Apraksts

Komandējuma atskaite

Lai kompensētu darbiniekam komandējuma laikā radušos izdevumus atbilstoši , nepieciešams noformēt attaisnojuma dokumentu, kurā norādīts izdevumu būtība un pamatojums.

Atskaiti aizpilda, kad darbinieks ir atgriezies no komandējuma. Komandējuma atskaitē tiek norādīti attaisnojamie izdevumi, kas radušies komandējuma laikā un pamato pieteiktā avansa lietderīgu izlietojumu.

Komandējuma atskaitē tiek norādīts :

  • Komandējuma mērķis un īss apraksts,
  • Komandējuma periods,
  • Izdevumu saraksts,
  • izmaksu summa, valūta.