Revīzijas un audita pakalpojumi

Audita pakalpojumi

Revīzija un audits

Mūsu revīzijas un audita pakalpojumi būs noderīgi gan sabiedrībām, kuru akcijas kotējas biržā, gan arī uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešams atbalsts grāmatvedībā.

Izmantotā audita metodoloģij ļauj veikt neatkarīgus finanšu pārskatu auditus, kas sniedz visaptverošus un efektīvus rezultātus neatkarīgi no jūsu uzņēmuma lieluma, darbības vai atrašanās vietas. Mūsu audita speciālisti izmanto savas zināšanas un pieredzi, lai palīdzētu sakārtot jebkurus klientu finanšu pārskatu vai grāmatvedības jautājumus. Audita ietvaros tiek ne vien risināti grāmatvedības un uzskaites atbilstības jautājumi, bet arī identificētas komercdarbības riska jomas un piedāvāti to risinājumi vai komercdarbības uzlabojumi.

Mūsu revīzijas un audita pakalpojumi ietver sekojošo:

 • finanšu pārskatu revīzija
 • ierobežota apjoma vai speciālie auditi
 • iekšējais audits
 • nodokļu riska vadības sistēmas iztrāde
 • uzņēmumu darbības padziļināta izpēte
 • atzinumu par mantiskā ieguldījuma vērtību sniegšana
 • komerctiesībās paredzētie auditi (pārbaudes).

Finanšu pārskatu revīzija

Mūsu svarīgājais revīzijas pakalpojums ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā klienta gada pārskata, arī konsolidētā gada pārskata, pārbaude (revīzija) un revidenta ziņojuma sniegšana.

Revīzija un audits tiek veikti finanšu pārskatiem, kas sagatavoti saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem un Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem, kā arī saskaņā ar uzņēmumu grupas uzskaites politiku.

Revīzijas ietvaros papildus mēs sniedzam informāciju par identificētajiem riskiem, kuru materializēšanās gadījumā var novest pie finanšu atskaišu sagatavošanas un nosokļu aprēķināšanas kļūdām, kā arī vispārīgus ieteikumus grāmatvedības un nodokļu atbilstības nodrošināšanai.

Saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu likumu obligātā revidenta revīzija attiecas uz:

1) vidējas un lielas sabiedrības gada pārskatu;
2) sabiedrības gada pārskatu, kuras pārvedamie vērtspapīri iekļauti regulētajā tirgū;
3) koncerna mātes sabiedrības gada pārskatu;

Attiecībā uz mazas sabiedrības gada pārskatu, revīzija ir jāveic šādos gadījumos:

1) Ja tā divus gadus pēc kārtas (gan kārtējā, gan iepriekšējā gadā) pārsniedz divus no šādiem kritērijiem:

 • bilances kopsumma – 800 000 euro,
 • neto apgrozījums – 1 600 000 euro,
 • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā – 50;

2) tā ir koncerna mātes sabiedrība

3) tā ir publiskas personas kapitālsabiedrība, tās meitas sabiedrība vai publiskā privātā kapitālsabiedrība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē
4) ir atzinusi, norādījusi finanšu pārskata posteņus saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem.

Gada pārskata ierobežotā pārbaude

Ierobežotās pārbaudes ietvaros zvērināts revidents veic finanšu pārskatā norādīto datu un informācijas, t.sk. uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina kārtības atbilstības pārbaudi.

Mazai sabiedrībai zvērināts revidents veic ierobežoto pārbaudi un sagatavo pārbaudes ziņojumu par to, ja:

 • mazajai sabiedrībai nav nepieciešama revīzija
 • mazās sabiedrības rādītāji 2 gadus pēc kārtas (gan tekošajā, gan iepriekšējā gadā) pārsniedz vismaz 2 no šādiem sliekšņiem:
  • bilances kopsumma — 400 000 euro,
  • neto apgrozījums — 800 000 euro,
  • vidējais darbinieku skaits pārskata gadā — 25.

Mazā sabiedrība, kurai ir nepieciešams veikt ierobežotu pārbaudi, ir tiesības izvēlēties veikt pilnu zvērināta revidenta auditu.

Iekšējais audits

Iekšējā audita pakalpojumi ir auditora neatkarīga un objektīva darbība, kuras rezultātā tiek sniegts iekšējās kontroles sistēmas darbības novērtējums, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmas darbību uzņēmumā vai komercsabiedrībā.

