Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi kopā ar nodokļu, transfertcenu un juridiskajiem pakalpojumiem ir mūsu uzņēmuma pamatdarbība. Taču mēs atšķiramies no citiem grāmatvežiem Latvijā ar īpašu pieredzi tieši starptautiskajos darījumos. Pakalpojumi ietver gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu. Pakalpojumi nerezidentiem ietver to sniegšanu ārvalstu uzņēmumu pastāvīgajām pārstāvniecībām,, kā arī PVN reģistrāciju un deklarāciju sagatavošanu.

Komercdarbības lēmumu pieņemšana un grāmatvedība iet roku rokā. Tāpēc līdz ar grāmatvedības pakalpojumiem, mūsu darbinieki vienmēr sniegs atbalstu ar nepieciešamo nodokļu un juridisko informāciju.

Mums ir liela pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā, nodokļu un komerctiesību konsultācijās un komercdarbības atbalstā. Grāmatvedības pakalpojumu vadītājs Artūrs Breicis ir biedrs Latvijas nodokļu konsultantu asociācijā, kā arī starptautiskās grāmatvedības asociācijas Assotiation of Chartered Certified Accountants (ACCA) biedrs.

Ikdienas grāmatvedības pakalpojumi

Ikdienas grāmatvedības pakalpojumi ir šādi:

 • Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošana saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām;Grāmatvedības pakalpojumi
  • Nodokļu (uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) grāmatvedība, nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēm;
  • Darījumu dokumentu pārbaude un iegrāmatošana
  • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite
  • Darba algu aprēķināšana
  • Kases un bankas operācijas, avansa norēķini
 • Pārstāvēšana VID un citās valsts institūcijās;
 • PVN deklarācijas sagatavošana un iesniegšana;
 • Gada pārskatu sastādīšana;
 • Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai;
 • Ikgadējās nodokļu deklarācijas iesniegšana;
 • Pārskatu un atskaišu sagatavošana dalībniekiem vai akcionāriem
 • Grāmatvedības politikas izveide
 • Konsultācijas nodokļu jautājumos.

Sadarbībā ar zvērinātiem revidentiem nodrošinām komercsabiedrību finanšu auditu (revīzijas) un ar to saistītos pakalpojumus:

 • Komercsabiedrības finanšu pārskatu audits jeb revīzija;
 • Iekšējās kontroles sistēmas pārbaude;
 • Uzņēmumu reorganizācijas pārbaude;
 • Uzņēmuma likvidācijas pārskatu pārbaude.

Visi iepriekš minētie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem un Latvijas Republikas likumiem. Ir jāpiebilst, ka 2021. gadā ir sagaidāma jaunā Grāmatvedības likuma ieviešana, kuram mūsu komanda ir pilnībā sagatavota.

Mums ir izveidota ilggadēja sadarbība ar grāmatvedības un nodokļu pakalpojumu sniedzējiem ārpus Latvijas, ko nepieciešamības gadījumā varam ieteikt klientiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus valsts robežām.

Saņemt grāmatvedības pakalpojumu piedāvājumu

Ja vēlaties sadarbību un saņemt grāmatvedības pakalpojumu jomā, lūdzu, rakstiet uz info@breicis.com, Norādot ikmēneša darījumu skaitu, darbinieku skaitu, pamatlīdzekļus u.c. Jums svarīgu informāciju vai prasības vai aizpildiet anketu grāmatvedības pakalpojumiem.

Grāmatvedības pakalpojumi atkarībā no komercdarbības formas

Grāmatvedības pakalpojumi juridiskajām personām

Juridiskajām personām grāmatvedības pakalpojumi ietver grāmatvedības kārtošanu komercsabiedrībai (sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība, personālsabiedrība). Grāmatvedība ir jākārto divkāršā ierakstā tā, lai būtu skaidrs un patiess priekšstats par subjekta finanšu stāvokli noteiktā datumā, tā darbības rezultāti un naudas plūsma noteiktā laika posmā. Katram saimnieciskā darbības sākumam ir jābūt konstatējamam un jāvar izsekot darījuma norisei.

Zemāk pievienotajā video ir izskatītas iespējamās komercdarbības formas.

