Preču piegādes līgums starp saistītajiem uzņēmumiem

60.50

Preču piegādes līgums starp saistītajiem uzņēmumiem. Ar tirdzniecības atlaižu un transfertcenu korekcijas noteikumiem.

Kategorija:

Apraksts

Preču piegādes līgums, kas tiek slēgts starp saistītajiem uzņēmumiem, ir izstrādāts, ņemot vērā normatīvo aktu prasības veikt transfertcenu korekcijas, lai nodrošinātu atbilstību tirgus cenas principam. Šī līguma izstrādes laikā tika ņemti vērā tādi faktori, kā pārdošanas apjomi, sezonalitāte u.c., kas dod iespēju pircējam saņemt tirdzniecības atlaides. Svarīgākā pievienotā vērtība, kas atšķir šo līgumu no parasta piegādes līguma, ir cenu noteikšanas mehānisms, kā arī šo cenu korekcija gada beigās vai nākamā gada sākumā.

Līguma saturs:

 • Preambula
 • Līguma priekšmets
 • Kvalitāte, tara, iepakojums
 • Piegādes noteikumi
 • Cena, norēķinu kārtība, atlaides
 • Līdzēju pienākumi
 • Preču pieņemšanas kārtība
 • Līdzēju atbildība
 • Nepārvarama vara
 • Strīdu izšķiršanas kārtība
 • Līguma izmaiņas un izbeigšanas kārtība
 • Citi noteikumi
 • Pušu juridiskās adreses un banku rekvizīti
 • Līguma pielikuma paraugs

Ieskatam pievienojam līguma preambulu un 1.1. punktu

Preču piegādes līgums

 

Rīga  2021.g. “___”_______________

 

_________________________, turpmāk tekstā “Pircējs”, valdes locekļa __________________________ personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ­­______________, reģistrācijas Nr.__________ , juridiskā adrese_______________­­­­____, turpmāk tekstā “Piegādātājs” valdes locekļa ____________________________ personā,  kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses, turpmāk kopā sauktas par “Pusēm” un katra atsevišķi arī par “Pusi”,  noslēdza šādu līgumu, turpmāk saukts – “Līgums”, par sekojošo.

Ņemot vērā, ka Piegādātājs,  ____________ izstrādājumu (preču) piegādātājs, kurš vēlas piegādāt preces Pasūtītājam, bet Pircējs vēlas tās iegādāties.

Ņemot vērā, ka Piegādātājs un Pircējs ir saistīti uzņēmumi, preču piegādes cenām, kuras piemērotas darījumā starp šiem uzņēmumiem, ir jāatbilst tirgus cenas principam. Piegādātāja preču tirgus cenu ietekmē vairāki faktori, tostarp, preču iepirkumu apjoms, preču iepirkuma cenu izmaiņas un ar iepirkumiem saistīto izmaksu izmaiņas, tirgus izmaiņas un citi faktori. Tā rezultātā cenas, kuras ir piemērotas darījumā var atšķirties no tirgus cenām un tās katra tekošā gada beigās ir attiecīgi jākoriģē.

 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

 

1.1. Saskaņā ar šo Līgumu Piegādātājs apņemas piegādāt Pasūtītājam, ____________ izstrādājumus un citas preces (turpmāk – “Preces”), bet Pircējs – pieņemt un samaksāt par Precēm saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

………………

 

Title

Go to Top