LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. VISPĀRĒJA VIENOŠANĀS

SIA „BREICIS”, reģistrācijas Nr. 40203009451 adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 118, Rīga, LV-1013, Latvija, turpmāk saukts “BREICIS”, nodrošina tīmekļa lapā www.breicis.com, turpmāk saukta Mājas lapa, pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem (turpmāk – Noteikumi un nosacījumi).

Piekļūstot Mājas lapai vai lietojot to, jūs apliecināt, ka esat izlasījuši šos Noteikumus un nosacījumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem vai nosacījumiem.

2.MĀJAS LAPAS DARBĪBAS MĒRĶIS

Šo mājas lapu ir izveidojis un uztur BREICIS un tās izplatīšanas partneri. Mājas lapa ir izstrādāta tā, lai tā efektīvi kalpotu kā platforma saziņai starp uzņēmumu un klientu, kā arī kā platforma pakalpojumu tirdzniecībai tiešsaistē un arī kā informācijas avots visos jautājumos, kas saistīti ar pakalpojumiem un uzņēmumu.

3. PAKALPOJUMI PERSONĪGAI LIETOŠANAI

Šajā Mājas lapā pieejamie produkti un pakalpojumi, ir paredzēti vienīgi personīgai lietošanai Jūsu komercdarbības iekšējām vajadzībām. Jūs nedrīkstat pārdot vai pārpārdot no mums saņemtos pakalpojumus (piemēram, videomateriālus, dokumentu kopijas utt.). Mēs paturam tiesības ar vai bez brīdinājuma atsaukt vai samazināt jebkura izpildāmā pasūtījuma vai jums nodrošināmo produktu vai sniedzamo pakalpojumu apjomu gadījumos, kad tas, pēc mūsu vienpusēja ieskata, var izraisīt Noteikumu un nosacījumu pārkāpšanu.

4. VIDEOSEMINĀRU (E-SEMINĀRU) LIETOŠANA

Videosemināri ir paredzēti lietošanai klienta personīgajai lietošanai no interneta vietnes (linka), kuru Jums esam nosūtījuši. Jums ir tiesības izmantot videosemināru tikai un vienīgi sava uzņēmuma iekšējās komercdarbības ietvaros. Jūs piekrītat nelietot Pakalpojumus, lai ievadītu tīklā, sūtītu, nosūtītu ar e-pasta palīdzību, nodotu vai darītu jebkurā citā veidā pieejamu jebkāda veida saturu, kas skaitās nelikumīgs un/vai pārkāpj kāda tiesības; ļaunprātīgi izmantotu trešo personu datus; manipulētu ar identifikācijas informāciju, ar nolūku slēpt jebkāda veida satura, kas tiek nodots ar Pakalpojumu starpniecību, izcelsmi, lai ievadītu tīklā, sūtītu, nosūtītu ar e-pasta palīdzību, nodotu vai darītu jebkurā citā veidā pieejamu jebkāda veida materiālu, kas satur datorvīrusu(s) un/vai jebkāda cita veida datora kodus, failus vai programmas, kas ir paredzētas jebkādu citu datorprogrammu, datora aparatūras un/vai telekomunikāciju aparatūras darbības izbeigšanai, ierobežošanai un/vai iznīcināšanai; savāktu, uzglabātu un nodotu citu lietotāju datus trešajām personām.

Produktu satura pilnīgi vai daļēji pārpublicējumi tikai ar izdevēja rakstisku atļauju.

5. KONFIDENCIALITĀTE

Konfidencialitātes noteikumi attiecas uz to, kā BREICIS izturas pret personālo identificējamo informāciju, kuru BREICIS iegūst, kad Jūs lietojat mūsu pakalpojumus. Jūs piekrītat, ka visi jūsu sniegtie dati tiks apstrādāti BREICIS datubāzēs un uzglabāti šajās datubāzēs.

BREICIS iegūst personālo identificējamo informāciju brīdī, kad Jūs reģistrējaties BREICIS pakalpojumu saņemšanai. Pēc reģistrācijas BREICIS mājas lapā un parakstīšanās uz pakalpojumu saņemšanu, Jūs kļūstat par BREICIS autorizēto lietotāju. BREICIS automātiski saņem un reģistrē mūsu serveros informāciju no jūsu interneta pārlūkprogrammas, tai skaitā Jūsu IP adresi, informāciju par cookie un Jūsu pieprasīto adresi.

