2021-03-28T11:19:55+00:00

PVN likums

                   Pievienotās vērtības nodokļa likums (PVN likums), 2020.gads

Mūsu PVN pakalpojumi

PVN pakalpojumi ir viens no mūsu svarīgākajiem darbības virzieniem, mēs sniedzam gan PVN reģistrācijas pakalpojumus (Latvijā un ārvalstīs), kā arī risinām dažādas sarežģītības PVN jautājumus.

Ja Jums ir nepieciešami PVN pakalpojumi Latvijā vai ārvalstīs (piemēram, Jūs veicat tālākpārdošanu, izmantojot savu vai publisko digitālo tirgus vietu tirdzniecībai; Jūs sniedzat elektroniskos pakalpojumus; vai pārdodat preces / pakalpojumus Latvijā), lūdzam sazināties ar Artūru Breici (tālr.: +371 29274911, e-pasts: arturs@breicis.com).

Zemāk sniegts īss apraksts par mūsu pakalpojumiem saistībā ar PVN.

PVN atbalsts

Mēs palīdzēsim Jums nodrošināt PVN atbilstību jau esošai vai plānotai uzņēmējdarbībai. Mūsu pieredzējušie un labi sagatavotie speciālisti palīdzēs Jums plānot PVN un ievērot prasības gan starptautiskā, gan vietējā līmenī.

PVN atbalsta pakalpojumos ir ietverta:

 • PVN reģistrācija un reģistrācijas atcelšana
 • ikmēneša, ceturkšņa un gada PVN deklarāciju sagatavošana un iesniegšana
 • lēmuma vai atzinuma pieprasīšana no Valsts ieņēmumu dienesta vai Finanšu ministrijas attiecībā uz PVN jautājumiem
 • ikdienas konsultācijas PVN jomā.

PVN konsultācijas

Nodokļu likumi kļūst arvien komplicētāki un uzņēmējdarbības plānošana ietver padziļinātākas zināšanas par nodokļu likumiem un to pielietošanu. Mūsu profesionāļi ir pieredzējuši, lai varētu Jums palīdzēt orientēties sarežģītajos nodokļu un juridiskajos jautājumos. Pamatā sniedzam PVN konsultāciju pakalpojumus par:

 • vietējiem un starptautiskiem PVN jautājumiem
 • PVN piemērošanu apvienošanās un pārņemšanas gadījumos, piem. akciju pārdošana, uzņēmuma kā neto aktīvu pārdošana
 • PVN piemērošanu kontrolakciju sabiedrībām, piem. PVN atgūšana par sniegtajiem pārvaldības pakalpojumiem
 • Nekustamā īpašuma darījumu ietekmi uz PVN: pārdošana / pirkšana, atjaunošana, celtniecība utt.
 • PVN vienkāršota piemērošana starptautiskajos darījumos
  • sūtījuma / izsaukuma krājumi
  • triangulācija
  • imports muitas noliktavās
  • tālākpārdošana utt.
 • PVN grupēšanu
 • priekšnodokļa atskaitīšanu
 • PVN piemērošana finanšu pakalpojumiem
 • tiesvedība par PVN
 • apmācība par PVN jautājumiem
 • PVN pārbaudi.

Īpašie PVN režīmi

Ir pieejami daži īpaši PVN režīmi, kas kopā ar 0% uzņēmumu ienākuma nodokli padara Latviju par pievilcīgu vietu uzņēmējdarbībai:

 • vienkāršots importa režīms (importam piemēro 0% PVN)
 • PVN mini vienas pieturas aģentūra (MOSS režīms)

Mēs sniedzam palīdzību īpašu PVN režīmu plānošanā un ieviešanā, kā arī, lai nodrošinām PVN atbalstu.

PVN audita un tiesvedību atbalsts

PVN aprēķini veido 55% no visiem nodokļu ieņēmumiem, ko Valsts ieņēmumu dienests iekasē nodokļu pārskatīšanas laikā. Darījumu riskantākās jomas ir atgūtā priekšnodokļa korekcija pirkumiem no šaubīgiem piegādātājiem un citi gadījumi, tostarp darījumi ar nekustamo īpašumu, kā arī nepareiza samazinātu likmju piemērošana vai atbrīvojums no PVN.

Mūsu nodokļu eksperti piedāvā:

 • palīdzību nodokļu strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu PVN jautājumos un
 • Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma pārsūdzēšanu un pārstāvību tiesā.

PVN atmaksa

PVN atmaksu var pieprasīt citas ES dalībvalsts PVN maksātājs, kas Latvijā nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, par pievienotās vērtības nodokli, kas iekasēts par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, sniegtajiem pakalpojumiem un precēm, kas importētas ar mērķi PVN maksātāja pašu ar nodokli apliekamo darījumu veikšanu ES.

Mūsu pakalpojumi PVN atmaksā ir šādi:

 • PVN maksātāja tiesību uz atmaksu pārskatīšana un palīdzību PVN atmaksas procesā
 • konsultācijas par PVN noteikumiem un likumiem
 • PVN atmaksas pieteikumi un dokumenti
 • nodarbošanās ar Latvijas Valsts ieņēmumu dienestu PVN atmaksas procesā.

PVN pārbaude

Mēs veicam nodokļu pārbaudi, lai noskaidrotu kļūdas, kas saistītas ar PVN un tā priekšnodokli:

 • PVN priekšnodokļa atgūšana
 • pamatdokumentu pārbaude
 • PVN deklarāciju pārbaude
 • pastāvīgās pārstāvniecības un pastāvīgās pārstāvniecības pārbaude
 • Latvijas un ārvalstu PVN piemērošana.

PVN likums: apskats

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) ir nodoklis, kas jāmaksā par patēriņu. Latvijā PVN regulē likums “Par pievienotās vērtības nodokli” (PVN likums). Lielākā daļa Latvijā piegādāto preču un pakalpojumu tiek apliktas ar PVN. Arī Latvijā ievestās preces, kas tiek importētas ārpus Eiropas Savienības (ES), tiek apliktas ar PVN.

Šajā rokasgrāmatā ir izskaidroti PVN pamata jautājumi:

 • PVN maksātāji
 • ar PVN apliekamie darījumi
 • PVN likmes
 • PVN speciālie režīmi utt.
 Citi PVN jautājumi  
  
  
Transportēšanas pakalpojumi PVN deklarācijā (maksas)

Ja jums ir jautājumi vai palīdzību saistībā ar PVN atbilstību Latvijā, lūdzu, sazinieties ar mums pa tālruni +371 29274911.

PVN analīzes struktūra

Analizējot darījumu, lai noteiktu vai PVN ir piemērojams un kam tas ir jāpiemēro, pamatā ir jāatbild uz pieciem sekojošiem jautājumiem.

PVN likums

Pievienotās vērtības nodokļa maksātāji

Iekšzemes nodokļa maksātājs:

 • reģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš reģistrēts VID PVN maksātāju reģistrā;
 • nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš, izmantojot PVN likumā noteiktās tiesības, nav reģistrējies VID PVN maksātāju reģistrā.

Citas dalībvalsts nodokļa maksātāji:

 • citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš nodokļa maksāšanas vajadzībām ir reģistrēts citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā;
 • citas dalībvalsts nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kurš nav reģistrēts citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā un kura juridiskā adrese vai dzīvesvietas adrese ir citā dalībvalstī.

Trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļa maksātāji:

 • trešo valstu vai trešo teritoriju reģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kuram ir piešķirts nodokļa maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, kas nodokļa piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt nodokļa maksātāju un ko piešķīrusi valsts, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību;
 • trešo valstu vai trešo teritoriju nereģistrēts nodokļa maksātājs – nodokļa maksātājs, kuram nav piešķirts nodokļa maksātāja identifikācijas numurs vai tam līdzvērtīgs numurs, kas nodokļa piemērošanas vajadzībām ļauj identificēt nodokļa maksātāju un ko piešķir valsts, kurā nodokļa maksātājs veic saimniecisko darbību.

Fiskālais pārstāvis

Fiskālais pārstāvis ir reģistrēts nodokļa maksātājs, kurš, pamatojoties uz rakstveida līgumu, maksā nodokli valsts budžetā un pārstāv citas dalībvalsts nodokļa maksātāju vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāju (attiecībā uz akcīzes precēm ievērojot arī akcīzes nodokli un akcīzes preču apriti reglamentējošus normatīvos aktus) šādos darījumos:

 • veicot preču importu ar turpmāku šo preču piegādi citas dalībvalsts reģistrētam nodokļa maksātājam,
 • veicot preču importu ar turpmāku šo preču piegādi iekšzemē,
 • saņemot preces iekšzemē, ja šīs preces saņemtas nolūkā tās eksportēt tālāk un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā, un veicot šo preču tālāko eksportēšanu,
 • veicot preču iegādi ES teritorijā, ja šīs preces iegādātas nolūkā tās eksportēt tālāk un novietotas muitas noliktavā vai akcīzes preču noliktavā, un veicot šo preču tālāko eksportēšanu;
 • veicot preču iegādi ES teritorijā, ja šīs preces faktiski saņemtas iekšzemē nolūkā tās piegādāt uz citu dalībvalsti.

PVN grupa

PVN grupa  ir divu vai vairāku nodokļa maksātāju grupa, kas atbilst PVN likuma nosacījumiem, izveidota uz PVN grupas dibināšanas līguma pamata savstarpēju darījumu veikšanai iekšzemē un reģistrēta VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā.

Ar PVN apliekamie darījumi

Ar PVN apliekamie darījumi ir šādi saimnieciskās darbības ietvaros iekšzemē veikti darījumi:

 • preču piegāde (tai skaitā preču piegāde ES teritorijā un preču eksports) par atlīdzību
 • pakalpojumu sniegšana par atlīdzību
 • preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību.

Ar nodokli apliek jebkuru preču importu, ja PVN likums nenosaka citādi.

Ar PVN apliekams darījums ir arī nereģistrēta nodokļa maksātāja vai personas, kura nav nodokļa maksātājs, veikta jauna transportlīdzekļa iegāde ES teritorijā.

Ar PVN apliekams darījums ir arī neregulāri veiktas jaunu transportlīdzekļu piegādes, ja piegādātājs, saņēmējs vai trešā persona piegādātāja vai saņēmēja vārdā no iekšzemes nosūta vai transportē jaunu transportlīdzekli saņēmējam uz galamērķi ārpus iekšzemes, bet ES teritorijā.

Preču piegādes, pakalpojumu sniegšanas vieta

Preču piegāde

PVN likums, 12. pants

Ja preces tiek nosūtītas vai transportētas, preču piegādes vieta (arī preču piegādei ES teritorijā) ir vieta, kur preces atrodas brīdī, kad sākas preču nosūtīšana vai transportēšana preču saņēmējam.

 

Ja preces nenosūta vai netransportē, preču piegādes vieta ir vieta, kur preces atrodas to piegādes brīdī.

 

Ja preces, ko nosūtījis vai transportējis preču piegādātājs, preču saņēmējs vai trešā persona, montē vai uzstāda preču piegādātājs vai trešā persona viņa vārdā, preču piegādes vieta ir vieta, kur preces montē vai uzstāda.

Pakalpojumu sniegšana

PVN  likums, 19. pants

B2B (saņēmējs ir PVN  maksātājs B2C (saņēmējs ir PVN  nemaksātājs
Pakalpojuma sniegšanas vieta: pakalpojuma saņēmējs Pakalpojumu sniegšanas vieta: pakalpojuma sniedzējs
(1) Pakalpojuma saņēmēja saimnieciskās darbības mītnes vieta (1) Pakalpojuma sniedzēja saimnieciskās darbības mītnes vieta
(2) Pakalpojuma saņēmēja pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts pakalpojuma saņēmēja pastāvīgajai iestādei, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā;

(2) Pakalpojuma sniedzēja pastāvīgās iestādes atrašanās vieta, ja pakalpojums tiek sniegts no pakalpojuma sniedzēja pastāvīgās iestādes, kas neatrodas šīs personas saimnieciskās darbības mītnes vietā

(3) Pakalpojuma saņēmēja deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma saņēmējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.

(3) Pakalpojuma sniedzēja deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta, ja pakalpojuma sniedzējam nav saimnieciskās darbības mītnes vietas vai pastāvīgās iestādes.

Special rules: Articles 20-30 of the VAT Act

Pakalpojumi B2B: pakalpojuma saņēmējs ir PVN maksātājs B2C: pakalpojuma saņēmējs nav  PVN maksātājs
Tāda pakalpojuma un papildpakalpojuma sniegšanas vieta, kurš saistīts ar biļešu iegādi kultūras, mākslas, sporta, zinātnes, izglītības, izklaides vai citiem līdzīga rakstura pasākumiem (piemēram, gadatirgi, izstādes) Pasākuma norises vieta Pasākuma norises vieta
Pasažieru pārvadāšana Vieta, kur faktiski notiek pasažieru pārvadājums proporcionāli iekšzemē un citās valstīs veiktajiem attālumiem. Passengers transportation place in a proportion of the distances covered
Preču pārvadājumi ES teritorijā Pamatprincips Vieta, kuru zsākta transportēšana
Preču iekraušanas, izkraušanas, pārkraušanas un uzglabāšanas pakalpojumi, kā arī citi ar preču transportēšanu saistītie pakalpojumi Pamatprincips Pakalpojumu sniegšanas vieta
Ar kustamu lietu saistīti pakalpojumi (tai skaitā novērtēšana, remonts, apkope, apstrāde, pārstrāde), izņemot nomu Pamatprincips Vieta, kur pakalpojums faktiski sniegts

Ar nekustamo īpašumu saistīti pakalpojumi, tai skaitā ar nekustamo īpašumu saistīta darījuma starpnieku un ekspertu pakalpojuma, viesu izmitināšanas pakalpojuma, nekustamā īpašuma nomas pakalpojuma, būvniecības pakalpojuma, būvdarbu sagatavošanas (tai skaitā arhitektu pakalpojuma), būvdarbu koordinācijas un uzraudzības pakalpojumi

Vieta, kur nekustamais īpašums atrodas Vieta, kur nekustamais īpašums atrodas
Starpniecības pakalpojumi Pamatprincipls Vieta, kur tiek veikts pakalpojums, kurā starpnieks iesaistās
Elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegti pakalpojumi Pamatprincips Personas mītnes vieta vai deklarētā dzīvesvieta
Transportlīdzekļu īstermiņa noma: sauszemes transportlīdzekļiem līdz 30 dienām, kuģiem līdz 90 dienām Vieta, kur transportlīdzekli faktiski nodod pakalpojuma saņēmēja rīcībā Vieta, kur transportlīdzekli faktiski nodod pakalpojuma saņēmēja rīcībā
Transportlīdzekļu ilgtermiņa noma: transportlīdzekļiem līdz 30 dienām, kuģiem līdz no 90 dienām (izņemot izklaides kuģus – speciālās normas) Pamatprincips Pakalpojuma saņēmēja mītnes vieta, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta.
Restorānu un ēdināšanas pakalpojumi pasažieriem uz kuģiem, gaisakuģos vai vilcienos pasažieru pārvadājuma posmā Eiropas Savienības teritorijā Pasažieru pārvadājumu sākumpunkts Pasažieru pārvadājumu sākumpunkts
Pārējie restorānu un ēdināšanas pakalpojumi Vieta, kur faktiski notiek pakalpojumu sniegšana
Vieta, kur faktiski notiek pakalpojumu sniegšana

