Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi

Grāmatvedības pakalpojumi kopā ar nodokļu, transfertcenu un juridiskajiem pakalpojumiem ir mūsu uzņēmuma pamatdarbība. Mēs atšķiramies no citiem grāmatvežiem Latvijā ar īpašu pieredzi tieši starptautiskajos darījumos. Pakalpojumi ietver gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumu grāmatvedības kārtošanu. Nerezidientiem sniegtie pakalpojumi ietver grāmatvedības pakalpojumus ārvalstu komercsabiedrību filiālēm un pastāvīgajām pārstāvniecībām, kā arī reģistrāciju pievienotās vērtības nodokļa mērķiem un PVN atbilstības nodrošināšanu.

Komercdarbības lēmumu pieņemšana un grāmatvedība iet roku rokā. Tāpēc, līdz ar grāmatvedības pakalpojumiem, mūsu darbinieki vienmēr sniegs atbalstu ar nepieciešamo nodokļu un juridisko informāciju.

Mums ir liela pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā, nodokļu un komerctiesību konsultācijās, kā arī komercdarbības atbalstā. Grāmatvedības pakalpojumu vadītājs Artūrs Breicis ir biedrs Latvijas nodokļu konsultantu asociācijā, kā arī starptautiskās grāmatvedības asociācijas Assotiation of Chartered Certified Accountants (ACCA) biedrs.

Ir jāpiebilst, ka 2022. gadā stājās spēkā jaunais Grāmatvedības likums, likumā ir iekļauts arī regulējums par ārpakalpojuma grāmatvežu licencēšanu un ārpakalpojuma grāmatvežu reģistra ieviešanu.

Mēs esam reģistrēti grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrā (Reģ.Nr. 40103493286). Reģistrā ir pieejama informācija par grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, kuriem Valsts ieņēmumu dienests ir izsniedzis licenci ārpakalpojuma grāmatveža darbībai, kā arī par licencētā ārpakalpojuma grāmatvedības sniedzēja atbildīgo ārpakalpojuma grāmatvedi, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un informāciju, ja izsniegtā licence ir apturēta vai anulēta.

Saņemt grāmatvedības pakalpojumu piedāvājumu

Ja Jums ir radušies papildus jautājumi saistībā ar mūsu sniegtajiem grāmatvedības pakalpojumiem vai, ja vēlaties sākt sadarbību un saņemt piedāvājumu grāmatvedības pakalpojumu jomā, lūdzu, rakstiet uz info@breicis.com, norādot ikmēneša darījumu skaitu, darbinieku skaitu, informāciju par pamatlīdzekļu apjomu u.c. Jūsu uzņēmumu raksturojošu informāciju vai prasības, kas Jums svarīgas grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšanā, vai aizpildiet mūsu sagatavotu anketu, lai pieprasītu grāmatvedības pakalpojumu piedāvājumu (anketa pieejama šeit).

Ikdienas grāmatvedības pakalpojumi

Mūsu ikdienas sniegtos grāmatvedības pakalpojumus var iedalīt šādi:

 • Komercsabiedrības, ārvalstu uzņēmuma filiāles vai pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošana saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktu prasībām:Grāmatvedības pakalpojumi
  • Nodokļu (uzņēmumu ienākuma nodoklis, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, pievienotās vērtības nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) grāmatvedība, nodokļu atskaišu sagatavošana un iesniegšana valsts iestādēm;
  • Darījumu dokumentu pārbaude un iegrāmatošana;
  • Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu uzskaite;
  • Darba algu aprēķināšana;
  • Kases un bankas operācijas, avansa norēķini.
 • Pārstāvēšana VID un citās valsts institūcijās;
 • PVN deklarāciju sagatavošana un iesniegšana;
 • Gada pārskatu sastādīšana;
 • Statistikas atskaites Centrālajai Statistikas pārvaldei, Latvijas Bankai;
 • Ikgadējās nodokļu deklarācijas iesniegšana;
 • Pārskatu un atskaišu sagatavošana dalībniekiem vai akcionāriem;
 • Grāmatvedības politikas izveide;
 • Konsultācijas nodokļu jautājumos.