Mēs veicam iekšējā  auditu pilnu ciklu vai atsevišķas tā sastāvdaļas, kas ietver:

 • iekšējā audita procedūru plāna sagatavošana un iekšējā audita veikšana saskaņā ar to
 • komercsabiedrības darbības atbilstības normatīvajiem aktiem, vadības lēmumiem u.c. saistošajiem noteikumiem novērtējuma veikšana
 • iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtēšana un ieteikumi tās uzlabošanai
 • būtiskāko risku, to kvalitatīvo un kvantitatīvo rādītāju audits un novērtēšana
 • audita ziņojumu par veikto pārbaudi sagatavošana par konstatētajiem trūkumiem vai nepietiekami vadītiem riskiem
 • konsultāciju un ieteikumu sniegšana par atklātajām nepilnībām.

Mēs sniedzam arī konsultācijas iekšējās kontroles, kā arī iekšējā audita jautājumos, kā arī piedāvājam izstrādāt iekšējās kontroles  procedūras, ieskaitot nodokļu riska vadības sistēmu t.s. padziļinātās sadarbības ar VID dalībniekiem.

Nodokļu risku vadības sistēmas izstrāde

Mēs piedāvājam izstrādāt iekšējās kontroles  procedūras, ieskaitot nodokļu riska vadības sistēmu t.s. padziļinātās sadarbības ar VID dalībniekiem.  Nodokļu risku vadības sistēma pēc būtības atspoguļo iekšējās kontroles mehānismu, kas tiek izveidots, lai identificētu un novērstu  nodokļu riskus.

Nodokļu riski:

 • darījumu riski – raksturīgie riski, kas izriet no atbilstošā saimnieciskās darbība veid un neraksturīgie – riski, kas konkrētajam uzņēmumam piemītošie riski
 • darbības riski – izriet no normatīvo aktu prasību neievērošnas
 • atbilstības riski – nodokļu maksātāja saistību izpildes riski (t.sk. deklarāciju savlaicīga iesniegšan) un nodokļu savlaicīga samaksa
 • grāmatvedības uzskaites riski –  darījumupareiza iegrāmatošana saskaņā ar grāmatvedības prasībām un grāmatvedības organizācijas dokumentiem.

Uzņēmuma darbības padziļināta izpēte

Uzņēmuma darbības padziļinātā izpēte ietver Finanšu Due Diligence (finanšu risku audits, uzņēmumam finansiālā stāvokļa novērtēšana) un Nodokļu Due Diligence (nodokļu risku audits).

Atzinums par mantiskā ieguldījuma novērtējumu

Mūsu speciālisti ir iekļauti Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā ar tiesībām novērtēt un sniegt atzinumus šādās jomās:

 • Komersanta darbība (piemēram, uzņēmuma vērtības noteikšana restrukturizācijas gadījumā);
 • Intelektuālais īpašums (preču zīmes, licences, patenti);
 • Kapitalizējami parādi/parādsaistības;
 • Kapitāla daļas, akcijas.

Komerctiesībās paredzētie auditi

Veicam Komerclikumā paredzētās revīzijas un auditus, t.sk.

 • reorganizācijas līgumu auditu
 • koncerna līguma pārbaudi
 • aktīvu sadales plānu likvidācijas gadījumos u.c.

Finanšu pārskatu sagatavošana un analīze

Mūsu pieredze audita pakalpojumu sniegšanā ļauj mums ne vien, sniegt revīzijas pakalpojumus, bet arī atbalstu grāmatvedības un uzskaites jautājumu risināšanā, t.sk.:

 • Sagatavot gada pārskatus
 • Izstrādāt konsolidācijas procedūras un veikt konsolidācijas procesu
 • Veikt bilances, peļņas un zaudējumu, naudas plūsmas u.c. analīzi
 • Izstrādāt un kontrolēt budžetu
 • Risināt atsevišķus uzskaites jautājumus.
17pirmdien, jūlijs 17, 2023

Uzņēmuma pāreja

Uzņēmuma pāreja (2) Par preču piegādi par atlīdzību neuzskata uzņēmuma pāreju (mantas kopības vai tās daļas pāreju, kas [...]

3sestdien, jūnijs 3, 2023

Transfertcenu ietekme uz gada pārskatu

Transfertcenu noteikšana attiecas uz preču pārdošanu, pakalpojumu sniegšanu vai aktīvu (t.sk. nemateriālo) pārcelšanas cenu noteikšanu starp dažādiem vienas [...]