Pakalpojumi personai, kura nav nodokļa maksātājs un kuras mītnes vieta, deklarētā dzīvesvieta, pastāvīgās uzturēšanās vieta ir ārpus Eiropas Savienības teritorijas,

 • autortiesību, patentu, licenču, preču zīmju un līdzīgu tiesību piešķiršana un nodošana citu personu rīcībā un kontrolē;
 • ar reklāmu un sabiedriskajām attiecībām saistītie pakalpojumi;
 • juridiskie, grāmatvedības, revīzijas, konsultāciju, tulkošanas, ekspertīžu, inženieru, tirgus izpētes un citi līdzīgi pakalpojumi, kā arī datu apstrāde un informācijas sniegšana;
 • saistības pilnībā vai daļēji atturēties no kādas šajā daļā minētās darbības vai rīcības;
 • personāla nodrošināšanas pakalpojumi, tai skaitā personāla atlases un komplektēšanas pakalpojumi, izņemot šā personāla sagatavošanu un apmācību;
 • kustamu lietu nomas pakalpojumi, izņemot visu veidu transportlīdzekļu nomu;
 • finanšu un apdrošināšanas pakalpojumi, ieskaitot pārapdrošināšanu, bet izņemot seifu nomu;
 • piekļuves nodrošināšana dabasgāzes sadales sistēmai, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, vai tīklam, kas ir pieslēgts šai sistēmai, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas tīkliem, kā arī pārvades un sadales pakalpojumi un citi ar tiem tieši saistītie pakalpojumi.

Neattiecas Pakalpojuma sniegšanas vieta ir pakalpojuma saņēmēja mītnes vieta, deklarētā dzīvesvieta, bet, ja tādas nav, — pastāvīgās uzturēšanās vieta.

Preču piegāde ES par atlīdzību

Preču piegādi par atlīdzību Eiropas Savienības teritorijā definē kā kustama īpašuma piegādi vai transportēšanu ( Latvijas PVN tirgotāja saimnieciskajā darbībā izmantojamo aktīvu daļu) , no Latvijas uz galamērķi citā ES valstī savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ja šādu nodošanu veic iekšzemes nodokļa maksātājs vai cita persona tirgotāja vārdā (PVN likums, 8. panta 1. Punkts).

Šie ir izņēmumi no iepriekš minētā noteikuma:

 • tālpārdošanai paredzēto preču piegāde (PVN likums, 13. pants);
 • uzstādīšanai vai montāžai paredzēto preču piegāde ar nosacījumu, ka šādu preču uzstādīšanu vai montāžu veic piegādātājs vai cita persona piegādātāja vārdā;
 • preču piegāde, ko nodokļa maksātājs veic uz kuģa, gaisa kuģī vai vilcienā, veicot pasažieru pārvadājumus Eiropas Savienības teritorijā;
 • gāzes piegāde uz citu dalībvalsti caur dabasgāzes sadales sistēmu, kas atrodas Eiropas Savienības teritorijā, vai jebkādiem tīkliem, kas savienoti ar šādu sistēmu, elektroenerģijas, siltumenerģijas vai dzesēšanas enerģijas piegāde caur siltumenerģijas vai dzesēšanas tīkliem;
 • PVN likuma 43., 47., 48. un 50. iedaļā minēto preču piegāde, kam piemēro 0% PVN likmi tās dalībvalsts teritorijā, kur beidzas šādu preču nosūtīšana vai pārvadāšana;
 • zelta, monētu un banknošu piegāde dalībvalstu centrālajām bankām;
 • preču nosūtīšanu uz citu dalībvalsti apstrādes, novērtēšanas, pārstrādes vai remonta pakalpojumu saņemšanai, ja preces pēc iepriekšminēto pakalpojumu saņemšanas tiek atgrieztas iekšzemē;
 • preču nosūtīšana pagaidu lietošanai galamērķa dalībvalsts teritorijā, kas ir saistīta ar pakalpojumiem, ko sniedz nodokļa maksātājs, kurš veic saimniecisko darbību iekšzemē;
 • preču nosūtīšana pagaidu lietošanai uz laiku, kas nepārsniedz 24 mēnešus, galamērķa dalībvalsts teritorijā, kurā uz to pašu preču importu pagaidu lietošanai attiektos pagaidu ievešanas kārtība ar pilnīgu atbrīvojumu no muitas maksājumiem.

Ja kāds no nosacījumiem neatbilst, uzskata, ka preces ir nosūtītas vai transportētas uz citu dalībvalsti.

Preču nosūtīšanu vai transportēšanu uz citu dalībvalsti saskaņā ar PVN likuma 45. panta 1. punkta 2. apakšpunktu pēc to laišanas brīvā apgrozībā iekšzemē uzskata par preču piegādi par atlīdzību Eiropas Savienības teritorijā.

PVN likme Darījumi
Pamatlikme – 21% 1) preču piegāde un tai pielīdzināmi darījumi par atlīdzību

2) pakalpojumu sniegšana un tai pielīdzināmi darījumi par atlīdzību

3) preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā par atlīdzību

4) preču imports

5) pakalpojumu saņemšana iekšzemē no Eiropas Savienības dalībvalstu nodokļu maksātājiem, trešo valstu vai trešo teritoriju nodokļu maksātājiem

6) jebkuras personas veikta jaunu transportlīdzekļu iegāde Eiropas Savienības teritorijā

Samazinātā likme -12% 1) medikamenti un medicīniskas ierīces atbilstoši PVN likuma 42.panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajam

2) zīdaiņiem paredzētie specializētie pārtikas produkti

3) pasažieru un to bagāžas regulāro pārvadājumu pakalpojumi iekšzemē

4) mācību literatūra un oriģinālliteratūra

5) laikraksti, žurnāli un citi periodiskie izdevumi

6) izmitināšanas pakalpojumi tūristu mītnēs

7) koksnes kurināmā piegāde iedzīvotājiem, kas pērk un patērē to mājsaimniecībā

9) siltumenerģijas piegāde iedzīvotājiem, kas pērk un patērē to mājsaimniecībā

9) PVN likuma 42.pantā minēto preču imports un šo preču iegādes ES teritorijā.

Plašāka informācija PVN likuma 42.pantā

Samazinātā likme -5% 1) Svaigie augļi, ogas un dārzeņi, tostarp mazgāti, mizoti, lobīti, griezti un fasēti, bet nav apstrādāti termiski vai kā citādi (piemēram, saldēti, sālīti, kaltēti)

2) PVN likuma 42.panta 16.daļā minēto preču imports un šo preču iegādes ES teritorijā

0% likme 1) preču eksports un  to preču piegādes, kas nav izlaistas brīvam apgrozījumam, ja preču piegādes tiek veiktas  muitas noliktavās un brīvajās zonās

2) preču piegāde, ja prece ir nosūtīta fiskālajam pārstāvim turpmākai eksportēšanai

3) preču piegāde ES teritorijā, ja preču saņēmējs ir citas dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs un preces tiek piegādātas uz citu dalībvalsti

4) jauna transportlīdzekļa piegāde citas dalībvalsts jebkurai personai

5) fiskālā pārstāvja veiktai preču iegādei ES, ja tās paredzētas eksportēt

6) preču imports atbilstoši PVN likuma 45.pantā noteiktajam

7) pakalpojumi, kuru sniegšanas vieta ir iekšzeme, un kas:

7.1.) tieši saistīti ar preču eksportu, importu, tranzīta pārvadājumiem, kā arī pakalpojumi brīvajās zonās un muitas noliktavās, kas saistīti ar precēm, kas nav laistas brīvā apgrozībā

7.2.) starptautiskie pasažieru pārvadājumi

8) kuģu un gaisakuģu degvielas uzpilde un apgādei paredzēto preču piegāde un pakalpojumu (kuru sniegšanas vieta ir iekšzeme) sniegšana

9) preču piegādes trešās valsts vai trešās teritorijas fiziskajām personām (kas nav nodokļa maksātājas), ja minētās personas izved iekšzemē iegādātās preces no ES teritorijas

10) citi darījumi saskaņā ar PVN likuma 43.– 50.pantu, ievērojot 51.panta noteiktos nosacījumus

Ar PVN neapliek 1) pasta apmaksas zīmes, ko laiž apgrozībā un piegādā saskaņā ar Pasta likumu

2) cilvēka orgānu, mātes piena un cilvēka asiņu (tai skaitā asins plazmas un asins šūnu) piegāde

3) preču piegādes un pakalpojumu sniegšana bērnu un jauniešu tiesību aizsardzības mērķiem, ko veic sabiedriskā labuma organizācijas

4) lietota nekustamā īpašuma pārdošana, ja netiek piemērota PVN likuma 144.pantā noteiktā īpašā kārtība

5) PVN likuma 52.panta pirmajā daļā minēto preču imports

6) preču imports, ko veic PVN likuma 53.panta septītajā daļā noteiktās personas

7) preču iegāde ES teritorijā, ja tām piemērojams atbrīvojums atbilstoši PVN likuma 54.pantam

8) preču piegādes, par kuru iegādi vai izmantošanu reģistrēts nodokļa maksātājs nav atskaitījis priekšnodokli, jo tās tika paredzētas citiem mērķiem, nevis ar nodokli apliekamo darījumu nodrošināšanai (tai skaitā par luksusa precēm, precēm reģistrēta nodokļa maksātāja, tā personāla vai citu personu privātajām vajadzībām un izklaidei)

9) gāzes importu, kas transportēta, izmantojot dabasgāzes sistēmu vai tīklus

10) preču importu, kas netiek aplikts ar muitas nodokli

11) preču sūtījumus, ja sūtījuma vērtība nepārsniedz 22 euro

12) preču importu komerciālā nolūkā, ja to kopējā vērtība nepārsniedz 22 euro

13) preču atpakaļievešanu iekšzemē pēc izvešanas uz laiku, ja to veic persona, kura preces eksportējusi

14) preču importu, ko iekšzemē ieved personīgajā bagāžā fiziskā persona, kas ierodas no trešās valsts vai trešās teritorijas (ja tas nav paredzēts komerciāliem nolūkiem)

15) tabakas izstrādājumus, alkoholiskos dzērienus un degvielu, ko ceļotājs ieved personīgajā bagāžā (ievērojot noteiktos daudzuma ierobežojumus)

Citi darījumi saskaņā ar PVN likuma 52. – 54.pantu.

Atbrīvojumi ir piemērojami, ņemot vērā PVN likuma 52.– 54.pantā noteiktos nosacījumus

PVN nepiemēro 1) darījumiem, kuri nav uzskatāmi par ar nodokli apliekamiem darījumiem saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 5. – 7.pantu

2) preču piegādēm, ja piegādes vieta nav iekšzeme, un pakalpojumiem, kuru sniegšanas vieta nav iekšzeme

3) darījumiem PVN grupas ietvaros, ievērojot PVN likuma 11.pantā noteiktos nosacījumus

PVN piemērošanas kārtība

PVN likums nosaka gan vispārīgo, gan PVN apgriezto ( “reverso”) maksāšanas kārtību darījumiem, kas veikti starp PVN maksātājiem iekšzemē.

Vispārīgā PVN piemērošanas kārtības

Preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) izsniedz preču vai pakalpojumu saņēmējam PVN rēķinu, kurā norāda:

 • piegādāto preču (sniegto pakalpojumu) vērtību;
 • PVN likmi 21% apmērā aprēķināto PVN summu;
 • iekļauj savā PVN deklarācijā darījuma vērtību un aprēķināto PVN summu kā valsts budžetā maksājamo PVN.

Preču (pakalpojumu) saņēmējs:

 • samaksā preču piegādātājam (pakalpojumu sniedzējam) PVN rēķinā norādīto atlīdzību un PVN summu;
 • ja iegādātās preces (saņemtie pakalpojumi) ir paredzētas preču vai pakalpojumu saņēmēja apliekamo darījumu nodrošināšanai, iekļauj PVN rēķinā norādīto PVN summu savā PVN deklarācijā kā atskaitāmo priekšnodokli. Ja iegādātās preces (saņemtie pakalpojumi) nav paredzētas preču vai pakalpojumu saņēmēja apliekamo darījumu nodrošināšanai, iekļauj PVN rēķinā norādīto PVN summu savā PVN deklarācijā kā neatskaitāmo priekšnodokli.

Vispārīgās PVN piemērošanas kārtības gadījumā preču (pakalpojumu) saņēmējs var būt arī ar PVN neapliekamā persona, kurai nav tiesību atskaitīt priekšnodokli.

PVN apgrieztā maksāšanas kārtība

PVN apgrieztā (“reversā”) maksāšanas kārtība piemērojama  preču vai pakalpojumu kategorijām, kuras nosaka PVN likums, ja preču piegādātājs (pakalpojumu sniedzējs) un preču (pakalpojumu) saņēmējs ir PVN maksātāji un darījums veikts iekšzemē.

PVN apgrieztā (“reversā”) maksāšanas kārtība:

 • kokmateriālu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (PVN likums, 141.pants) – kopš 1999.gada 1.jūlija
 • metāllūžņu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (PVN likums, 143.pants) – kopš 2011.gada 1.oktobra
 • būvniecības pakalpojumiem (PVN likums, 142.pants) – kopš 2012.gada 1.janvāra
 • mobilo telefonu, klēpjdatoru, planšetdatoru un integrālās shēmas ierīču piegādēm (PVN likums, 143.1 pants) – kopš 2016.gada 1.aprīļa
 • īpašs nodokļa piemērošanas režīms graudaugu un tehnisko kultūru piegādēm (PVN likums, 143.2 pants) – kopš 2016.gada 1.jūlija
 • īpašs nodokļa piemērošanas režīms neapstrādātu dārgmetālu, dārgmetālu sakausējumu un ar dārgmetālu plaķētu metālu piegādēm piegādēm (PVN likums, 143.3 pants) – kopš 2017.gada 1.janvāra
 • būvizstrādājumu piegādei (PVN likums, 142.pants) – kopš 2018.gada 1.janvāra
 • metālizstrādājumu piegādei un ar to saistītiem pakalpojumiem (PVN likums, 143.4 pants) ‒ kopš 2018.gada 1.janvāra
 • sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādei (PVN likums, 143.5 pants) ‒ kopš 2018.gada 1.janvāra
 • spēļu konsoļu piegādēm (PVN likums, 143.1 pants) – kopš 2018.gada 1.janvāra.

PVN ir arī divi īpašie maksāšanas režīmi:

 • PVN īpašais režīms (MOSS), kas piemērojams elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtiem pakalpojumiem
 • īpašs nodokļa režīms preču importa darījumos – par veikto preču importu muitas deklarācijā aprēķinātās valsts budžetā maksājamās nodokļa summas samaksas atlikšana līdz tās norādīšanai atbilstošā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā.

