PVN kalkulators

Šis PVN kalkulators aprēķina PVN piemērošanu preču vai pakalpojuma vērtībai, t.i. kopējo summu un atsevišķi PVN, kā arī aprēķina PVN un pamatsummu, ja ir zināma kopsumma kopā ar PVN. Ērtības labad pievienojam divus identiskus savstarpēji nesaistītus PVN kalkulatorus. kurus var izmantot vienlaicīgi.

Vienkārši par PVN

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir patēriņa nodoklis, ko piemēro preču vai pakalpojumu pievienotajai vērtībai (cenai bez PVN). PVN piemēro gandrīz visām precēm un pakalpojumiem, līdz ar to, lai aprēķinātu kopējo pārdošanas cenu (ar PVN), summa bez PVN ir jāreizina ar 1 + PVN likme(%)  (jeb 1,21). Tomēr, pārdodot preci vai pakalpojumu gala pircējam, tam būs svarīga kāda ir preču gala cena (ieskaitot PVN). Šādā gadījumā cenošanas speciālistiem ir jāvadās no tirgus cenām (ar PVN), un lai noteiktu, kāda ir cena bez PVN, ir gala cena ir jādala ar 1 +PVN likme (%), tātad jādala ar 1,21 (vai 1,12, vai 1,05, ja tiek piemērota samazināta PVN likme).

PVN kalkulators Pievienotās vērtības nodoklis tiek iekasēts procentuāli no preču un pakalpojumu vērtības, katrā piegādes ķēdes posmā. Katrā šajā posmā, nodokļu maksātājs (t.i. ar PVN) apliekama persona no iekasētā PVN atskaita citiem nodokļu maksātājiem samaksāto PVN par precēm un pakalpojumiem. Tātad ja nodokļu maksātājs saņem no piegādātāja rēķinu ar PVN,  tad šis samaksātais PVN tiks atskaitīts kā priekšnodoklis. Ja tiek saņemts rēķins, kurā PVN ir iekļauts, tad PVN kalkulators var tikt izmantots, lai noteiktu summu bez PVN.

PVN pamatlikme ir 21% apmērā tiek piemērota gandrīz visām precēm un pakalpojumiem (izņemot likumā noteiktos atbrīvojumus). Samazinātā likme, kas tiek piemērota ierobežotam preču lokam, ir 12% un 5%, kā arī 0% likme tiek piemērota pamatā preču/pakalpojumu eksportam. PVN kalkulators dod iespēju mainīt PVN likmes, t.sk. aprēķināt arī citu valstu pievienotās vērtības nodokli.

PVN kā netiešais nodoklis tiek iekasēts visos piegādes ķēdes posmos, kuros prece/ pakalpojums maina īpašumtiesības. Piemērs, PVN maksātājs SIA nopērk preces par 1000 euro + PVN (kopējā cena – 1210 euro) un pārdod to par 1500 euro +PVN), tad maksājamais PVN ir 315 euro, bet priekšnodoklis – 210. Tātad kopā valsts budžetā ir jāmaksā 105 euro.

PVN ir patēriņa nodoklis tā iemesla dēļ, ka faktiski to samaksā nevis nodokļa maksātājs (t.i. piegādātājs), bet gan gala klients, kurš parasti nav PVN maksātājs. Tāpēc tas tiek pieskaitīts netiešajiem nodokļiem.

Jāatceras, ka personai ir jāreģistrējas PVN reģistrā, kad tās apliekamie darījumi iepriekšējo 12 mēnešu periodā ir sasnieguši 40 000 euro vai labprātīgā kārtībā pirms šī sliekšņa sasniegšanas.

Vairāk par PVN lasiet šeit.

Citi kalkulatori

Algas kalkulators

Dividenžu kalkulators

Nodokļu kalkulators

Procentu kalkulators

 

Jaunākās ziņas

3sestdien, 3 jūnijs, 2023

Transfertcenu ietekme uz gada pārskatu

Transfertcenu noteikšana attiecas uz preču pārdošanu, pakalpojumu sniegšanu vai aktīvu (t.sk. nemateriālo) pārcelšanas cenu noteikšanu starp dažādiem vienas [...]