Apraksts

Pieņemšanas – nodošanas akts, pamatojoties uz kuru puses vienojas, ka izpildītājs ir  pilnībā izpildījis savas saistības un pasūtītājs tās ir pieņēmis.

Dokumentā tiek ietverta tāda informācija kā:  sastādīšanas datums; laika intervāls, kurā tiek izpildītas saistības,  uzņēmuma vai klienta nosaukums un cita informācija; saistības apraksts, saistības rēķina summa ar PVN un bez; u.c.