uzņēmumu apvienošana aptver uzņēmumu saplūšanu (A+B=C) vai pievienošanu (A+B=A)
 • uzņēmumu sadalīšana ietver:
  • to sašķelšanu (A = B+C) vai
  • sadalīšanu (A =A+B)
 • uzņēmumu pārveidošana: SI “A” kļūst par AS “B”.

Pirms reorganizācijas uzsākšanas ir svarīgi ņemt vērā reorganizācijas nodokļu aspektus. Mēs palīdzām saviem klientiem šādos jautājumos:

 • Nodokļu konsultācijas par uzņēmumu iegādi/pārdošanu un reorganizācijām (apvienošanu, sadalīšanu, saimnieciskās darbības veida nodošanu, tostarp, pārrobežu reorganizācijām un juridiskais atbalsts;
 • Iegādes objektu nodokļu pārbaudi (tax due diligence) un finanšu pārbaudi (financial due diligence);
 • Reorganizāciju plānošana;
 • Reorganizācijas dokumentu (reorganizācijas līguma, prospekta, pieteikuma komercreģistram u.c.) sagatavošana;
 • Uzņēmuma (vai tā daļas) novērtēšana.

Mantisko objektu vērtēšana

Mūsu speciālisti ir iekļauti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā ar tiesībām novērtēt un sniegt atzinumus vai konsultācijas (t.sk. par nodokļu piemērošanu) šādās jomās:

 • Komersanta darbība (piemēram, uzņēmuma vērtības noteikšana restrukturizācijas gadījumā);
 • Intelektuālais īpašums (preču zīmes, licences, patenti);
 • Kapitalizējami parādi/parādsaistības;
 • Kapitāla daļas, akcijas.

Mums ir ievērojama pieredze mantiskā ieguldījuma vērtēšanas pakalpojumu sniegšanā, gan kā nodokļu konsultācijas, gan kā konsultācijas biznesa vajadzībām kopumā.  Vērtējums tiek veikts ievērojot uzņēmuma specifiku un atspoguļo vērtējamā objekta iespējas un nākotnes perspektīvas, raugoties no patreizējās situācijas.

Apkopojot situācijas, kurā ir nepieciešams vai ir vēlams veikt uzņēmuma vai biznesa vērtēšanu, var izšķirt šādus gadījumus:

 • Uzņēmumu apvienošanās un reorganizācijas;
 • Īpašnieku mantisko interešu aizsardzība;
 • Kapitāla daļu vai akciju pirkuma-pārdošanas darījumiem
 • Investīciju un biznesa plānošanai;
 • Uzņēmumu reģistram mantiskā ieguldījuma uzņēmuma pamatkapitālā pamatošanai;
 • Kapitāla daļu pārdošana saistīto uzņēmumu starpā, lai pierādītu Valsts ieņēmumu dienestam darījuma atbilstību transfertcenu  prasībām (nodokļu vajadzībām).

Vērtēšanas pakalpojumi tiek sniegti, pielietojot starptautiski atzītas vērtēšanas metodes.

Pievienotās vērtības nodokļa konsultācijas

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pakalpojumi ir viena no mūsu svarīgākajiem nodokļu konsultāciju veidiem, mēs nodrošinām ikdienas pievienotās vērtības nodokļa pakalpojumus kā arī veicam kompleksu nodokļu problēmu izskatīšanu. Īss apraksts par to, ko mēs darām saistībā ar pievienotās vērtības nodokli, ir norādīts zemāk.

Pievienotās vērtības nodokļa atbilstības konsultācijas

Mēs palīdzēsim Jums atrast optimālo PVN pozīciju pašreizējām vai plānotām uzņēmējdarbības darbībām. Mūsu pieredzējušie un labi aprīkotie speciālisti palīdzēs Jums ar PVN plānošanu un atbilstību gan starptautiskā, gan vietējā mērogā.

PVN atbilstības pakalpojumi parasti ietver:

 • PVN reģistrācija un izslēgšana no reģistra
 • PVN un ikmēneša, ceturkšņa un ikgadējā PVN deklarācijas sagatavošana un iesniegšana
 • Noskaidrot atbildes vai viedokļus Valsts ieņēmumu dienestā vai Finanšu ministrijā saistībā ar PVN lietām
 • PVN ikdienas nodokļu konsultācijas.