Mini vienas pieturas (MOSS) režīms

Mini vienas pieturas aģentūra (MOSS režīms) sniegt ES teritorijā bez pienākuma reģistrēties katrā ES valstī šādus pakalpojumus, turpmāk – elektroniski sniegtie pakalpojumi:

 • tīmekļa vietņu apkalpošana, tīmekļa resursu nodrošināšana, programmu un iekārtu uzturēšana no attāluma,
 • programmatūras piegāde un atjaunināšana,
 • attēlu, teksta un informācijas piegāde un piekļuves nodrošināšana datubāzēm,
 • mūzikas, filmu un spēļu, tai skaitā laimes spēļu un azartspēļu, piegāde, kā arī politisku, kultūras, mākslas, sporta, zinātnes un izklaides raidījumu un ziņu piegāde,
 • tālmācība.

MOSS ir iespējams izmantot pat tad, ja uzņēmums ir reģistrēts ārpus ES, jo ir divu veidu režīmi: ES reģistrētiem uzņēmumiem ( Savienības režīms) un ārpus ES reģistrētiem uzņēmumiem ( ārpussavienības režīms).television and radio broadcasting services

Zemāk pievienotais zīmējusm atspoguļo elektroniski sniegto pakalpojumu struktūru (pārdošanas platformu internetā). Latvijas uzņēmums administrē tirdzniecības platformu, caur kuru uzņēmumi un privātpersonas veic noteiktu preču tirdzniecību.

How the VAT MOSS regime for electronic trading platform works

Kreisajā pusē ir attēlots standarta B2B darījums, kurā PVN maksātājs piemēro 0% likmi. Labajā pusē ir attēlots MOSS darījums, kurā pircējs nav PVN maksātājs, un tāpēc Latvijas uzņēmums piemēro 20% Lielbritānijas nodokli.

PVN režīms preču importam

Pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, kurš ir saņēmis Nodokļu pārvaldes atļauju, var piemērot speciālu PVN režīmu preču importa darījumiem (importam). Īpašais režīms nozīmē, ka PVN maksātājs aprēķina PVN saistības, to importējot, un tā paša mēneša laikā to atgūst kā priekšnodokli, tādējādi neiegūstot faktiski maksājamo naudu par importēšanu. Tas ir izdevīgi, jo PVN maksātājam nevajadzētu laiku pa laikam ieguldīt naudu, ievedot preces.

Nodokļu iestāde pēc reģistrēta tirgotāja iesnieguma izsniedz atļauju, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • tirgotājs ir reģistrējis savu saimniecisko darbību Latvijā (PVN maksātājs);
 • tirgotājs ir Valsts ieņēmumu dienesta uzturētās elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) reģistrēts lietotājs;
 • iesniedzot pieteikumu atļaujas saņemšanai, tirgotājam nav nokavēts nodoklis vai kavētie maksājumi tiek izmaksāti 5 dienu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas;
 • tās darbinieki, kuriem ir tiesības parakstīties, netiek notiesāti par noziedzīgiem nodarījumiem valsts ekonomikā;
 • iepriekšējos 12 mēnešos tirgotājs ir iesniedzis visas nodokļu deklarācijas laikā un ar nosacījumu, ka laikus tiek sniegta arī Valsts ieņēmumu dienesta pieprasītā papildu informācija.

PVN piemērošana preču transportēšanas pakalpojumiem Eiropas Savienībā

Pārvadātājs Klients Apstākļi PVN piemērošana
Latvijas PVN maksātājs Latvijas PVN maksātājs Preču pārvadājums ES teritorijā Pārvadātājs piemēro Latvijas PVN (21%)
Latvijas PVN maksātājs Citas ES dalībvalsts PVN maksātājs Preču pārvadājums ES teritorijā Pārvadātājs nepiemēro Latvijas PVN. Klientam ir jāpiemēro PVN savā valstī saskaņā ar pašaplikšanās (reverse charge)  noteikumiem.
Latvijas PVN maksātājs PVN nemaksātājs (piemēram, fiziska persona) Pārvadājums ES teritorijā, kas sākas Latvijā Pārvadātājs piemēro Latvijas PVN, jo pārvadājums sākas Latvijā
Latvijas PVN maksātājs PVN nemaksātājs (piemēram, fiziska persona) Pārvadājums ES teritorijā, kas beidzas Latvijā Pakalpojuma sniegšanas vieta ir tur, kur sākas pārvadājums. Latvijas pārvadātājam ir jāreģistrējas dalībvalstī, kurā sākās pārvadājums un jāpiemēro attiecīgās valsts PVN
Citas ES dalībvalsts PVN maksātājs Latvijas PVN maksātājs Pārvadājums ES teritorijā, kas sākas Latvijā Pārvadātājs nepiemēro PVN. Klientam ir jāpiemēro Latvijas PVN saskaņā ar pašaplikšanās principu (reverse charge)
Citas ES dalībvalsts PVN maksātājs PVN nemaksātājs (piemēram, fiziska persona) Pārvadājums ES teritorijā, kas sākas Latvijā Pienākums maksāt Latvijas PVN, jo transportēšana sākas LAtvijā. Pārvadātājam ir jāreģistrējas un jāmaksā Latvijas PVN.
Citas ES dalībvalsts PVN maksātājs PVN nemaksātājs (piemēram, fiziska persona) Pārvadājums ES teritorijā, kas beidzas Latvijā Latvijas PVN nav jāpiemēro. Pārvadātājs piemēro PVN savā dalībvalstī, kurā sākas transportēšana.
Latvijas PVN maksātājs PVN  maksātājs vai privātpersona Preču imports Latvijā, ja Latvija ir galamērķis Ja transportēšanas izmaksas ir iekļautas ar PVN apliekamajā vērtībā, pakalpojums ir apliekams ar 0% PVN.
Latvijas PVN maksātājs PVN  maksātājs vai privātpersona Preču imports Latvijā, ja galamērķis ir cita ES dalībvalsts Transportēšana ES ietvaros. Tomēr, ja transportēšanas izmaksas ir iekļautas importēto preču vērtībā, pakalpojumam piemēro 0% likmi.
Citas ES dalībvalsts PVN maksātājs PVN  maksātājs vai privātpersona Preču imports citā dalībvalstī, ja Latvija ir galamērķis Transportēšana ES ietvaros. Tomēr, ja transportēšanas izmaksas ir iekļautas importēto preču vērtībā, pakalpojumam piemēro 0% likmi.

PVN uzskaite

PVN piemērošanas brīdis

Nodokli par iekšzemē piegādātajām precēm vai sniegtajiem pakalpojumiem, par kuriem nodokli maksā preču piegādātājs vai pakalpojuma sniedzējs, norāda tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kad veikta preču piegāde vai sniegts pakalpojums un izrakstīts nodokļa rēķins, ja (120. pantā) nav noteikts citādi.

Ja atlīdzība saņemta pirms preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas, nodokli par saņemto atlīdzības daļu norāda tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kad atlīdzība saņemta saskaņā ar nodokļa rēķinu.

Nodokli par preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā norāda tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kad veikta preču piegāde un izrakstīts nodokļa rēķins, ja nav noteikts citādi.