Sadarbībā ar zvērinātiem revidentiem nodrošinām komercsabiedrību finanšu auditu (revīzijas) un ar to saistītos pakalpojumus:

 • Komercsabiedrības finanšu pārskatu audits jeb revīzija;
 • Iekšējās kontroles sistēmas pārbaude;
 • Uzņēmumu reorganizācijas pārbaude;
 • Uzņēmuma likvidācijas pārskatu pārbaude.

Visi iepriekš minētie pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Starptautiskajiem Revīzijas Standartiem un Latvijas Republikas likumiem.

Mums ir izveidota ilggadēja sadarbība ar grāmatvedības un nodokļu pakalpojumu sniedzējiem ārpus Latvijas, ko nepieciešamības gadījumā varam ieteikt klientiem, kas veic uzņēmējdarbību ārpus valsts robežām.

Grāmatvedības pakalpojumi atkarībā no komercdarbības formas

Grāmatvedības pakalpojumi juridiskajām personām

Juridiskajām personām grāmatvedības pakalpojumi ietver grāmatvedības kārtošanu komercsabiedrībai (sabiedrība ar ierobežotu atbildību, akciju sabiedrība, personālsabiedrība). Grāmatvedība ir jākārto divkāršā ierakstā tā, lai rastos skaidrs un patiess priekšstats par subjekta finanšu stāvokli noteiktā datumā, tā darbības rezultātu un naudas plūsmu noteiktā laika posmā. Katram saimnieciskā darījuma sākumam ir jābūt nosakāmam, kā arī jāvar izsekot darījuma norisei.

Zemāk pievienotajā informatīvajā video ir izskatītas iespējamās komercdarbības formas.

Grāmatvedības pakalpojumi fiziskajām personām

Mūsu sniegtie grāmatvedības pakalpojumi fiziskajām personām ietver  gada ienākumu deklarācijas sagatavošanu un kapitāla pieauguma aprēķināšanu un deklarēšanu. Kā arī konsultācijas par iedzīvotāju ienākuma nodokļa aprēķināšanu un grāmatvedības uzskaiti, palīdzību nodokļu jautājumu risināšanā VID un sūdzību sagatavošanu par VID pieņemtajiem lēmumiem.

Fiziskajām personām, kuras veic uzņēmējdarbību, t.sk. pašnodarbinātām personām un individuālajiem komersantiem – grāmatvedības dokumentu un nodokļu atskaišu sagatavošana.

Grāmatvedības pakalpojumi ārvalstu komersantu filiālēm un pastāvīgajām pārstāvniecībām

Ārvalstu uzņēmumu filiālēm un pastāvīgajām pārstāvniecībām  grāmatvedības prasības ir tādas pašas kā iekšzemes uzņēmumiem. Tomēr tām nav jāgatavo pilns gada pārskats. Tā vietā ir nepieciešams sagatavot bilanci un peļņas vai zaudējumu aprēķinu uzņēmumu ienākuma nodokļa vajadzībām.

Pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības svarīgākā īpatnība ir tā, ka tā ir daļa no ārvalstu uzņēmuma. Līdz ar to, tai nav pamatkapitāla, kā arī patstāvīgi tai nav saistību, proti, uz pastāvīgās pārstāvniecības bilanci saistības tiek attiecinātas. Arī bilances aktīvu pusē pastāvīgajai pārstāvniecībai var nebūt tādu posteņu, kā “nauda”, jo tai var nebūt atsevišķa bankas konta, bet būs prasījuma tiesības pret ārvalstu uzņēmumu.

Ārvalstu komersanta filiāle vai nerezidenta pastāvīgā pārstāvniecība ir daļa no ārvalstu uzņēmuma. Tāpēc, kārtojot tās grāmatvedību, ir nepieciešama sasaiste ar attiecīgā ārvalstu uzņēmuma grāmatvedību, regulāras datu saskaņošanas un informācijas apmaiņa. Par pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības kārtošanas niansēm aicinām iepazīties e-seminārā, Plašākā merogā informācija par pastāvīgās pārstāvniecības grāmatvedības principiem ir atrodama ESAO materiālā “Attribution of profits to permanent establishments“.