Pievienotās vērtības nodokļa konsultācijas un plānošana

Ņemot vērā to, ka nodokļu likumi kļūst daudz prasīgāki, uzņēmējdarbības plānošana ietver nepieciešamību pēc lielākām padziļinātām zināšanām par nodokļu likumiem un pielietojumu. Mūsu profesionāļi ir pieredzējuši, tādēļ var Jums palīdzēt izskatīt kompleksus nodokļu un juridiskos jautājumus. Parasti mēs nodrošinām nodokļu konsultācijas pakalpojumus par sekojošo:

 • Vietējām un starptautiskām PVN problēmām
 • PVN piemērošanu uzņēmumu apvienošanā un komplektēšanā, piem., kapitāla daļu pārdošanā, uzņēmējdarbības kā neto aktīvu pārdošanā
 • PVN piemērošanu pārvaldītājsabiedrībām, piem., PVN deklarāciju sniegtajiem vadības pakalpojumiem
 • PVN aplikšanas ietekme nekustamo īpašumu darījumos: pirkšana/pārdošana, atjaunošana, celtniecība, utt.
 • PVN vienkāršošana starptautiskajos darījumos:
  • pārvadājumi/preces atcelšana
  • triangulācija
  • importēšana muitas noliktavās,
  • attālinātā pārdošana, utt.
 • PVN grupēšana
 • Pirkšanas PVN atskaitīšana
 • PVN piemērošana finanšu pakalpojumiem
 • PVN tiesvedība
 • Apmācības saistībā ar PVN problēmām
 • PVN pārskatiem
 • PVN kalkulators.

Konsultācijas par īpašajiem pievienotās vērtības režīmiem

Ir pieejami daži īpašie PVN režīmi, kas – kopā ar 0% uzņēmumu ienākumu nodokli – Latviju padara par pievilcīgu vietu uzņēmējdarbībai:

 • Vienkāršots importa režīms (0% PVN piemērošana importam)
 • PVN Mini vienas pieturas aģentūras (Mini one-stop shop jeb MOSS) režīms

Mēs nodrošinām palīdzību īpašo PVN režīmu plānošanā un ieviešanā, kā arī PVN atbilstības nodrošināšanu.

Konsultācijas un palīdzība PVN auditos un tiesvedībā

 • Konsultācijas nodokļu strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu saistībā ar PVN problēmām
 • Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pārsūdzēšana un pārstāvība tiesā.

Pievienotās vērtības nodokļa atmaksa

 • PVN maksātāja tiesības uz atmaksu un palīdzību pārbaude PVN atmaksas procesa laikā
 • Nodokļu konsultācijas saistībā ar PVN noteikumiem
 • PVN atmaksas piemērošana un dokumenti
 • Koordinācija ar Latvijas Valsts ieņēmumu dienestu PVN atmaksas procesa laikā.

Pievienotās vērtības nodokļa pārskati

Mēs piedāvājam veikt nodokļu pārbaudi, lai identificētu kļūdas saistībā ar atskaitāmo un maksājamo PVN, t.sk.

 • Priekšnodokļa atgūšana
 • Pirmdokumentu pārvaude
 • PVN deklarācijas pārbaude
 • Pastāvīgās iestādes pārbaude
 • Latvijas un ārzemju PVN piemērošana.

Finanšu pakalpojumi

Sniedzam padziļinātas finanšu konsultācijas un finanšu direktora pakalpojumus, kas ietver tādus pakalpojumus, kā:

 • Pašizmaksas noteikšana;
 • Cenu kalkulācijas;
 • Naudas plūsmas sagatavošana un analīze;
 • Budžeta sagatavošana;
 • Finansējuma piesaiste.

Pakalpojumi tiek sniegti gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumiem. Finanšu pakalpojumi tiek izmantoti gadījumos, ja nepieciešams noteikt produktu, darbības virzienu, ieguldījumu rentabilitāti, nepieciešams izstrādāt komplicētus finanšu aprēķinus, veikt budžeta izstrādi vai pilnveidošanu u.c.

Juridiskās un nodokļu konsultācijas

Līdzīgi kā nodokļu konsultācijas, nodrošinām arī nepieciešamās juridiskās konsultācijas komerctiesību sfērā. Juridiskās konsultācijas ietver:

 • Komercdarbības formas izvēle (kapitālsabiedrība, filiāle, pastāvīgā pārstāvniecība);
 • Kapitālsabiedrību u.c. komercdarbības formu reģistrācija;
 • Izmaiņu reģistrācija Uzņēmumu reģistrā;
 • Juridisko dokumentu (līgumu u.c.) sagatavošana;
 • Intelektuālā īpašuma tiesības;
 • Imigrācijas tiesības;
 • Pārstāvība Valsts ieņēmumu dienestā un Administratīvajās tiesās.