Nodokļu rēķini ir jāizraksta, ievērojot šādus termiņus (131.p.):

Darījums Termiņš
Vispārējais princips 15 dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas, preču piegādes vai atlīdzības saņemšanas avansā
Preču piegāde ES 15 dienu laikā, kas seko mēnesim, kurā ir veikts darījums
Pakalpojuma sniegšana, kurā darījuma vieta ir pakalpojuma saņēmēja adrese (19.p.1.d.) 15 dienu laikā, kas seko mēnesim, kurā ir veikts darījums
Transportēšanas pakalpojumi, kas saistīti ar eksportu 15 dienu laikā pēc pakalpojuma sniegšanas, bet ne vēlāk kā 90 dienu laikā
Nereģistrēts nodokļu maksātājs izraksta rēķinu par jauna transportlīdzekļa piegādi 15 dienu laikā, kas seko mēnesim, kurā ir veikts darījums

Ja nodokļa rēķins līdz noteiktajam termiņam nav izsniegts vai ir izsniegts ar nokavēšanos:

 • nodokli par iekšzemē veiktajām preču piegādēm vai sniegtajiem pakalpojumiem norāda tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kad veikta preču piegāde vai sniegts pakalpojums un iestājies nodokļa rēķina izrakstīšanas termiņš (120.p. 4.d.);
 • preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā norāda tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kurš seko pēc taksācijas perioda, kad veikta preču piegāde Eiropas Savienības teritorijā (120.p.5.d.)

Ja iekšzemes darījumus veic pastāvīgi ilgstošā periodā, nodokli norāda tā taksācijas perioda nodokļa deklarācijā, kad ir saņemta atlīdzība par šo darījumu vai kad ir beidzies periods, uz kuru attiecas izrakstītais nodokļa rēķins, bet ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

Iekškopienas darījumu gadījumā nodokli par pastāvīgi ilgstošā periodā veikto preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā norāda katra taksācijas perioda nodokļa deklarācijā līdz brīdim, kad darījums tiek pabeigts.

Darījuma brīdis

Preču piegāde

Preču piegādes brīdis ir brīdis, kad faktiski tiek veikta preču piegāde, bet ne vēlāk par brīdi, kad preces ir saņēmis preču saņēmējs (izņemot ja PVN likums nosaka citādi) (PVN likums, 31.p.)

Ja preces piegādā pastāvīgi ilgstošā periodā (izņemot nomaksas pirkuma darījumus) un par šo preču piegādi periodiski izraksta nodokļa rēķinus vai šāda preču piegāde rada turpmākus maksājumus, uzskata, ka darījums ir noticis tad, kad beidzas periods, uz kuru attiecas šādi rēķini vai maksājumi, bet ne retāk kā reizi 6mēnešos.

Ja preču piegāde ES teritorijā notiek pastāvīgi ilgstošā periodā un pārsniedz vienu kalendāra mēnesi, uzskata, ka darījums ir noticis katra kalendāra mēneša beigās līdz laikam, kad preču piegāde ir pilnībā pabeigta.

Preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā ir notikusi tad, kad faktiski ir veikta preču iegāde, bet ne vēlāk par brīdi, kad preces ir saņemtas.

Ja no citas dalībvalsts apstrādei, novērtēšanai, pārstrādei vai remontam iekšzemē ievestās preces neizved uz to valsti, no kuras šīs preces ievestas, uzskata, ka preču iegāde ES teritorijā ir notikusi tajā taksācijas periodā, kurā ir notikusi šo preču piegāde jebkurai citai personai iekšzemē vai ārpus tās. Ja no iekšzemes apstrādei, novērtēšanai, pārstrādei vai remontam uz citu dalībvalsti izvestās preces pēc minēto pakalpojumu sniegšanas nenosūta atpakaļ uz iekšzemi, uzskata, ka preču piegāde ES teritorijā ir notikusi tajā taksācijas periodā, kurā ir notikusi šo preču piegāde jebkurai citai personai attiecīgajā dalībvalstī vai ārpus tās.

Ja no citas dalībvalsts nosūtīto preču atrašanās laiks iekšzemē pārsniedz divus gadus (PVN likums, 8.p. 2.d. 9.p.), preču iegāde ES teritorijā ir notikusi tajā taksācijas periodā, kad beidzas šis termiņš. Ja no iekšzemes nosūtīto preču atrašanās laiks citā dalībvalstī pārsniedz divu gadu termiņu, preču piegāde ES teritorijā ir notikusi tajā taksācijas periodā, kad beidzas šis termiņš.

Preču piegādi ar montāžu vai uzstādīšanu uzskata par notikušu, kad pabeigta montāža vai uzstādīšana.

Ja veikta jauna transportlīdzekļa iegāde ES, transportlīdzekļa iegādes brīdis ir brīdis, kad faktiski ir veikta transportlīdzekļa iegāde, bet ne vēlāk par brīdi, kad transportlīdzeklis ir saņemts.

Pakalpojumu sniegšana

Pakalpojuma sniegšana ir notikusi, kad pakalpojums sniegts pakalpojuma saņēmējam. Pakalpojuma saņemšana ir notikusi, ja pakalpojums ir saņemts.

Ja pakalpojumus (izņemot kustamo lietu nomu) sniedz pastāvīgi ilgstošā periodā un par šo pakalpojumu sniegšanu periodiski izraksta nodokļa rēķinus vai to sniegšana rada turpmākus maksājumus, uzskata, ka darījums ir noticis tad, kad beidzas periods, uz kuru attiecas šie rēķini vai maksājumi, bet ne retāk kā reizi sešos mēnešos.

Ja pakalpojumus, par kuriem saskaņā nodokli maksā pakalpojumu saņēmējs (88. un 89.p.), sniedz pastāvīgi ilgstošā periodā, kas pārsniedz vienu gadu, un par šo pakalpojumu sniegšanu šajā laika posmā netiek izrakstīti nodokļa rēķini vai veikti maksājumi, uzskata, ka darījums ir noticis katra kalendāra gada beigās līdz laikam, kad pakalpojuma sniegšana ir pilnībā pabeigta.

Būvniecības pakalpojums ir sniegts tad, kad parakstīts būvobjekta pieņemšanas akts par katru no būvdarbu izpildes posmiem, bet ne retāk kā reizi 12 mēnešos.

Preču transporta pakalpojums Eiropas Savienības teritorijā vai ar preču eksportu vai tranzītu saistīts preču transporta pakalpojums ir sniegts tad, kad krava ir nodota preču saņēmējam un kravas pieņemšana ir apstiprināta transporta pavadzīmē.

Nomaksas pirkuma darījums par nekustamā īpašuma piegādi uzskatāms par nomas pakalpojumu, sākot ar pirmo nomaksas pirkuma maksājumu, ja netiek izpildīti nomaksas pirkuma līguma nosacījumi un tādēļ nomaksas pirkuma objekts paliek piegādātāja īpašumā.

PVN rēķins

PVN rēķins ir dokuments papīra vai elektroniskā formā, kurā norādīti šādi rekvizīti un informācija::

