Nodokļu konsultācijas

Nodokļu konsultācijas ir svarīgākā mūsu biroja darbības joma, mūsu darbinieku pieredze nodokļu konsultācijās ir gandrīz 20 gadi. Mēs piedāvājam nodokļu konsultācijas starptautisko un iekšzemes nodokļu plānošanā, pārrobežu nodokļu jautājumos. Nodokļu konsultācijas tiek sniegtas klientiem kopā ar pakalpojumiem korporatīvajās, administratīvajās un civiltiesībās, kā arī grāmatvedības, audita un finanšu pakalpojumiem, kurus sadarbībā ar labākajiem speciālistiem  var nodrošināt gan Latvijas, gan Baltijas, gan arī plašākā reģionā.

Nodokļu konsultācijas sniedzam gan juridiskām personām (Latvijas, ārvalstu komercsabiedrībām), gan fiziskajām personām (rezidentiem un nerezidentiem). Sniedzam nodokļu konsultāciju pakalpojumus gan nelielu nodokļu jautājumu ietvaros (ikdienas nodokļu konsultācijas), kur nav nepieciešama padziļināta nodokļu izpēte, kā arī komplicētu nodokļu projektu īstenošanā.

Nodokļu konsultācijas šādās jomās: uzņēmumu ienākuma nodoklis, pastāvīgās pārstāvniecības, iedzīvotāju ienākuma nodoklis un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pievienotās vērtības nodoklis, nodokļu piemērošana darījumos ar nerezidentiem (ieturējuma nodokļi, nodokļu piemērošanas fiziskajām personām-nerezidentiem).

Mūsu ikdienas nodokļu konsultācijas var iedalīt šādi.

Nodokļu konsultācijas komerctiesībās un saimnieciskajās tiesības

Jebkurš komerciālais darījums vai biznesa lēmums rada noteiktas nodokļu un līdz ar to arī finansiālās sekas. Tāpēc pirms darījumu noslēgšanas vai, teiksim, lēmuma par meitas uzņēmuma izveidi, ir ieteicams konsultēties ar nodokļu konsultantiem pirms darījuma uzsākšanas. Mēs palīdzam klientiem minimizēt uzņēmuma nodokļu slogu, nodalīt biznesa riskus un saskaņot darījumus atbilstoši klienta biznesa modelim. Atbilstoši ES un Latvijas likumdošanai, veicam nodokļu plānošanu un darījumu strukturizēšanu. Mūsu uzkrātā pieredze aptver ievērojamu skaitu nozaru, kas ļauj konsultēt par modeļa izvēli praktiski jebkuram darījumam. Mūsu pakalpojumi ietver:

 • Iecerēta vai jau paveikta darījuma nodokļu seku izvērtēšana un konsultāciju sniegšana;
 • Konsultācijas par ieguldījumiem piemērotākās juridiskās struktūras izvēli un ieviešanu;
 • Komercdarbības iecerētās vai esošās struktūras izvērtēšana un konsultāciju sniegšana par to uzlabošanu;
 • Komercsabiedrību, pastāvīgo pārstāvniecību/filiāļu un pārstāvniecību bez komercdarbības tiesībām dibināšana;
 • Nodokļu ietaupīšanas iespēju identificēšana un plānošana, tai skaitā nodokļu konsultācijas citās valstīs, iesaistot attiecīgās ārvalsts sadarbības partnerus;
 • Nodokļu piemērošanas konsultācijas uzņēmumu apvienošanās un iegādes darījumiem (mergers & acquisition), kā arī reorganizācijām;
 • Zaudējumu pārnešana uzņēmumu grupas locekļu starpā;
 • Uzņēmumu padziļināta pārbaude (due diligence).

Konsultācijas par uzņēmumu ienākuma nodokli

Uzņēmumu ienākuma nodoklis ietekmē ieņēmumus un izdevumus, kuri atspoguļojas peļņas vai zaudējumu aprēķinā, tādā veidā ietekmējot visus uzņēmuma darījumus. Tomēr pastāv virkne situāciju, kurās uzņēmumu ienākuma nodoklis nav piemērojams. Mūsu kā nodokļu konsultantu uzdevums nav palīdzēt izvairīties vai minimizēt uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu, bet gan palīdzēt nodokļu maksātājam piemērot atbilstoši likuma burtam un praksei, neradot biznesam nevajadzīgas izmaksas. Tipiskas konsultācijas par uzņēmumu ienākuma nodokļa piemērošanu ietver šādus pakalpojumus:

Konsultācijas par uzņēmumu iegādi un reorganizāciju (mergers & acquisitions)

Uzņēmumu iegāde un reorganizācija ietver darījumus, kuru rezultātā tiek mainīta īpašnieku un/vai komercdarbības organizācijas struktūra, ar mērķi veikt izmaiņas komercdarbības juridiskajā struktūrā un sekmēt uzņēmumu konkurētspēju.

