Preču zīmes licences līgums

60.50

Preču zīmes licences līgums.

Kategorija:

Apraksts

Preču zīme ir unikāls nosaukums, simbols, logotips vai attēls, ko tās īpašnieks var izmantot, lai izceltu savas preces un pakalpojumus uz citu fona. Preču zīmes īpašumtiesības bieži vien tiek apstiprinātas, izmantojot to reģistrācijas sistēmu (vietējā līmenī – Preču zīmju reģistrā, globālā līmenī – skat. www.wipo.int. Reģistrētās preču zīmes īpašnieks var liegt citiem izmantot šo preču zīmi. Bet, ja preču zīme tiek nepārtraukti izmantota, tās reģistrācija var turpināties neierobežotu laika posmu, ja tā tiek atbilstoši atjaunota. Preču zīmes var tikt izveidotas atsevišķām precēm vai pakalpojumiem un tās var arī tikt izmantotas preču vai pakalpojumu veidiem.

Preču zīmes licences līgums tiek slēgts starp licenciāru (licences devēju) un licenciātu (licenes ņēmēju) par licenciāra preču zīmes izmantošanu komerciālajām vajadzībām, tātad, piemēram, izvietošanai uz precēm, ar mērķi veicināt licenciāta komercdarbību. Par preču zīmes izmantošanu licenciāts maksā licenciāram autoratlīdzību (royalty).

Preču zīmes licences līgums ir izstrādāts, balstoties uz pastāvošo transfertcenu praksi preču zīmju licencēšanā. Preču zīmes licences maksas noteikšanas kārtība ir veidota, ņemot vērā darījumu tirgus vērtības principus.

Līgumā ir iekļauti franšīzes līguma elementi, tādi kā licenciāta pienākums nodrošināt pārdodamo preču kvalitāti.

Līgumam ir sekojošas sadaļas:

 • Preambula
 • Līguma priekšmets
 • Preču zīmes izmantošana
 • Kvalitāte
 • Autoratlīdzība (royalty)
 • Komercnoslēpumi un konfidenciāla informācija
 • Informācijas sniegšana
 • Līguma darbības laiks
 • Līguma izbeigšana
 • Noslēguma jautājumi
 • Līdzēju paraksti
 • Pielikums.

Saskaņā ar likumu “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskajām norādēm”  26.panta 6.daļu licences līgums ir jāreģistrē Patentu valdē. Ja līgums netiek reģistrēts, var rasties situācija, ka trešā persona var apgalvot, ka īpašnieks neizmanto preču zīmi un apstrīdēt preču zīmju spēkā esamību.

Go to Top