 1. nodokļa rēķina izrakstīšanas datums
 2. nodokļa rēķina vienas vai vairāku sēriju kārtas numurs, kas unikāli identificē nodokļa rēķinu
 3. preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja juridiskās personas nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta)
 4. preču piegādātāja vai pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā
 5. preču vai pakalpojumu saņēmēja juridiskās personas nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta)
 6. preču vai pakalpojumu saņēmēja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā, ja nodokļu maksātājam ir piešķirts reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā
 7. preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas datums, ja tas atšķiras no nodokļa rēķina izrakstīšanas datuma, vai datums, kad saņemta atlīdzība avansā, ja šis datums ir zināms un atšķiras no nodokļa rēķina izrakstīšanas datuma
 8. preces vai pakalpojuma nosaukums, daudzums un mērvienība
 9. preces vai pakalpojuma cena (vienas vienības vērtība bez nodokļa)
 10. piemērotās atlaides, ja tās nav atskaitītas no vienas vienības vērtības
 11. piemērotā nodokļa likme
 12. aprēķinātā nodokļa summa
 13. darījuma kopsumma bez nodokļa (summa, kurai piemēro nodokli vai atbrīvojumu no nodokļa)
 14. ja nodokļa rēķinu saskaņā ar PVN likuma 130.pantu izraksta pats preču vai pakalpojumu saņēmējs, — norāde “pašaprēķins”
 15. ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam piemērota nodokļa 0 procentu likme vai tiem ir piemērojams atbrīvojums no nodokļa, — atsauce uz PVN likuma pantu, saskaņā ar kuru ir piemērojama 0 procentu likme vai atbrīvojums no nodokļa, vai atsauce uz Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecīgo pantu, vai cita atsauce, kurā norādīts nodokļa 0 procentu likmes vai atbrīvojuma no nodokļa piemērošanas tiesiskais pamatojums
 16. ja par nodokļa samaksu ir atbildīgs preču vai pakalpojumu saņēmējs, — norāde “nodokļa apgrieztā maksāšana”
 17. ja piegādāts jauns transportlīdzeklis,— norāde uz to un informācija, kas pierāda, ka piegādātā prece ir jauns transportlīdzeklis saskaņā ar PVN likuma 1.panta 9.punktu
 18. ja piemēro PVN likuma 137.pantā noteikto īpašo nodokļa maksāšanas un priekšnodokļa atskaitīšanas kārtību, — norāde “naudas līdzekļu uzskaite”
 19. ja piemēro PVN likuma 136.pantā noteikto īpašo nodokļa piemērošanas režīmu, — norāde “peļņas daļas režīms ceļojumu aģentūrām”
 20. ja piemēro PVN likuma 138.pantā noteikto īpašo nodokļa piemērošanas režīmu, — attiecīgi norāde “peļņas daļas režīms lietotām precēm”, “peļņas daļas režīms mākslas darbiem” vai “peļņas daļas režīms kolekciju priekšmetiem un senlietām”;
 21. ja preču piegādei vai sniegtajam pakalpojumam piemēroti PVN likuma 135., 139., 140.1, 144. un 145.pantā paredzētie īpašie noteikumi, — atsauce uz PVN likuma pantu, saskaņā ar kuru nodoklis piemērots, vai atsauce uz Padomes 2006.gada 28.novembra direktīvas 2006/112/EKpar kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu attiecīgo pantu
 22. ja par nodokļa samaksu ir atbildīga pilnvarotā persona, — pilnvarotās personas reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, juridiskās personas nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta)
 23. ja par nodokļa samaksu ir atbildīgs fiskālais pārstāvis, — fiskālā pārstāvja reģistrācijas numurs Valsts ieņēmumu dienesta pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā vai citas dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā, juridiskās personas nosaukums (fiziskajai personai — vārds, uzvārds) un juridiskā adrese (fiziskajai personai — deklarētā dzīvesvieta).

Pievienotās vērtības nodokļa piemērošana vienkāršotā kārtība

Trīsstūrveida darījumi

Trīsstūrveida darījumi nozīmē situāciju, kurā vienas ES dalībvalsts (piemēram, Lietuvas) PVN maksātājs pārdod preces otrās ES valsts (piemēram, Latvijas) PVN maksātājam, kas savukārt (kā starpnieks) pārdod preces vēl citai ES dalībvalsts (piemēram, Igaunijā) PVN maksātājam. Trīsstūrveida darījumā pirmais pārdevējs fiziski nosūta preces galasaņēmējam.

Trīsstūrveida darījumu noteikumi var tikt piemēroti tikai tad, ja visi trīs iesaistītie PVN maksātāji ir reģistrēti PVN katrs savā ES dalībvalstī.

Latvijas PVN likums nesatur terminu “trīsstūrveida darījumi”, tomēr tā jēga ir iekļauta, PVN likuma 16(3) pantā. Saskaņā ar šo pantu uzskata, ka nodoklis ir piemērots tajā dalībvalstī, kur beidzas preču nosūtīšana vai transportēšana, ja:

 • reģistrēts nodokļa maksātājs ir veicis preču iegādi ES teritorijā no citas dalībvalsts reģistrēta nodokļa maksātāja nolūkā piegādāt šīs preces galasaņēmējam tās dalībvalsts teritorijā, kas saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir uzskatāma par vietu, kur veikta šo preču iegāde Eiropas Savienības teritorijā
 • preču galasaņēmējs ir šīs augšminētās dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs un ir atbildīgs par nodokļa samaksu savas valsts budžetā kā šo preču saņēmējs
 • reģistrēts PVN maksātājs šo preču piegādi ir norādījis to PVN deklarācijas rindā 48 2 (“Citās valstīs veiktie darījumi”), kā arī PVN 2 pielikuma “Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā” K. rindā norādot kodu “S”.

Tālākpārdošanai paredzēto preču noliktava

Citas ES dalībvalsts reģistrēts nodokļa maksātājs ir tiesīgs nereģistrēties VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistrā, ja tas piegādā ražošanas preču krājumus vai vairumtirdzniecības preču krājumus reģistrētam nodokļa maksātājam un saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp šīm personām, īpašumtiesības uz minētajām precēm reģistrētam nodokļa maksātājam, kurš ir preču saņēmējs, pāriet tikai preču tālākpārdošanas vai izmantošanas brīdī (PVN likums, 64.p.4.d.).

Kad preces tiek tālākpārdotas vai izmantotas, iegāde tiek uzskatīta par preču iegādi ES teritorijā. Latvijas PVN maksātājam ir jādeklarē iegādātos krājumus, kad tie tiek tālākpārdoti klientiem un īpašuma tiesības pāriet uz  Latvijas uzņēmumu. Šādi uzglabāt krājumus var līdz 24 mēnešiem.

Uzņēmuma pāreja

Uzņēmuma pāreja (mantas kopības vai tās daļas pāreju, kas izpaužas kā aktīvu un saistību nodošana) cita saimnieciskās darbības veicēja īpašumā vai lietošanā netiek uzskatīta par ar PVN apliekamu darījumu, ar nosacījumu, ka:

 • nododot aktīvus un saistības par atlīdzību vai bez tās vai ieguldot kapitālsabiedrības pamatkapitālā vai personālsabiedrības ieguldījumā (kapitālā), uzņēmuma ieguvējs kļūst par atdevēja tiesību un saistību pārņēmēju Komerclikuma izpratnē un
 • tiek turpināta saimnieciskā darbība, kas nav saistīta ar uzņēmuma izpārdošanu vai komercsabiedrības likvidēšanu.

Ja uzņēmuma pārejas rezultātā uzņēmuma ieguvējs nekļūst par atdevēja tiesību un saistību pārņēmēju Komerclikuma izpratnē un saimnieciskā darbība netiek turpināta, aktīvu un saistību nodošana uzskatāma par atsevišķu preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu (iegūtās tiesības un citi nemateriālie aktīvi), kas apliekami ar PVN likumā noteiktajā kārtībā.

Preču tālpārdošana (distances līgums)

Preču tālpārdošana ir preču piegāde, kurā preču piegādātājs vai trešā persona preču piegādātāja vārdā nosūta vai transportē preces no vienas dalībvalsts uz citu dalībvalsti, ja ir izpildīti visi sekojošie nosacījumi:

 • preču saņēmējs ir nereģistrēts nodokļa maksātājs, citas dalībvalsts nereģistrēts nodokļa maksātājs vai persona, kura nav nodokļa maksātājs
 • piegādātās preces nav jauni transportlīdzekļi un nav preces, kas paredzētas montēšanai vai uzstādīšanai
 • piegādāto preču kopējā vērtība (bez nodokļa) iepriekšējā vai kārtējā kalendāra gadā ir sasniegusi vai pārsniegusi attiecīgajā dalībvalstī (Latvijā – 35 000 EUR) noteikto reģistrācijas slieksni nodokļa maksātāju reģistrā vai preču piegādātājs ir izvēlējies reģistrēties preču tālpārdošanas nolūkiem attiecīgās dalībvalsts nodokļa maksātāju reģistrā pirms reģistrācijas sliekšņa sasniegšanas, vai arī piegādātās preces ir preces, kurām piemēro akcīzes nodokli.

