Kas ir finanšu grāmatvedība?

Finanšu grāmatvedība ir finanšu darījumu grāmatvedības vešana, tos klasificējot, analizējot, apkopojot un uzskaitot tādus finanšu darījumus, kā iegāde, pārdošana, debitori, kreditori, un rezultātā sagatavojot finanšu pārkatus, kas ietver peļņas vai zaudējumu pārskatu, bilanci un naudas plūsmu.

Svarīgākais finanšu grāmatvedības mērķis ir nodrošināt precīzu un godīgu uzņēmuma finanšu stāvokļa atspoguļojumu. Grāmatvedības pamatā ir divkāršais ieraksts (debts un kredīts), grāmatvedības reģistri (kontējumi), virsgrāmata, un finanšu pārskati.

Kontējumi tiek balstīti uz kontu debetiem un kredītiem. Finanšu grāmatvedība katram finanšu darījumam ir divas nozīmes, kas tiek apzīmētas ar debetu un kredītu:

  • Debets nozīmē aktīvu vērtību pieaugumu un izmaksu palielināšanos, kā arī saistību un ienākuma samazināšanos.
  • Kredītsnozīmē saistību un ienākumu pieaugumu, kā arī aktīvu vērtības un izmaksu samazināšanos.

Virsgrāmata ir kontējumu sistematizācija un paplašināšana, kas ļauj apkopot lielu kontējumu skaitu. Virsgrāmata satur visu nepieciešamo informāciju finanšu pārskatu sagatavošanai. Tā ietver aktīvu, saistību , pašu kapitāla, ieņēmumu un izmaksu kontus. Šo konts pilns saraksts tiek apzīmēts ar jēdzienu “kontu plāns”, kas katram uzņēmumam var būt atšķirīgs.

Pamatojoties uz virsgrāmatas datiem tiek veidota apgrozījuma bilance, kas pēc būtības ir visu kontu apgrozījuma kopsavilkums un tiek izmanota kontroles un pārbaudes nolūkos pirms gada pārskatu sagatavošanas.

Grāmatvedības cikla rezultātā tiek sagatavoti gada pārskati, kas ietver:

  • peļņas vai zaudējumu pārskatu
  • bilanci
  • pašu kapitāla izmaiņu pārskatu
  • naudas plūsmas pārskatu.

Peļņas vai zaudējuma parēķina mērķis or atspoguļot uzņēmuma neto peļņas rezultātu. Aprēķins atspoguļo visus grāmatvedības darījumus (ieskaitot ne-naudas darījumus) un veido ieņēmumu – izmakisu analīzi, lai atrastu gada peļņu.

Bilance ietver aktīvus, kas atbilst saistību un pašu kapitāla kopsummai.

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats ietver pamatakapitālu, uzkrāto (nesadalīto) peļņu, rezerves u.c. posteņus.

Naudas plūsmas pārskats ataino neto naudas plūsmas ieplūdi uzņēmumā un aizplūdi no tā. Naudas plūsmas pārskats sastāv no trim pārskatiem: naudas plūsma no pamatdarbības, nauda plūsma no finanšu darbības un naudas plūsma no investīciju darbības.

Visas ne-naudas izmaksas tiek pieskaitītas atpakaļ un visi ne-naudas ienākumi – atskaitīti ar mērķi noteikt neto nauda ieplūšanu uzņēmumā.

Grāmatvedības pakalpojumi