Grāmatvedības pakalpojumi fiziskajām personām

Mūsu sniegtie grāmatvedības pakalpojumi fiziskajām personām ietver  gada ienākumu deklarācijas sagatavošanu un kapitāla pieauguma aprēķināšanu un deklarēšanu. Kā arī konsultācijas par grāmatvedības uzskaiti un iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanā, palīdzība nodokļu jautājumu risināšanā VID un sūdzību sagatavošana par VID pieņemtajiem lēmumiem.

Fiziskajām personām, kuras veic uzņēmējdarbību, t.sk. pašnodarbinātā personām un individuālajiem komersantiem – grāmatvedības dokumentu un nodokļu atskaišu sagatavošana.

Grāmatvedības pakalpojumi ārvalstu komersantu filiālēm un pastāvīgajām pārstāvniecībām

Ārvalstu uzņēmumu filiālēm un pastāvīgajām pārstāvniecībām  grāmatvedības prasības ir tādas pašas kā iekšzemes uzņēmumiem. Tomēr tām nav jāgatavo pilns gada pārskats. Tā vietā ir nepieciešams sagatavot bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uzņēmumu ienākuma nodokļa vajadzībām.

Pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības svarīgākā īpatnība ir tā, ka tā ir daļa no ārvalstu uzņēmuma. Līdz ar to, tai nav pamatkapitāla, kā arī patstāvīgi tai nav saistību, proti, uz pastāvīgās pārstāvniecības bilanci saistības tiek attiecinātas. Arī bilances aktīvu pusē pastāvīgajai pārstāvniecībai var nebūt tādu posteņu, kā “nauda”, jo tai var nebūt atsevišķa bankas konta, bet būs prasījuma tiesības pret ārvalstu uzņēmumu.

Ārvalstu komersanta filiāle vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība ir daļa no ārvalstu uzņēmuma. Tāpēc kārtojot tās grāmatvedību, ir nepieciešama sasaiste ar attiecīgā ārvalstu uzņēmuma grāmatvedību, regulāras datu saskaņošanas un informācijas apmaiņa. Par pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošanas niansēm aicinām iepazīties e-seminārā, Plašākā merogā informācija par pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības principiem ir atrodami ESAO materiālā “Attribution of profits to permanent establishments“.

Grāmatvedības pakalpojumi mikrouzņēmumiem

Mikrouzņēmumu deklarācijas sagatavošana  un iesniegšana.

Algu grāmatvedības pakalpojumi

Darba algas un ar tām saistīto nodokļu aprēķināšana un atbilstības nodrošināšana ir viena no svarīgākajām grāmatvedības pakalpojumu sastāvdaļām. Mēs nodrošinām visus nepieciešamos darba algas un algas nodokļu aprēķinus gan vietējiem uzņēmumiem, gan arī ārvalstu darba devēju darbiniekiem, kuri tiek nodarbināti Latvijā.

Atsevišķos gadījumos uzņēmumiem uzņēmumi nodod algu grāmatvedību ārpakalpojumu sniedzējam, lai tādējādi nodrošinātu uzņēmuma ietvaros konfidencialitāti. Mēs nodrošinām 100% konfidencialitāti, kā arī atskaitīšanos atbilstoši klienta prasībām.

Vairāk informācijas par Latvijas darba algas nodokļiem, lasiet mūsu mājaslapas sadaļā Algas kalkulators.

Grāmatvedības pakalpojumi personālsabiedrībām

Grāmatvedības pakalpojumi personālsabiedrībām ir specifiski izstrādāti, ņemot vērā arī nodokļu likumu prasības.

Kāpēc grāmatvedības pakalpojumi ir svarīgi?

Mūsu pakalpojumi nav vērsti tikai un vienīgi uz normatīvo aktu prasību izpildi, grāmatvedībai ir daudz vairāk mērķu. Svarīgākie no tiem ir izklāstīti zemāk.

Finanšu un vadības grāmatvedība

Sniedzot grāmatvedības pakalpojumus ir jānodala finanšu grāmatvedību no vadības grāmatvedības.

Finanšu grāmatvedības uzskaite primāri ir nepieciešama likumdošanas aktos noteikto prasību dēļ. Likumi nosaka, ka uzņēmumiem jāveic precīza uzskaite par darījumiem un jāsagatavo pārskati, kuri ir pieejami nevien vadība un īpašniekiem, bet arī nodokļu administrācijām un citām trešajām personām. Savukārt vadības grāmatvedības mērķis ir nodrošināt nepieciešamo informāciju uzņēmuma vadībai lēmumu pieņemšanai.

