Vadības pakalpojumu līgums (angļu val.)

121.00

Vadības pakalpojumu līguma paraugs, kas paredzēts pakalpojumu sniegšanas saistītajiem uzņēmumiem pamatošanai.

Kategorija:

Apraksts

Vadības pakalpojumu līgums ir izstrādāts, lai kā daudzpusējs dokuments, kas pamato grupas uzņēmuma – vadības pakalpojumu sniedzēja izmaksu sadali starp grupas uzņēmumiem, kuri gūst labumu no šiem pakalpojumiem. Ja ir nepieciešams vienkāršs divpusējs vadības pakalpojumu līgums, tas ir pieejams šeit.

Vadības pakalpojumos var ietilpt administratīvās, tehniskās, finansiālās, konsultatīvās un komerciālās aktivitātes, kuras ir vērstas gan uz uzņēmuma stratēģisko, gan ikdienas vadību un var ietvert arī uzņēmuma atsevišķu funkciju (ražošana, mārketings, iepirkšana utt.) vadību, koordināciju un kontroli.

Uzņēmumu grupā vadības funkcijas parasti veic mātes uzņēmums vai īpaši šim mērķim izveidots grupas uzņēmums (pakalpojumu vai kompetenču centrs), un vadības pakalpojumu apjoms ir atkarīgs no katras grupas politikas vadības funkciju deleģēšanā grupas ietvaros. Piemēram, dalībnieks var aprobežoties ar ieguldījumu vispārēju uzraudzību, bet var arī veikt ne tikai uzņēmuma stratēģisko un ikdienas vadību, bet arī koordinēt mārketinga, pārdošanas un citas funkcijas.

Lai pamatotu vadības pakalpojumus ir nepieciešams pamatot trīs lietas:

 • vadības pakalpojumu sniegšanas faktu
 • vadības pakalpojumu sniegto labumu
 • darījuma tirgus vērtību.

Līgumā ir iestrādātas transfertcenu noteikšanas prasības attiecībā uz grupas iekšējiem pakalpojumiem, proti, pakalpojumu būtību (atļautie un neatļautie pakalpojumi), izmaksu sadales principi un OECD ieteiktais uzcenojuma līmenis.

Vadības pakalpojumu līgums risina šādus nodokļu un transfertcenu jautājumus:

 • vadības, konsultatīvie un citi administratīvie pakalpojumi, kurus ir pieļaujams sniegt saistītajam uzņēmumam:
  • stratēģiskā vadība un ikdienas administratīvie pakalpojumi
  • personālvadības pakalpojumi
  • informācijas tehnoloģijas pakalpojumi
  • juridiskie pakalpojumi
  • tehniskie pakalpojumi
  • apmācības
  • finanšu un grāmatvedības pakalpojumi
  • pārdošanas pakalpojumi
  • citi.
 • aktivitātes (izmaksas), kuras nav atļauts pārlikt uz saistītajiem uzņēmumiem (piemēram, akcionāru izmaksas)
 • vadības pakalpojumu atlīdzības izmaksu bāzes un uzcenojumu noteikšana
 • klauzulas, kuras ir vērstas uz pastāvīgās pārstāvniecības, aģenta, kā arī personāla nomas riska izslēgšanu
 • ieteicamais uzcenojumu līmenis dažādiem pakalpojumu veidiem, t.sk. zemas pievienotās vērtības pakalpojumiem
 • rēķinu izrakstīšanas un koriģējošo rēķinu izrakstīšana.

Līguma sadaļas ir šādas:

 • Līgumslēdzējas puses
 • Preambula
 • Pakalpojumi (līguma priekšmets)
 • Pakalpojumu maksas
 • Pakalpojumu atlīdzība
 • Uzskaite, dokumentācija un audits
 • Pušu tiesības un pienākumi
 • Pušu neievērošana
 • Nepārvarama vara
 • Paziņojumi
 • Jurisdikcija, termiņš un izbeigšana
 • Pielikums A. Pakalpojumu saņēmēju saraksts
 • Pielikums B. Pakalpojumu saraksts
 • Pielikums C. Izslēgtie pakalpojumi
 • Pielikums D. Pakalpojuma cenas aprēķina metodika

Vadības pakalpojumu līgums, ja pareizi ieviests un piemērots, var kalpot kā pietiekams pierādījums transfertcenu prasību ievērošanai (resp. var aizstāt transfertcenu dokumentāciju), jo tajā ier iekļautas svarīgākās transfertcenu prasības.

Vadības pakalpojumu līgums satur 24 lapaspuses (aptuveni 5 500 vārdus). Tas ir izstrādāts, lai aptvertu plašu vadības pakalpojumu klāstu, tomēr, to ir iespējams nepieciešamības gadījumā saīsināt.

Go to Top