Uzņēmumu reģistrācija un nodokļu konsultācijas

Pirms uzņēmuma dibināšanas, mūsu komanda nodrošinās Jūs ar visu Jūsu biznesam nepieciešamo informāciju, sniegs juridiskās un nodokļu konsultācijas saistībā ar uzņēmuma dibināšanu un nodrošinās ieskatu citās prasībās, kas saistītas ar uzņēmējdarbības veikšanu Latvijā.

Nodibinot uzņēmumu Latvijā, tiek nodrošināta iespēja likumīgi veikt darījumus gan ar Eiropas Savienības uzņēmumiem, gan arī uzņēmumiem, kas darbojas Austrumeiropā. Latvijas dalība Eiropas Savienībā uzņēmumiem nodrošina pieeju Eiropas Savienības tirgum. Īpaši uzmanība jāvērš šādām Latvijas priekšrocībām: izdevīga ģeogrāfiskā atrašanās vieta, vairāku valodu zināšanas un informācija par tirgu sniedz iespēju iekļūt Austrumeiropas tirgū.

Latvijas uzņēmumu konkurētspēju nodrošina tādi nodokļu stimuli, kā reinvestētajai peļņai uzņēmumu ienākuma nodokļa likme Latvijā ir 0% un ir pieejams atbrīvojums no nodokļa maksājuma par kapitāla pieaugumu, kas radies akciju pārdošanas rezultātā (Latvijas holdinga režīms).

Latvijā izstrādātā likumdošana ir orientēta uz biznesa veicināšanu un nodrošina vienlīdzīgus regulējošos noteikumus gan ārzemju, gan vietējām investīcijām. Latvijā ir „draudzīga” vide uzņēmējdarbības veikšanai, kas nodrošina piekļuvi uzticamam un kvalificētam darbaspēkam, attīstītai infrastruktūrai, kas ir saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, kā arī zemākas biznesa uzturēšanas izmaksas, salīdzinot ar daudzām Eiropas Savienības valstīm. Turklāt Pasaules Bankas veiktajā pētījumā „Doing Business Survey 2012”, kas pēta uzņēmējdarbības vidi, Latvija ierindota 25. vietā uzņēmējdarbības veikšanai labvēlīgāko valstu sarakstā.

Uzņēmumu reģistrācija Latvijā uzņēmējiem bieži vien nodrošina administrācijas izmaksu samazinājumu, dodot iespēju ietaupītos līdzekļus ieguldīt uzņēmuma attīstībā. Izdevīgā nodokļu struktūra holdinga kompānijām nodrošina nodokļos maksājamo summu samazināšanu un efektīvu peļņas nodokļa repatriāciju. Vairāk par Latvijas uzņēmumu izmantošanas iespējām nodokļu perspektīvā lasiet šeit vai piesakieties nodokļu konsultācijas saņemšanai.

Grāmatvedība un nodokļu konsultācijas

Grāmatvedības pakalpojumos ietilpst gan ikdienas grāmatvedības pakalpojumi, gan arī kompleksi komercdarbības atbalsta pakalpojumi, kas ietver arī saistītos juridiskos pakalpojumus, nodokļu konsultācijas un citus pakalpojumus.

Mūsu ikdienas grāmatvedības pakalpojumi ir šādi:

 • Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošana saskaņā ar LR likumdošanas aktu prasībām;
 • Nodokļu grāmatvedība, nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēm;
 • Pārstāvēšana VID un citās valsts institūcijās;
 • PVN deklarāciju sagatavošana un iesniegšana;
 • Gada pārskatu sastādīšana;
 • Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai;
 • Ikgadējās nodokļu deklarācijas;
 • Pārskatu un atskaišu sagatavošana dalībniekiem vai akcionāriem. Lasīt vairāk.

Sadarbībā ar zvērinātiem revidentiem nodrošinām komercsabiedrību finanšu auditu (revīzijas) un ar to saistītos pakalpojumus:

 • Komercsabiedrības finanšu pārskatu audits jeb revīzija;
 • Iekšējās kontroles sistēmas pārbaude;
 • Uzņēmumu reorganizācijas pārbaude;
 • Uzņēmuma likvidācijas pārskatu pārbaude.

Visi iepriekš minētie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem un Latvijas Republikas likumiem. Lasīt vairāk. 

3sestdien, 3 jūnijs, 2023

Transfertcenu ietekme uz gada pārskatu

Transfertcenu noteikšana attiecas uz preču pārdošanu, pakalpojumu sniegšanu vai aktīvu (t.sk. nemateriālo) pārcelšanas cenu noteikšanu starp dažādiem vienas [...]