Mūsu grāmatvedības pakalpojumi nodrošina (atkarībā no klienta vēlmēm) gan finanšu grāmatvedības, gan arī vadības grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu.

Darījumu uzskaite

Grāmatvedības galvenā loma ir sistemātiskas, precīzas un pilnīgas visu uzņēmuma veikto darījumu uzskaites veikšana un uzturēšana. Grāmatvedības ieraksti ir grāmatvedības sistēmas pamats, kura tiek veidota, balstoties uz grāmatvedības principiem. Primāri grāmatvedība ir paredzēta uzņēmuma vadībai, darījumu rezultātu analīzei un kontrolei.

Budžets un plānošana

Uzņēmuma vadībai ir jāplāno, kā ar ierobežotiem resursiem, ieskaitot darbaspēku, mehānismus, pamatlīdzekļiem un naudu, sasniegt komercdabrības mēŗķus. Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ietver nepieciešamo informāciju vadībai budžeta sagatavošanai un kontrolei. Nepieciešamības gadījumā mēs varam palīdzēt modelēt budžetu, pašizmaksas aprēķinus un citus vadības grāmatvedības elementus.

Lēmumu pieņemšana

Grāmatvedība palīdz virknē lēmumu pieņemšanas procesu un palīdz vadītājiem palielināt biznesa procesu efektivitāti. Šādi lēmumi, kuru pamatā ir grāmatvedības informāciju, ietver cenas, kas jāiekasē par precēm vai pakalpojumiem, kā arī izmaksas, kas nepieciešams šo resursu sagādei, kā arī finansējuma un biznesa iespējas. Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ietver ne vien darījumu uzskaiti, bet arī finanšu analīzi un atbalstu biznesa lēmuma pieņemšanā.

Biznesa novērtējums

Grāmatvedības rezultāti tiek izmantoti uzņēmuma darbības novērtēšanai. Izmantojot grāmatvedības pārskatus, uzņēmumu īpašnieki var noteikt, cik labi darbojas bizness. Finanšu pārskati ir uzticams galveno darbības rādītāju mērīšanas avots, tāpēc uzņēmumu īpašnieki var novērtēt sava uzņēmuma darbību ilgtermiņā, kā arī salīdzināt to ar konkurentu darbības rezultātiem.

Finanšu stāvoklis

Finanšu pārskati, kas tiek izveidoti grāmatvedības cikla beigās, atspoguļo uzņēmējdarbības finanšu stāvokli attiecīgajā datumā. Tas parāda, cik liels kapitāls (pašu un aizņemtais) ir ieguldīts, cik daudz līdzekļu bizness ir izmantojis, kāda ir peļņa vai zaudējumi, kā arī uzņēmuma aktīvu un saistību apjomu. Jo profesionālāki grāmatvedības resursi tiek izmantoti, jo finanšu stāvoklis ir precīzāks un pareizāks, kā rezultātā profesionāla grāmatvedības pakalpojumu izmantošana veicina komercdarbības rezultātus (vai vismaz godīgi atspoguļot tos).

Likviditāte

Viens no mazo uzņēmēju neveiksmes cēloļiem ir nepareizi pārvaldīta nauda. Profesionāli grāmatvedības pakalpojumi palīdz sekot līdzi uzņēmuma likviditātei (īstermiņa apgrozāmos līdzekļu/īstermiņa saistības). Sekošana šādai informācijai mazina maksātnespējas risku.

Finansējums

Grāmatvedības funkcija palīdz uzņēmumu īpašniekiem sagatavot vēsturiskus finanšu datus, kā arī komercdarbības prognozes, kuras var izmantot, piesakoties kredītiestādes aizdevumam vai kā citādi pretendējot uz finanšejumu biznesam.

Iekšējā kontrole

Izveidojot dažādas pārbaudes visā organizācijā, grāmatvedības dienests palīdz izvairīties no zaudējumiem, ko izraisa zādzības, krāpšana, kļūdas un nesaimnieciska vadība. Iekšējās kontroles funkcija, kas būtībā ir grāmatvedības sastāvdaļa. aizsargā uzņēmuma aktīvus un ļauj izvairīties no ilgtermiņa zaudējumiem.

