Apraksts

Aizdevuma līguma paraugs var tikt izmantots slēdzot aizdevuma līgumu gan starp fiziskajām, gan juridiskām personām, ir sastādīts, ņemot vērā Latvijas Republikas Civillikums Saistību tiesību daļā noteiktās prasības. Līgumā ir paredzētas dažādas iespējamās situācijas, kā piemēram, nokavēts atmaksas termiņš, vienpusēja atkāpšanās no līguma un strīdu izšķiršana, kas attiecīgājās situācijās nodrošina skaidrību un abu līguma pušu līdzvērtīgas tiesības sevi aizstāvēt.

Aizdevuma līguma paraugs saturs šādas nodaļas:

  • Līdzēji
  • Līguma priekšmets
  • Aizdevuma izsniegšana
  • Aizdevuma atmaksas un procentu samaksas kārtība
  • Saistību izpilde
  • Aizņēmēja pienākumi
  • Citi noteikumi
  • Pušu rekvizīti.

Ja aizdevuma līguma paraugs tiks izmantots darījumos starp saistītajiem uzņēmumiem, procentu likmei ir jāatbilst tirgus vērtībai. Viens no veidiem, kā to noteikt, ir izmantot Latvijas Bankas statistiku par procentu likmēm. Informāciju skatīt Latvijas Bankas mājas lapā, spiežot šeit.

Ieskatam pievienojam aizdevuma līguma parauga līdzēju sadaļu un 1.1. punktu

AIZDEVUMA LĪGUMS
Rīgā

 

__. _____________ 2022. gads                                                                                                                                                                                                                                                                         Nr.__/08/2022

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ABC”, reģistrācijas Nr. ____________, juridiskā adrese ______________________, kuru pārstāv tās valdes ________ _____________, turpmāk- Aizdevējs, no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “XYZ”, reģistrācijas Nr. ____________, juridiskā adrese ______________________, kuru pārstāv tās valdes ________ _____________, turpmāk- Aizņēmējs, no otras puses, turpmāk sauktas par “Pusēm” un katra atsevišķi par “Pusi”, kas, balstoties uz brīvu gribu, bez viltus, maldības un spaidiem vienojas par šādu aizdevuma līgumu, turpmāk- Līgums.

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Saskaņā ar Līguma noteikumiem un nosacījumiem Aizdevējs piešķir Aizņēmējam aizdevumu ar kopējo apjomu EUR 100 000,00 (simts tūkstoši euro un 00 centi) apmērā, turpmāk- Aizdevums, izmaksājot to sekojoši:
………………..