Grāmatvedības pakalpojumi mikrouzņēmumiem

Mikrouzņēmumu deklarācijas sagatavošana  un iesniegšana.

Algu grāmatvedības pakalpojumi

Darba algas un ar tām saistīto nodokļu aprēķināšana un atbilstības nodrošināšana ir viena no svarīgākajām grāmatvedības pakalpojumu sastāvdaļām. Mēs nodrošinām visus nepieciešamos darba algas un algas nodokļu aprēķinus gan vietējiem uzņēmumiem, gan arī ārvalstu darba devēju darbiniekiem, kuri tiek nodarbināti Latvijā.

Atsevišķos gadījumos uzņēmumi nodod algu grāmatvedību ārpakalpojumu sniedzējam, lai tādējādi uzņēmuma ietvaros nodrošinātu konfidencialitāti. Mēs nodrošinām 100% konfidencialitāti, kā arī atskaitīšanos atbilstoši klienta prasībām.

Vairāk informācijas par Latvijas darba algas nodokļiem, lasiet mūsu mājaslapas sadaļā Algas kalkulators. Plašāka informācija par algu grāmatvedības pakalpojumiem atrodama šeit.

Grāmatvedības pakalpojumi personālsabiedrībām

Grāmatvedības pakalpojumi personālsabiedrībām ir specifiski izstrādāti, ņemot vērā arī nodokļu likumu prasības. Personālsabiedrību veido uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas – biedri. Dažkārt personālsabiedrības tiek dibinātas tikai uz noteiktu laiku vai konkrēta mērķa īstenošanai. Personālsabiedrībai nav juridiskās personas statuss, taču tai ir tiesībspēja, tas nozīmē, ka tā, izmantojot savu firmu (nosaukumu), var iegūt tiesības un uzņemties saistības, iegūt īpašuma un citas lietu tiesības, kā arī būt prasītāja un atbildētāja tiesā. Personālsabiedrības ir Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma un Grāmatvedības likuma subjekti.

Kāpēc grāmatvedības pakalpojumi ir svarīgi?

Mūsu pakalpojumi nav vērsti tikai un vienīgi uz normatīvo aktu prasību izpildi, grāmatvedībai ir daudz vairāk mērķu. Svarīgākie no tiem ir izklāstīti zemāk.

Finanšu un vadības grāmatvedība

Sniedzot grāmatvedības pakalpojumus ir jānodala finanšu grāmatvedība no vadības grāmatvedības.

Finanšu grāmatvedības uzskaite primāri ir nepieciešama likumdošanas aktos noteikto prasību dēļ. Likumi nosaka, ka uzņēmumiem jāveic precīza uzskaite par darījumiem un jāsagatavo pārskati, kuri ir pieejami nevien vadība un īpašniekiem, bet arī nodokļu administrācijām un citām trešajām personām. Savukārt vadības grāmatvedības mērķis ir nodrošināt nepieciešamo informāciju uzņēmuma vadībai lēmumu pieņemšanai.

Mūsu grāmatvedības pakalpojumi nodrošina (atkarībā no klienta vēlmēm) gan finanšu grāmatvedības, gan arī vadības grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu.

Darījumu uzskaite

Grāmatvedības galvenā loma ir sistemātiskas, precīzas un pilnīgas visu uzņēmuma veikto darījumu uzskaites veikšana un uzturēšana. Grāmatvedības ieraksti ir grāmatvedības sistēmas pamats, kura tiek veidota, balstoties uz grāmatvedības principiem. Primāri grāmatvedība ir paredzēta uzņēmuma vadībai, darījumu rezultātu analīzei un kontrolei.

Budžets un plānošana

Uzņēmuma vadībai ir jāplāno, kā ar ierobežotiem resursiem, ieskaitot darbaspēku, mehānismus, pamatlīdzekļiem un naudu, sasniegt komercdabrības mēŗķus. Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ietver nepieciešamo informāciju vadībai budžeta sagatavošanai un kontrolei. Nepieciešamības gadījumā mēs varam palīdzēt modelēt budžetu, pašizmaksas aprēķinus un citus vadības grāmatvedības elementus.