Ja grāmatvedības pakalpojumi tiek saņemti no ārpakalpojuma sniedzēja, tas kā neitrāla persona, veicina iekšējas kontroles funkcijas nodrošināšanu un aktīvu saglabāšanu.

Grāmatvedības pakalpojumi: cenas

Pamatprincips grāmatvedības pakalpojumu cenu noteikšanā ir mēnesī apstrādājamo dokumentu skaits. Tomēr cenu nosaka arī tādi faktori kā uzņēmuma darbības sfēra un darījumu sarežģītības pakāpe. Šo iemeslu dēļ ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek aprēķinātas katram klientam individuāli.

Ko Jūs iegūsiet, izmantojot grāmatvedības ārpakalpojumus?

Laika ietaupījums

Vissvarīgāko resursu – laiku! Katrā dzīves jomā, arī komercdarbībā darbojas Pareto likums – 20% no aktivitātēm veido 80% rezultātu. Jūsu komercdarbībā (ja vien neesat grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs), grāmatvedības pakalpojumi ietilps tajos 80% no darbībām, kuras nenesīs pievienoto vērtību Jūsu biznesam. Tāpēc grāmatvedību labāk neveikt pašam, bet gan nodot grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējam, vai pieņemt darbā profesionālu grāmatvedi.

Grāmatvedības izmaksu ietaupīšana

Dažkārt komersanti uzskata, ka grāmatvedības ārpakalpojumi ir nevajadzīgas izmaksas. Tomēr faktiski ir otrādi, jo grāmatvedības pakalpojumi un to specializācija nozīmē, ka grāmtveža izmaksas uz vienu vienību (piemēram, darba stundu) ir zemākas. Grāmatvedības pakalpojumu zemākas izmaksas tiek panāktas pateicoties izmaksu efektivitātei un profesionalitātei.  Turklāt komersantam nav jāmaksā nodokļi par grāmatveža algu. Uzņēmējam arī nav jānodrošina grāmatveža darba vieta ar biroja tehniku un licenzētām grāmatvedības datorprogrammām, kā arī grāmatveža apmācības. Komersants, izvēloties starp grāmatvedības pakalpojumiem un grāmatveža pieņemšanu štatā, ir jāanalizē grāmatvedības funkcijas apjoms: ja tas ir pietiekami liels, lai  100% nodarbinātu grāmatvedi, visticamāk, ka pareizi būtu izvēlēties iekšējo grāmatvedi. Ja grāmatvedības apjoms nesasniedz pilnu grāmatveža slodzi, uzņēmums ir uzsākšanas fāzē vai ir nepieciešams specifiski grāmatvedības pakalpojumi (piemēram, algu grāmatvedība).

Grāmatvedības risku samazināšana

Grāmatveža kļūdas var dārgi izmaksāt. Par nepareizi sarēķinātiem nodokļiem var nākties maksāt soda un nokavējuma naudas, nemaz nerunājot par iespējamām tiesvedības izmaksām. Profesionāli grāmatvedības pakalpojumi ievērojami samazinās šādus riskus un iespējamos zaudējumus.

Biznesa nepārtrauktība

Grāmatvedības pakalpojumi tiek nodrošināti nepārtraukti, neatkarīgi no grāmatvežu atvaļinājumiem vai citiem prombūtnes iemesliem.

Profesionalitāte un kvalitāte

Grāmatvedības pakalpojumi nodrošina iespēju piesaistīt profesionālus un kvalificētus speciālistus ne vien grāmatvedības jomā, bet arī nodokļos, komerctiesībās, finansēs u.c. jomās. Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumi nepārtraukti pilnveido savas prasmes un iemaņas, lai nodrošinātu konkurētspēju, seko līdz grāmatvedības tendencēm un risinājumiem.

Drošība

Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti.