Ievākto informāciju BREICIS izmanto sekojošiem mērķiem:

  • lai izpildītu Jūsu pieprasījumus attiecībā uz Jums piedāvājamajiem produktiem un pakalpojumiem.
  • BREICIS apņemas nevienam neizpaust Jūsu personālo identificējamo informāciju. BREICIS var nodot Jūsu personālo identificējamo informāciju trešajām personām, sekojošos gadījumos:
  1. a) ja mums ir Jūsu piekrišana, informācijas nodošanai;
  2. b) ja mums ir nepieciešams nodot Jūsu informāciju tālāk, lai sniegtu Jums Jūsu pasūtīto produktu vai pakalpojumu;
  3. c) ja doto informāciju, likumā noteiktā kārtībā, ir pieprasījušas attiecīgas valsts iestādes.

BREICIS Jums piedāvā iespēju jebkurā laikā izrediģēt informāciju un uzstādījumus, kas atrodas BREICIS mājas lapā. Lai nodrošinātu Jūsu konfidencialitāti un drošību, informāciju, kas atrodas BREICIS mājas lapā, ir aizsargāta ar paroli.

6.INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTE

Sniedzot Mājas lapā pieejamos pakalpojumus, mēs cenšamies būt cik iespējams precīzi aprakstīt likumdošanas aktus un praksi, tomēr mēs nevaram pilnībā garantēt, ka mājas lapas fakti ir pilnībā atbilstoši, kā arī, ka mūsu viedoklis sakritīs ar valsts iestāžu viedokli.

7.INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Visa šajā Mājas lapā pieejamā informācija un saturs, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar preču zīmēm,  tekstu, grafiskām zīmēm, pogu ikonām, attēliem, skaņas ierakstu fragmentiem, datu apkopojumiem un programmatūru, to apkopojumu un izkārtojumu (viss kopā saukts par Saturu), ir BREICIS, partneru vai licences devēju īpašums, un to aizsargā Latvijas Republikas likumi un citi starptautiski likumi, kas attiecas uz intelektuālā īpašuma aizsardzību, ieskaitot likumus, kas regulē autortiesību un preču zīmju izmantošanu. Bez skaidras rakstiskas atļaujas mums piederošo preču zīmju izmantošana jebkādā veidā, neatkarīgi no mērķiem, nav atļauta.

8.SAITES UZ TREŠO PUŠU LAPĀM

Mēs neesam atbildīgi par citu mājas lapu saturu, uz kurām vai no kurām ved mūsu Mājas lapas saites. Mājas lapā redzamās saites ir dotas vienīgi ērtību nolūkā un nav uzskatāmas par mūsu piekrišanu attiecīgajam saturam, produktam, pakalpojumam vai piegādātājam. Uz citām tīmekļa vietnēm, mājas lapām vai no tām vedošu saišu izmantošana ir jūsu pašu risks.

9.ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Jūs piekrītat, ka atbilstoši visiem piemērojamiem likumiem BREICIS nekādā ziņā nav atbildīgs (pēc līguma, nolaidības dēļ vai uz cita pamata) saistībā ar jebkādu pārtraukumu vai kļūdu, kas radusies, jums lietojot šo Mājas lapu.

10.VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Jūs piekrītat, ka šie Noteikumi un nosacījumi veido visu starp jums un BREICIS noslēgto aktuālo vienošanos attiecībā uz šīs Mājas lapas un tās satura lietošanu no jūsu puses.

BREICIS ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā un norādot pēdējo izmaiņu veikšanas datumu. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām. BREICIS patur tiesības atcelt vai atsaukt jebkuras ar šiem Noteikumiem un nosacījumiem piešķirtās tiesības. Jums ir jāievēro šāds atsaukums vai izmaiņas no to veikšanas brīža, ieskaitot, ja tas nepieciešams, pārtraucot izmantot Mājas lapu jebkādā veidā.