Jaunais Grāmatvedības likums

Jaunais Grāmatvedības likums ir jau labu laiku kā izstrādāts, un bija paredzēts, ka tas stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likumprojekta virsmērķis ir uzlabot iepriekšējā likuma “Par grāmatvedību” regulējumu, nodrošinot to atbilstību juridiskās tehnikas prasībām, papildinot likumu ar terminu skaudrojumu, likuma mērķi un darbības jomu, kā arī paredzot pārskatīt uz iepriekšējā lika pamata izdotots Ministri kabineta noteikumus.

Likumprojektā ir iekļauts arī iepriekšējais regulējums par ārpakalpojuma gŗamatvežu licencēšanu un ārpakalpojuma grāmatvežu reģistra ieviešanu.

Zemāk ir ieskicēta Grāmatvedības likums struktūra – nodaļas un apakšnodaļas.


I. Nodaļa. Vispārīgie noteikumi

 • Likumā minētie termini
 • Likuma mērķis
 • Likuma subjekti
 • Grāmatvedības uzdevumi
 • Grāmatvedības kontrole
 • Vispārīgās grāmatvedības kārtošanas prasības
 • Vērtības mērs grāmatvedībā

II. Nodaļa. Grāmatvedības reģistri un attaisnojuma dokumenti

 • Grāmatvedības reģistru kārtošanas vispārīgie noteikumi
 • Grāmatvedības reģistros lietojamā valoda
 • Divkāršā un vienkāršā ieraksta sistēma
 • Attaisnojuma dokumenti

III. nodaļa. Inventarizācija

IV. nodaļa. Gada pārskats un citi pārskati

 • Gada pārskats
 • Sākuma bilance
 • Papildu noteikumi regulējuma skaidrībai
  • Saimnieciskās darbības pārskats
  • Slēguma finanšu pārskats
  • Parādnieka bilance un finanšu pārskats juridiskās personas maksātnespējas procesā
  • Īpaši noteikumi saimnieciskās darbības veicējiem
 • Pārskata gada sākums, beigas un ilgums

V nodaļa. Grāmatvedības dokumentu glabāšana

 • Grāmatvedības dokumentu glabāšanas noteikumi
 • Grāmatvedības dokumentu glabāšanas vieta
 • Grāmatvedības dokumentu glabāšanas laiks
  • Gada pārskatu glabāšanas laiks
  • Inventarizācijas sarakstu, grāmatvedības reģistru un grāmatvedības organizācijas dokumentu glabāšanas laiks
  • Attaisnojuma dokumentu par darbiniekiem aprēķināto mēnešalgu (darba samaksu) glabāšanas laiks
  • Pārējo attaisnojuma dokumentu glabāšanas laiks
 • Papīra formas grāmatvedības dokumentu pārvēršana elektroniskā formā glabāšanai elektroniskā vidē.

VI nodaļa. Kompetences sadalījums grāmatvedības jomā

 • Finanšu ministrijas kompetence grāmatvedības jomā
 • Uzņēmuma vadītāja pienākumi un tiesības, atbildība pret trešajām personām grāmatvedības jomā

VII nodaļa. Persona, kura ir tiesīga kārtot grāmatvedību

 • Grāmatvedis un ārpakalpojuma grāmatvedis
 • Uzņēmuma vadītājs, kurš ir tiesīgs grāmatvedību kārtot pats
 • Persona, kura nav uzskatāma par ārpakalpojuma  grāmatvedi
 • Persona, kurai aizliegts būt par ārpakalpojuma grāmatvedi
 • Ārpakalpojuma grāmatvežu  licencēšana
 • Ārpakalpojuma grāmatvežu  reģistrs
 • Ārpakalpojuma grāmatveža civiltiesiskās atbildības apdrošināšana

VIII nodaļa. Administratīvie pārkāpumi grāmatvedības jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

Ja vēlaties iepazīties ar mūsu grāmatvedības pakalpojumiem, spiediet šeit.