Lēmumu pieņemšana

Grāmatvedība palīdz virknē lēmumu pieņemšanas procesu un palīdz vadītājiem palielināt biznesa procesu efektivitāti. Šādi lēmumi, kuru pamatā ir grāmatvedības informācija, ietver cenas, kas jāiekasē par precēm vai pakalpojumiem, kā arī izmaksas, kas nepieciešams šo resursu sagādei, kā arī finansējuma un biznesa iespējas. Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ietver ne vien darījumu uzskaiti, bet arī finanšu analīzi un atbalstu biznesa lēmuma pieņemšanā.

Biznesa novērtējums

Grāmatvedības rezultāti tiek izmantoti uzņēmuma darbības novērtēšanai. Izmantojot grāmatvedības pārskatus, uzņēmumu īpašnieki var noteikt, cik labi darbojas bizness. Finanšu pārskati ir uzticams galveno darbības rādītāju mērīšanas avots, tāpēc uzņēmumu īpašnieki var novērtēt sava uzņēmuma darbību ilgtermiņā, kā arī salīdzināt to ar konkurentu darbības rezultātiem.

Finanšu stāvoklis

Finanšu pārskati, kas tiek izveidoti grāmatvedības cikla beigās, atspoguļo uzņēmējdarbības finanšu stāvokli attiecīgajā datumā. Tas parāda, cik liels kapitāls (pašu un aizņemtais) ir ieguldīts, cik daudz līdzekļu bizness ir izmantojis, kāda ir peļņa vai zaudējumi, kā arī uzņēmuma aktīvu un saistību apjomu. Jo profesionālāki grāmatvedības resursi tiek izmantoti, jo finanšu stāvoklis ir precīzāks un pareizāks, kā rezultātā profesionāla grāmatvedības pakalpojumu izmantošana veicina komercdarbības rezultātus (vai vismaz godīgi atspoguļo tos).

Likviditāte

Viens no mazo uzņēmēju neveiksmes cēloļiem ir nepareizi pārvaldīta nauda. Profesionāli grāmatvedības pakalpojumi palīdz sekot līdzi uzņēmuma likviditātei (īstermiņa apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības). Sekošana šādai informācijai mazina maksātnespējas risku.

Finansējums

Grāmatvedības funkcija palīdz uzņēmumu īpašniekiem sagatavot vēsturiskus finanšu datus, kā arī komercdarbības prognozes, kuras var izmantot, piesakoties kredītiestādes aizdevumam, vai kā citādi pretendējot uz finansējumu biznesam.

Iekšējā kontrole

Izveidojot dažādas pārbaudes visā organizācijā, grāmatvedības dienests palīdz izvairīties no zaudējumiem, ko izraisa zādzības, krāpšana, kļūdas un nesaimnieciska vadība. Iekšējās kontroles funkcija, kas būtībā ir grāmatvedības sastāvdaļa, aizsargā uzņēmuma aktīvus un uzņēmumam ļauj izvairīties no ilgtermiņa zaudējumiem.

Ja grāmatvedības pakalpojumi tiek saņemti no ārpakalpojuma sniedzēja, kā ārpakalpojums, tas kā neitrāla persona, veicina iekšējas kontroles funkcijas nodrošināšanu un aktīvu saglabāšanu.

Grāmatvedības pakalpojumi: cenas

Pamatprincips grāmatvedības pakalpojumu cenu noteikšanā ir mēnesī apstrādājamo dokumentu skaits. Tomēr cenu nosaka arī tādi faktori kā uzņēmuma darbības sfēra un darījumu sarežģītības pakāpe. Šo iemeslu dēļ ikmēneša grāmatvedības pakalpojumu cenas tiek aprēķinātas katram klientam individuāli.

Ko Jūs iegūsiet, izmantojot grāmatvedības ārpakalpojumus?

