Vadības grāmatvedība

Kas ir vadības grāmatvedība?

Vadības grāmatvedības mērķis ir informēt organizācijas vadību par tās operatīvās darbības rādītājiem. Tajā tiek izmantota informācija par sabiedrības iegādāto produktu vai pakalpojumu izmaksām (budžetu). Budžeti bieži tiek izmantoti operatīvās plānošanas lēmumu pieņemšanai. Vadības grāmatveži izmanto darbības pārskatus, lai konstatētu atšķirības starp plānotajiem un faktiskajiem rezultātiem.

Galvenā atšķirība starp vadības grāmatvedību un finanšu grāmatvedību ir tā, ka finanšu grāmatvedība ir grāmatvedības datu vākšana ar mērķi sagatavot finanšu pārskatus, savukārt vadības grāmatvedība veic datu iekšējo apstrādi, ko izmanto saimniecisko darījumu uzskaitei, plānošanai un kontrolei.

Vadības grāmatvedības nepieciešamība

Vadības grāmatvedība sniedz informāciju sabiedrības vadībai, uz kuru pamata vadība pieņem lēmumus, lai sasniegtu sabiedrības mērķus un uzlabotu sabiedrības darbības efektivitāti.  Vadības grāmatvedība veic šādas funkcijas.

Grāmatvedības informācija

Parasti grāmatvedības rezultātus apkopo un klasificē sabiedrības finanšu grāmatvedības dienests, kurš apkopo un prezentē informāciju vadības vajadzībām atbilstošā veidā, lai pieņemtu sabiedrības politikas lēmumus.

Sabiedrības rezultātus ietekmējoši faktori

Finanšu grāmatvedība atspoguļo uzņēmuma darbības rezultātu. Vadības grāmatvedība “rok” dziļāk, lai izzinātu peļņas vai zaudējumu iemeslus un tos ietekmējšos faktorus.

Darbības novērtējums

Analizējot organizācijas ietvaros katra atsevišķā departamenta sniegumu, vadības grāmatvedība var pamanīt organizācijas sastāvdaļas, kuras nav efektīvas vai neatbilst izvirzītajiem uzdevumiem. Vadības grāmatvedības informācija šajā gadījumā kalpo par pamatu korektīvu darbību veikšanai, vai kā pamats lēmuma pieņemšanai atbrīvoties no neefektīvā departamenta.

Grāmatvedības tehnikas pielietošana

Budžeta kontrole, robežizmaksu aprēķināšana, standarta izmaksu aprēķināšana ir galvenie paņēmieni, kas finanšu grāmatvedībā tiek izmantoti veiksmīgai finanšu plānošanai un analīzei un finanšu datu lietderīgākai izmantošanai. Atšķirībā no finanšu grāmatvedības, kuras pieļaujamie paņēmieni parasti ir fiksēti normatīvajos aktos, vadības grāmatvedībā izmantotie paņēmieni ir atkarīgi no uzstādītajiem uzņēmumiem vai vadības izvēlētajiem faktoriem.

Lēmumu pieņemšana

Vadības grāmatvedības sniegtie dati palīdz analizēt dažādas alternatīvas un izvēlēties sabiedrības mērķiem atbilstošāko lēmumu.

Uzdevumu sasniegšana

Finanšu dati tiek izmantoti sabiedrības mērķu noteikšanai un to sasniegšanai. Izmantojot, piemēram, budžeta kontroli un standarta izmaksas, tiek panākti uzņēmuma mērķi, nepieciešamības gadījumā, veicot korekcijas, ja parādās kādas novirzes.

Prognozēšana

Vadības grāmatvedis palīdz vadībai plānošanā un prognozēšanā, izmantojot vēsturiskos grāmatvedības datus.

Grāmatvedības pakalpojumi