Darba alga

Ar darba algu jeb precīzāk  – darba samaksu tiek saprasta darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu. Tā ietver darba algu un līgumos vai normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, prēmijas un jebkuru citu atlīdzību.

Darba samaksas pamats ir darba alga, kas parasti ir fiksēta. Darba algas izmaksa tiek organizēta kā laika algas sistēmu vai akorda algas sistēmu.

Piemaksas, prēmijas un pārējie gūtie labumi parasti ir mainīgi.Piemaksu un prēmiju sistēmu darba devējs organizē atbilstoši normatīvajiem aktiem un darba koplīgumam.

Darba likumā  ir noteikts, ka darbiniekam var izmaksāt normatīvajos aktos noteiktās piemaksas par papildu darbu, par darbu īpašos apstākļos, par nakts darbu, par virsstundu darbu vai darbu svētku dienā. Taču darba devējs var arī citas piemaksas.

Devējam ir tiesības darbiniekam piešķirt arī cita veida atlīdzību jeb papildu labumus saistībā ar darbu, piemēram, apmaksājot mobilā tālruņa izmaksas, patērēto degvielu u.c.

Pastāv divas  darba samaksas sistēmas: laika alga un akorda (gabaldarba) alga. Laika algu aprēķina atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam neatkarīgi no paveiktā darba daudzuma. Akorda algu aprēķina atbilstoši paveiktā darba daudzumam neatkarīgi no laika, kādā tas paveikts.

Darba devējs var vienlaicīgi atsevišķiem amatiem piemērot algas izmaksu pēc laika principa un citiem pēc akorda algas principa. Turklāt  darba devējs ir tiesīgs mainīt konkrētam amatam piemēroto darba samaksas sistēmu, par to brīdinot vienu mēnesi iepriekš.

Lai aprēķinātu darba algu un darba spēka nodokļus, izmantojiet algas kalkulatoru.