Laika ietaupījums

Vissvarīgāko resursu – laiku! Katrā dzīves jomā, arī komercdarbībā darbojas Pareto likums – 20% no aktivitātēm veido 80% rezultātu. Jūsu komercdarbībā (ja vien neesat grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs), grāmatvedības pakalpojumi ietilps tajos 80% no darbībām, kuras nenesīs pievienoto vērtību Jūsu biznesam. Tāpēc grāmatvedību labāk neveikt pašam, bet gan nodot grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējam, vai pieņemt darbā profesionālu grāmatvedi.

Grāmatvedības izmaksu ietaupīšana

Dažkārt komersanti uzskata, ka grāmatvedības ārpakalpojumi ir nevajadzīgas izmaksas. Tomēr faktiski ir otrādi, jo grāmatvedības pakalpojumi un to specializācija nozīmē, ka grāmtveža izmaksas uz vienu vienību (piemēram, darba stundu) ir zemākas. Grāmatvedības pakalpojumu zemākas izmaksas tiek panāktas pateicoties izmaksu efektivitātei un profesionalitātei.  Turklāt komersantam nav jāmaksā nodokļi par grāmatveža algu. Uzņēmējam arī nav jānodrošina grāmatveža darba vieta ar biroja tehniku un licenzētām grāmatvedības datorprogrammām, kā arī grāmatveža apmācības. Komersantam, izvēloties starp grāmatvedības pakalpojumiem un grāmatveža pieņemšanu štatā, ir jāanalizē grāmatvedības funkcijas apjoms: ja tas ir pietiekami liels, lai  100% nodarbinātu grāmatvedi, visticamāk, ka pareizi būtu izvēlēties iekšējo grāmatvedi. Ja grāmatvedības apjoms nesasniedz pilnu grāmatveža slodzi, uzņēmums ir uzsākšanas fāzē vai ir nepieciešami specifiski grāmatvedības pakalpojumi (piemēram, algu grāmatvedība).

Grāmatvedības risku samazināšana

Grāmatveža kļūdas var dārgi izmaksāt. Par nepareizi sarēķinātiem nodokļiem var nākties maksāt soda un nokavējuma naudas, nemaz nerunājot par iespējamām tiesvedības izmaksām. Profesionāli grāmatvedības pakalpojumi ievērojami samazinās šādus riskus un iespējamos zaudējumus.

Biznesa nepārtrauktība

Grāmatvedības ārpakalpojumi tiek nodrošināti nepārtraukti, neatkarīgi no grāmatvežu atvaļinājumiem vai citiem prombūtnes iemesliem, ko nereti nav iespējams nodrošināt, ja uzņēmumā strādā tikai viens grāmatvedis.

Profesionalitāte un kvalitāte

Grāmatvedības pakalpojumi nodrošina iespēju piesaistīt profesionālus un kvalificētus speciālistus ne vien grāmatvedības jomā, bet arī nodokļos, komerctiesībās, finansēs u.c. jomās. Grāmatvedības pakalpojumu uzņēmumi nepārtraukti pilnveido savas prasmes un iemaņas, lai nodrošinātu konkurētspēju, seko līdz grāmatvedības tendencēm un risinājumiem.

Drošība

Mūsu grāmatvedības pakalpojumi ir civiltiesiski apdrošināti.

Grāmatvedības pakalpojumi

Kompetence

Grāmatvedības pakalpojumi

Pieredze

Grāmatvedības pakalpojumi

Drošība

Grāmatvedības pakalpojumi: ārpakalpojumu sniedzēju licencēšana

Ar 2022.gada 1.janvāri spēkā stājās jaunais “Grāmatvedības likums“. Likumā ir iekļautas būtiskas izmaiņas, kas turpmāk ietekmēs to, tiek sniegti grāmatvedības pakalpojumi. Sākot ar 2023.gada 1.jūliju grāmatvedības pakalpojumus var sniegt tikai tad, ja ir saņemta licence un konkrētā juridiskā vai fisiskā persona – pakalpojuma sniedzējs, ir iekļauta licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrā. Pēc jaunā regulējuma grāmatvedim, kurš sniedz ārpakalpojumus, būs rakstveidā jānoslēdz līgums ar klientu. Viņa profesionālajai kvalifikācijai ir jāatbilst vismaz ceturtajam līmenim, kā arī viņam ir jābūt izglītības dokumentam grāmatvedības vai ar to saistītās ekonomikas disciplīnās. arī grāmatvedim ir jābūt vismaz 3 gadu pieredzei grāmatvedības profesijā. Ja grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs ir uzņēmumstad tā valdes loceklim vai darbiniekam, kurš vada grāmatvedības pakalpojumu komercdarbību, ir jāatbilst augšminētajām prasībām.

