Pakalpojumu līgums (latviešu un angļu val.)

40.00

Pakalpojuma līgums ir vienošanās, kuru puses noslēdz par pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu. Noslēdzot pakalpojuma līgumu, Izpildītājs apņemas sniegt Līgumā atrunātos pakalpojumus, Pasūtītājs tos pieņem un veic Līgumā atrunāto samaksu.

Kategorija:

Apraksts

Pakalpojuma līgums ir vienošanās, kuru puses noslēdz par pakalpojumu sniegšanu un saņemšanu. Noslēdzot pakalpojuma līgumu, Izpildītājs apņemas sniegt Līgumā atrunātos pakalpojumus (t.sk. vadības, grāmatvedības vai tehniskos).  Pasūtītājs tos pieņem un veic Līgumā atrunāto samaksu.

Līguma paraugs noderēs arī sniedzot vadības pakalpojumus tiešā veidā, ja ir nepieciešams vadības pakalpojumu līgums, kurā pakalpojumu saņēmēji ir vairāki, tas pieejams šeit.

Dotais līgums noslēdzams starp juridiskām personām. Sagatavots ņemot vērā  Komerclikumā noteikto speciālo regulējumu un  Latvijas Republikas Civillikumā noteiktās prasības, divās valodās – latviešu un angļu. Pakalpojumu līguma paraugs sastāv no šādiem līguma punktiem:

  • Pakalpojumu apjoms;
  • Atlīdzība;
  • Pasūtītāja pienākumui un tiesības;
  • Izpildītāja pienākumi un tiesības;
  • Līguma termiņš un izbeigšana;
  • Konfidencialitāte;
  • Noslēguma jautājumi.

            PAKALPOJUMU LĪGUMS

SERVICE AGREEMENT
Vieta, datums Place, date
SIA________, vienotais reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: ____________, turpmāk tekstā „Izpildītājs”, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas tās /amats/_____________,

un

SIA_____, registration No. ______, having its registered office at ___________, hereinafter referred to as ‘Contractor’, acting on behalf of /position/_____________ on the basis of its Statutes,

and

 

SIA__________, Reģ. Nr. ______ juridiskā adrese: ____________, turpmāk tekstā „Pasūtītājs”, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas tās /amats/_________, abi kopā tālāk – „Puses” vai katrs atsevišķi – „Puse”), SIA_______, registration No. _________, having its registered office at _________, hereinafter referred to as the „Client”, represented by __________, /position/, acts on the basis of its Statutes, hereinafter collectively and individually also referred to as „Parties” and „Party”,
bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu (tālāk – „Līgums”),

 

conclude the following agreement without deception, fraud or duress (hereinafter – the Agreement),

 

1.       Pakalpojumu apjoms

 

1.       Scope of services

 

1.1.           Pasūtītājs pasūta Izpildītājam un Izpildītājs apņemas sniegt Pasūtītājam ___________________ pakalpojumus [vispārīgi apraksta pakalpojumus, piemēram, grāmatvedības pakalpojumus] kas ietver:

 

1.1.           The Client orders the Contractor and the Contractor undertakes to provide the Client with ___________________ services [generally describes services such as accounting services] which include:

 

Title

Go to Top