Privātuma politika

Mums rūp Jūsu personas datu aizsardzība un privātums!

SIA BREICIS (turpmāk tekstā – “Breicis” vai “mēs”) novērtējam Jūsu privātumu un personas datu aizsardzību, tādēļ ievērojam datu apstrādes principus, kas izklāstīti  privātuma politikā.

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šī privātuma politika apraksta, ka uzņēmums SIA BREICIS , ar reģistrācijas numuru: 40203009451., ar juridisko adresi : Rīga, Krišjāņa Valdemāra iela 118 (turpmāk tiks saukti arī kā – “Datu pārzinis”). Jo Iegūst, apstrādā un glabā personas datus no mājaslapas breicis.com , ko iegūst no personām, kuras apmeklē interneta mājaslapu (turpmāk saukti – “Datu subjekts” vai “Jūs”).

1.2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, Datu subjektu. Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

1.3. Datu pārzinis ievēro likumdošanā paredzētos datu apstrādes principus un spēj apstiprināt, ka personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu.

 

2. Personas datu iegūšana, apstrāde un glabāšana

2.1. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā, galvenokārt, izmantojot internetveikala vietni un e-pastu.

2.2. Apmeklējot un izmantojot internetveikalā sniegtos pakalpojumus, Jūs piekrītat, ka jebkura sniegtā informācija tiek izmantota un pārvaldīta atbilstoši Privātuma politikā noteiktajiem mērķiem.

2.3. Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par mūsu Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos.

2.4. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

 

3. Klientu personas datu apstrāde

3.1. Datu pārzinis var apstrādāt šādus personas datus:

 •  Vārds, uzvārds
 •  Dzimšanas datums
 •  Kontaktinformācija (e-pasta adrese un/vai tālruņa numurs)
 •  Darījuma dati (iegādātās preces, piegādes adrese, cena, maksājuma informācija u.t.t.)
 •  Jebkuru citu informāciju, kura iesniegta mums vietnes piedāvāto pakalpojumu un preču iegādes laikā vai sazinoties ar mums.

3.2. Papildus iepriekšminētajam, Datu pārzinim ir tiesības pārbaudīt iesniegto datu precizitāti, izmantojot publiski pieejamos reģistrus.

3.3. Lai pildītu savas saistības pret Jums, Datu pārzinim ir tiesības nodot Jūsu personas datus sadarbības partneriem, datu apstrādātājiem, kas veic nepieciešamo datu apstrādi, piemēram, grāmatvežiem uc. Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma , tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam.
Pēc pieprasījuma mēs varam nodot Jūsu personas datus valsts un tiesībsargājošajām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā aizstāvētu savas juridiskās intereses, sastādot, iesniedzot un aizstāvot juridiskas prasības.

3.4. Apstrādājot un glabājot personas datus, Datu pārzinis īsteno organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, mainīšanu, izpaušanu un jebkādu citu nelikumīgu apstrādi.

 

4. Kā mēs izmantojam iegūtos personas datus?

4.1. Mēs varam izmantot iegūtos personas datus:

 • lai sniegtu jums jūsu pieprasītos pakalpojumus un informāciju,
 • apstrādātu jūsu pasūtījumus un noformētu nepieciešamos dokumentus,
 • sniegtu jums efektīvu klientu atbalstu,
 • palīdzētu novērst apdraudējumu vai krāpnieciskas darbības,
 • nosūtītu jums informatīvus ziņojumus, ja piekrituši tādus saņemt, ievērotu normatīvo aktu prasības.

 

5. Datu subjekta tiesības

5.1. Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu un Latvijas Republikas tiesību aktiem Jums ir tiesības:

 • piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi, kā arī pieprasīt Jūsu personas datu kopiju elektroniskā formātā un tiesības uz šo datu nodošanu citam pārzinim (datu pārnesamība),
 • pieprasīt labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus,
 • dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumus, kad likums pieprasa saglabāt datus,
 • atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei,
 • ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai mēs īslaicīgi pavisam pārtraucam apstrādāt visus Jūsu personas datus,
 •  vērsties Datu valsts inspekcijā.

Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu varat iesniegt, aizpildot formu klātienē Aspazijas bulvāris 24, Rīga, LV-1050  vai arī iesūtot pieprasījumu elektroniski, rakstot uz klientu atbalsta dienesu  info@breicis.com.

 

6. Nobeiguma noteikumi

6.1. Šī Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem likumiem.

6.2. Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājas lapā breicis.com.