Mēs esam saņēmuši licenci, kas mums ļauj sniegt grāmatvedības ārpakalpojumus un esam iekļauti licencēto ārpakalpojuma grāmatvežu reģistrā (Reģ.Nr. 40103493286). 

Kāpēc grāmatvedības pakalpojumi ir jālicencē?

Ja mums pavaicātu pirms gadiem 10 par to, ko mēs domājam par to vai grāmatvedības pakalpojumi ir vai nav jālicencē, visticamāk, ka sašutumā atbildētu ar noliegumu un pamatotu ar to, ka valsts nedrīkst pārāk iejaukties komercdarbībā un, ka grāmatvežiem jau tā ir maz naudas un daudz darba. Taču laikam ejot, aizvien vairāk pārliecinamies par to, ka grāmatvedības pakalpojumi ir jāsniedz licencētām personām.  Par to pārliecinājāmies gan būdami kā klienti, gan grāmatvedības pakalpojumu sniedzējs. Galvenie punkti par to, kāpēc grāmatvedības pakalpojumi ir jālicencē, lasāmi zemāk.

Nereti ne vien potenciālie klienti, bet arī paši grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji sevi novērtē par zemu. Vienlaicīgi no grāmatvežiem tiek sagaidīts daudz plašāks pakalpojumu loks nekā  tas atbilst grāmatvedības pakalpojumu cenai. Rodas paradoksāla situācija, kurā grāmatvedības pakalpojumi ietver gan juridiskos, gan finanšu analīzes pakalpojumus par neadekvāti zemu cenu. Licencēšana uzlabos prestižu un arī adekvātu cenu par sniegtajiem pakalpojumiem.
Kāda ir gramatvedības ārpakalpojumu sniedzēju atbildība šobrīd? Faktiski – nekāda.  Ja  grāmatvedības pakalpojumi  tiek sniegti nekvalitatīvi, sliktākais, kas var notikt – klients var atteikties no šādas grāmatvedības sniegšanas. Licences izsniegšana grāmatvedības pakalpojumiem disciplinēs ārpakalpojumu uzņēmumus.
Grāmatvežu ētikas jautājumi ir apkopoti Grāmatvežu ētikas rokasgrāmatā. Tomēr, lai piemērotu ētiku praksē un pieprasītu atbildību par to, ir nepieciešama uzraudzības iestāde. Grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju licencēšanas iestādes uzdevums būs uzraudzīt grāmatvedības pakalpojumu sniedzēju ētikas ievērošanu.
Izglītības līmenis ir cieši saistīts ar pakalpojumu kvalitāti un ne tikai izglītības līmenis konkrētajās mācību disciplīnās, kas saistītas ar grāmatvedību, bet arī citās, tostarp, gan eksaktajās, gan humanitārajās jomās. Piemēram, lai iegūtu starptautisko grāmatvežu ACCA kvalifikāciju ir jāapgūst 13 dažādi priekšmeti, jābūt darba pieredzei 3 gadu garumā, īpašu vērību pievēršot ētikas jautājumiem.
Licences izsniedzējs veiks uzņēmumu, kuri veic grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu, uzraudzību. Ir ļoti svarīgi, lai uzraudzību veiktu organizācija, kurai ir ievērojama autoritāte un vienlaicīgi arī interese grāmatvedības pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā.
Licencēšanas pakalpojumu cenām ir jābūt aprēķinātām tā, lai tās segtu licencēšanas izmaksas, bez peļņas gūšanas elementa.

Noderīgi

Grāmatvedības prasības juridiskajām personām

Grāmatveža kalendārs

Grāmatvedības dokumentu veidlapas

Dividenžu kalkulators

PVN kalkulators

Algas kalkulators

Procentu kalkulators