Ar terminu “iegāde” (angliski – “acquisition”) tiek saprastas uzņēmumu daļas (neto aktīvu), akciju vai kapitāla daļu iegāde.

Komerclikuma izpratnē ar reorganizāciju (“merger” vai “de-merger”) saprot uzņēmumu reorganizāciju apvienošanas, sadalīšanas vai pārveidošanas ceļā (apzīmējot uzņēmums ar A un B). Reorganizācijas veidi ir šādi:

 • uzņēmumu apvienošana aptver uzņēmumu saplūšanu (A+B=C) vai pievienošanu (A+B=A)
 • uzņēmumu sadalīšana ietver:
  • to sašķelšanu (A = B+C) vai
  • sadalīšanu (A =A+B)
 • uzņēmumu pārveidošana: SI “A” kļūst par AS “B”.

Pirms reorganizācijas uzsākšanas ir svarīgi ņemt vērā reorganizācijas nodokļu aspektus. Mēs palīdzām saviem klientiem šādos jautājumos:

 • Nodokļu un juridiskās konsultācijas par uzņēmumu iegādi/pārdošanu un reorganizācijām (apvienošanu, sadalīšanu, saimnieciskās darbības veida nodošanu, tostarp, pārrobežu reorganizācijām;
 • Reorganizāciju plānošana;
 • Reorganizācijas dokumentu (reorganizācijas līguma, prospekta, pieteikuma komercreģistram u.c.) sagatavošana;
 • Uzņēmuma (vai tā daļas) novērtēšana.

Transferta cenu (transfer pricing) plānošana un pamatošana

Darījuma tirgus vērtības noteikšana (transfertcenas) ir svarīga uzņēmumiem, kuriem ir saistīti uzņēmumi ārvalstīs un/vai Latvijā. Sasniedzot apgrozījuma kritēriju 1,43 miljoni eiro un darījuma ar saistīto uzņēmumu (personu) – 14,3 tūkst. eiro, uzņēmumam kļūst saistoši sagatavot transfertcenu dokumentāciju atbilstoši likuma prasībām. Šī iemesla dēļ transfertcenu pakalpojumi var būt ļoti atšķirīgi un ietver:

 • Konsultācijas pat transfertcenām un to ietekmi uz nodokļiem konkrētajā situācijā;
 • Transfertcenu sistēmas un dokumentu pārbaude uzņēmumā;
 • Darījumu tirgus vērtības noteikšanas un transfertcenu plānošana,
 • Transfertcenu dokumentāciju sagatavošana un
 • Salīdzināmo datu analīze (izmantojot Amadeus un citas komerciālās datubāzes).

Konsultācijas par pievienotās vērtības nodokli un citiem netiešajiem nodokļiem

Pievienotās vērtības nodoklis ietekmē virkni komercdarbības funkciju un tā piemērošanas normas atšķiras atkarībā no komercdarbības veida un nozares, kurā uzņēmums darbojas. Šis nodoklis veido lielāko daļu no valsts pamatbudžeta, tāpēc nav noslēpums, ka pievienotās vērtības nodokļa administrēšanai Valsts ieņēmumu dienests pievērš vislielākos pūliņus.

Mūsu pakalpojumi pievienotās vērtības nodokļa sfērā ietver šādas konsultācijas un pakalpojumus:

 • Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja reģistrācija Valsts ieņēmumu dienestā, kā arī sadarbībā ar ārvalstu partneriem, maksātāju reģistrācija ārvalstīs;
 • Nodokļu konsultācijas par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu darījumos ar mērķi pareizi nodokļa normatīvos aktus un maksimizēt priekšnodokļa atgūšanu;
 • Konsultēšana pievienotās vērtības normu piemērošanā kompleksiem  darījumiem vai komercdarbības strutkrūrām;
 • Konsultāciju sniegšana par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu starptautiskajiem darījumeim, importa/eksporta darījumiem;
 • Pievienotās vērtības nodokļa atsevišķās uzskaites izveidošana;
 • Pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju sagatavošana;
 • Sadarbībā ar ārštata partneriem tiek nodrošinātas konsultācijas arī muitas, akcīzes un dabas resursu nodokļu jomā;
 • Atbalsts Valsts ieņēmumu dienesta audita laikā;
 • Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju grupa.Nodokļu Konsultācijas