Grāmatvedības pakalpojumi

Kompetence

Grāmatvedības pakalpojumi

Pieredze

Grāmatvedības pakalpojumi

Drošība

Grāmatvedības pakalpojumi: ārpakalpojumu sniedzēju licencēšana

Likumā Par grāmatvedību” tiek plānotas būtiskas izmaiņas, kas ietekmēs to, tiek sniegti grāmatvedības pakalpojumi. Iepriekš tika plānots, ka likums stāsies spēkā  ar 01/08/2020. Turpmāk grāmatvedības pakalpojumi var tikt sniegti, ja ir saņemta licence uz 5 gadiem. Pēc jaunā regulējuma grāmatvedim, kurš sniedz ārpakalpojumus, būs rakstveidā jānoslēdz līgums ar klientu. Viņa profesionālajai kvalifikācijai ir jāatbilst vismaz ceturtajam līmenim, kā arī viņam ir jābūt izglītības dokumentam grāmatvedības vai ar to saistītās ekonomikas disciplīnās. arī grāmatvedim ir jābūt vismaz 3 gadu pieredzei grāmatvedības profesijā. Ja grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs ir uzņēmumstad tā valdes loceklim vai darbiniekam, kuraš vada grāmatvedības pakalpojumu komercdarbību, ir jāatbilst augšminētajām prasībām.

Kāpēc grāmatvedības pakalpojumi ir jālicencē?

Ja man pavaicātu pirms gadiem 10 par to, ko es domāju par to vai grāmatvedības pakalpojumi ir vai nav jālicencē, visticamāk, ka sašutumā atbildētu ar noliegumu un pamatotu ar to, ka valsts nedrīkst pārāk iejaukties komercdarbībā un, ka grāmatvežiem jau tā ir maz naudas un daudz darba. Taču laikam ejot, aizvien vairāk pārliecinos par to, ka grāmatvedības pakalpojumi ir jāsniedz licencētām personām.  Par to es  pārliecinājos gan būdams kā klients, gan grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs. Galvenie punkti par to, kāpēc grāmatvedības pakalpojumi ir jālicencē, lasām zemāk.

Nereti ne vien potenciālie klienti, bet arī paši grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji sevi novērtē par zemu. Vienlaicīgi no grāmatvežiem tiek sagaidīts daudz plašāks pakalpojumu loks nekā  tas atbilst grāmatvedības pakalpojumu cenai. Rodas paradoksāla situācija, kurā grāmatvedības pakalpojumi ietver gan juridiskos, gan finanšu analīzes pakalpojumus par neadekvāti zemu cenu. Licencēšana uzlabos prestižu un arī adekvātu cenu par sniegtajiem pakalpojumiem.
Kāda ir gramatvedības ārpakalpojumu sniedzēju atbildība šobrīd? Faktiski – nekāda.  Ja  grāmatvedības pakalpojumi  tiek sniegti nekvalitatīvi, sliktākais, kas var notikt – klients var atteikties no šādas grāmatvedības sniegšanas. Licences izsniegšana grāmatvedības pakalpojumiem disciplinēs ārpakalpojumu uzņēmumus.
Grāmatvežu ētikas jautājumi ir apkopoti Grāmatvežu ētikas rokasgrāmatā. Tomēr, lai piemērotu ētiku praksē un pieprasītu atbildību par to, ir nepieciešama uzraudzības iestāde.Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju licencēšanas iestādes uzdevums būs uzraudzīt grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju ētikas ievērošanu.
Izglītības līmenis ir cieši saistīts ar pakalpojumu kvalitāti un ne tikai izglītības līmesnis konkrētajās mācību disciplīnās, kas saistīts ar grāmatvedību, bet arī citās, tostarp, gan eksaktajās, gan humanitārajās.Piemēram, lai iegūtu starptautisko grāmatvežu ACCA kvalifikāciju ir jāapgūst 13 dažādi priekšmeti, jābūt darba pieredzei 3 gadu garumā, īpašu vērību pievēršot ētikas jautājumiem.
Licences izsniedzējs veiks uzņēmumu, kuri veic grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu uzraudzību. Ir ļoti svarīgi, lai uzraudzību veiktu organizācija, kurai ir ievērojama autoritāte un vienlaicīgi arī interese grāmatvedības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā.
Licencēšanas pakalpojumu cenām ir jābūt aprēķinātām tā, lai tās segtu licencēšanas izmaksas, bez peļņas gūšanas elementa.

Noderīgi

Grāmatvedības prasības juridiskajām personām

Grāmatveža kalendārs

Grāmatvedības dokumentu veidlapas

Dividenžu kalkulators

PVN kalkulators

Algas kalkulators

Procentu kalkulators