Nodokļu konsultācijas starptautiskajiem darījumiem

Starptautisko nodokļu pakalpojumi ir izstrādāti, lai palīdzētu ārvalstu investoriem investēt un veikt komercdarbību Latvijā, kā arī Latvijas investoriem izplest komercdarbību ārvalstīs. Katrs klients ir unikāls un ar atšķirīgām prasībām, tomēr tipiskākie starptautisko nodokļu pakalpojumi ir šādi:

 • konsultācijas starptautisko līgumu par dubulto nodokļu neaplikšanu piemērošanā (nodokļu piemērošanas atvieglojumi, nodokļu kredīts u.c.);
 • konsultācijas par holdinga sabiedrībām un tām piemērojamajiem nodokļiem, holdingsabiedrību dibināšana un apakalpošana;
 • nodokļu plānošana pārrobežu darījumiem (ieturējuma nodokļi, pastāvīgās pārstāvniecības risks, pretizvairīšanās instrumenti, Base Erosion Profit Shifting un transferta cenas);
 • uzņēmumu grupas efektīvās nodokļu likmes samazināšana;
 • nodokļu efektīvu finansēšanas struktūru, nemateriālā īpašuma izvietošanas, kā arī piegāžu ķēdes veidošanas konsultācijas un atbalsts ieviešanā;
 • imigrācijas pakalpojumi ārvalstu investoriem;
 • konsultācijas par peļņas repatriācijas iespējām, t.sk. dividendes, procenti, pakalpojumu maksa un autoratlīdzība.

Nodrošinām nodokļu piemērošanu atbilstoši starptautiskajām prasībām, tajā skaitā atbilstībai un gatavībai BEPS (base erosion and profit shifting) prasībām.

Konsultācijas par personālo nodokļu piemērošanu

Konsultācijas personāla nodokļu piemērošanas jomā ietver konsultācijas par iedzīvotāju un valsts sociālās apdrošināšaans obligātajām iemaksām. Mūsu pakalpojumi vietējā mērogā ietver vispārīgas konsultācijas par algas nodokļu aprēķināšanu, nodokļu maksāšanu par kapitāla pieaugumu, turpretim nodokļu pakalpojumi starptautisko pakalpojumu vai darba spēka kustības sfērā ietver, piemēram:

 • konsultācijas par personas nodokļu rezidences valsts noteikšanu, kā arī rezidences valsts maiņu;
 • nodokļu piemērošana ārvalstu fizisko personu gūtajiem ienākumiem Latvijā;
 • nodokļu piemērošanu  Latvijas fizisko personu ārvalstīs gūtajiem ienākumiem, t.sk. ārvalstu komandējumiem, darba braucieniem un nodarbinātību ārvalstu darba devēja labā;
 • personāla akcijas un opcijas.

Atbildīgo iestāžu viedokļa vai uzziņu izprasīšana

Bieži vien ir svarīgi ne vien atrast pareizu risinājumu nodokļu piemērošanā, bet arī  saņemt rakstveida apstiprinājumu no atbildīgajām iestādēm. Mēs palīdzam klientiem:

 • strīdīgu jautājumu risināšanā, sazinoties ar Valsts ieņēmumu dienestu vai Finanšu ministriju,
 • sagatavot iesniegumus valsts iestādēm, lai iegūtu uzziņu un/vai rakstveida viedokli par nodokļu piemērošanu konkrētajā situācijā.

Atbalsts nodokļu strīdu gadījumos

Kā ir teicis Karnegi “Pasaulē ir tikai viens veids, kā uzvarēt strīdā, – izvairīties no tā.”

Nodokļu maksātāja un Valsts ieņēmumu dienesta atšķirīga skatījuma uz nodokļu piemērošanu dēļ ir iespējami nodokļu strīdi. Lai vadītu nodokļu riskus, būt tiem gataviem, kā arī riska iestāšanās gadījumā aizstāvēt sevi, mēs palīdzam klientiem, veicot šādus pakalpojumus:

 • nodokļu pārbaude līdzīgi kā to veic Valsts ieņēmumu dienests, ja Jūs vēlaties pārliecināties, vai Jūsu uzņēmumā nodokļi tiek aprēķināti pareizi;
 • atbalsts Valsts ieņēmumu dienesta audita laikā, klienta pārstāvība, konsultācijas, paskaidrojumu sniegšana, kā arī sūdzību par Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu nolēmumiem sagatavošana;
 • pārstāvība tiesā nodokļu (audita) pārbaužu lietās.

Nodokļu semināri

Mūsu nodokļu konsultācijās īpašs uzsvars tiek likts uz transfertcenu veidošanu un nodokļu konsultācijām pārrobežu jautājumos. Par šiem jautājumiem mūsu speciālisti bieži lasa arī seminārus. Šei ir pievienota saite uz mūsu videosemināru veikalu.