Citas ES dalībvalsts personai ir jāreģistrējas Valsts Ieņēmumu dienestā par PVN maksātāju: 

 • 30 dienu laikā no brīža, kad piegādāto preču kopējā vērtība (bez nodokļa) iepriekšējā vai kārtējā kalendāra gadā ir sasniegusi vai pārsniegusi attiecīgajā dalībvalstī (Latvijā – 35 000 EUR)
 • pirms darījuma veikšanas neatkarīgi no preču vērtības, ja piegādātās precēm tiek piemērots akcīzes nodoklis.

Tālpārdošaans darījumā citas dalībvalsts apliekamajai personai ir tiesības reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā arī pirms reģistrācijas sliekšņa sasniegšanas.

Iekškopienas iegāde

Ja nereģistrēta nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamo preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā kopējā vērtība kalendāra gadā pārsniedz 10 000 euro, šā nodokļa maksātāja ar nodokli apliekamā darījuma vērtība līdz reģistrācijas brīdim ir summa, kas pārsniedz 10 000 euro. Aprēķinātā nodokļa summa ir iekļaujama darījuma vērtībā.

Reģistrācijas kārtība

Personas Reģistrēšanās nosacījumi Reģistrēšanās brīdis
 • Fiziskā persona
 • Juridiskā persona
 • Personālsabiedrības
 • Personu grupas pilnvarotā persona
Ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir sasniegusi vai pārsniegusi 40000 euro (neiekļaujot šajā summā piegādāto pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu vērtību, ja šādu piegādi veic vienu reizi 12 mēnešu laikā). Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 40000 euro, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID.
 • Juridiskā persona
 • Fiziskā persona, kas veic saimniecisko darbību
Preču iegādes ES teritorijā vērtība bez PVN kārtējā kalendārā gadā pārsniedz 10000 euro. Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 10000 euro, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID
 • Citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājs
 • Iekšzemē veic preču iegādi ES teritorijā vai preču piegādi.
 • Iekšzemē sniedz pakalpojumus, kas apliekami ar PVN, un saskaņā ar likumu ir atbildīgs par PVN samaksu valsts budžetā.
 • Iekšzemē nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kas nav nodokļa maksātājs, piegādā preces, kurām Latvijas Republikā piemēro akcīzes nodokli, neatkarīgi no piegādāto akcīzes preču vērtības.
 • Veic preču tālpārdošanas darījumu un preces tiek saņemtas Latvijā, un šo preču piegāžu kopsumma bez PVN kārtējā kalendārā gadā sasniedz vai pārsniedz 35000 euro.
 • Piegādā preces nereģistrētam nodokļa maksātājam vai personai, kas nav nodokļa maksātājs, un šīs preces iekšzemē montē vai uzstāda.
 • Pirms darījumu veikšanas
 • Pirms darījumu veikšanas
 • Pirms darījumu veikšanas
 • Ne vēlāk kā 30 dienu laikā no minētās summas sasniegšanas vai pārsniegšanas
 • Pirms darījumu veikšanas
Trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātājs vai tā pilnvarotā persona Iekšzemē veic ar PVN apliekamus darījumus un ir atbildīgs par PVN nomaksu valsts budžetā.  Pirms darījumu veikšanas
 Citas ES dalībvalsts nodokļa maksātāja vai trešās valsts vai trešās teritorijas nodokļa maksātāja pastāvīgā iestāde Iekšzemē iesaistās šīs personas veiktajā preču piegādē vai pakalpojumu sniegšanā. Pirms darījumu veikšanas
PVN grupa
 • Dalībnieki var būt tikai reģistrēti nodokļa maksātāji;
 • Reģistrēts nodokļa maksātājs vienlaikus nevar būt citas PVN grupas dalībnieks;
 • Vismaz viena PVN grupas dalībnieka ar PVN apliekamo preču piegāžu un sniegto pakalpojumu kopējā vērtība iepriekšējos 12 kalendārajos mēnešos ir vismaz 355700 euro;
 • Dalībnieki ir kapitālsabiedrības, kuras ietilps vienā koncernā vai ārvalsts komersanta, kas ietilpst koncernā, filiāle Latvijas Republikā;
 • Ir noslēgts PVN grupas dibināšanas līgums, kurā norādīts galvenais uzņēmums;
 • Dalībnieki ir sasniedzami to juridiskajā adresē.
 Fiskālais pārstāvis
 • Pirms vairāk nekā 2 gadiem ir reģistrējis saimniecisko darbību iekšzemē un kopš reģistrācijas dienas nepārtraukti veicis saimniecisko darbību;
 • Dienā, kad iesniedzis iesniegumu VID reģistrācijai VID PVN maksātāju reģistrā, nav nodokļu parādu vai attiecīgo maksājumu termiņi ir pagarināti , un šī persona pilda parādu saistības.
 • Fiziskajai personai vai juridisko personu pārstāvēt tiesīgai personai nav sodāmības par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri var ietekmēt nodokļu apmēra noteikšanu.
 • Nodokļu deklarācijas iesniedz termiņā un VID noteiktajā termiņā iesniedz pieprasīto papildu informāciju.
 • Ir sasniedzams tā juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietā.
 • Iesniedz kādu no šādiem apliecinājumiem iespējamā PVN parāda segšanai: a) bankas apliecinājums par uzkrājumu depozīta kontā iespējamā PVN parāda segšanai reģistrācijas dienā 14220 euro apmērā un fiskālā pārstāvja darbības laikā — vismaz 20 % apmērā no fiskālā pārstāvja iepriekšējo triju taksācijas periodu PVN deklarācijās uzrādītās vidējās apliekamo darījumu kopējās vērtības, bet ne mazāks par 10000 latiem.
 • Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par galvojumu iespējamā PVN parāda segšanai, ne mazāku par 284570 euro.
 • Ir VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā reģistrēts klients.
Publiska persona Veic ar PVN apliekamus darījumus un šādi darījumi var radīt būtiskus konkurences izkropļojumus vai arī:

 • sniedz telekomunikācijas pakalpojumus;
 • piegādā preces (tai skaitā ūdeni, gāzi, elektrību, tvaiku, siltumenerģiju);
 • sniedz preču transporta pakalpojumus;
 • sniedz ostu vai lidostu pakalpojumus;
 • sniedz sabiedrisko pasažieru pārvadājumu pakalpojumus;
 • veic lauksaimniecības intervences darījumus, pildot regulu nosacījumus par lauksaimniecības ražojumu tirgus kopējo organizāciju;
 • organizē gadatirgus un tirdzniecības izstādes;
 • sniedz noliktavu pakalpojumus;
 • sniedz komerciāla rakstura reklāmas pakalpojumus;
 • sniedz tūrisma pakalpojumus;
 • sniedz komerciāla rakstura televīzijas un radio pakalpojumus;
 • sniedz sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumus;
 • piegādā preces darbinieku personiskajām vajadzībām;
 • sniedz nomas pakalpojumus

Saņem būvniecības pakalpojumus.

Līdz tā taksācijas periodam sekojošā mēneša 15.datumam, kad ir pārsniegts reģistrācijas slieksnis – 40000 euro, iesniedz reģistrācijas iesniegumu VID.

Pirms pakalpojuma saņemšanas

Jebkura persona
 • Sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vietu nosaka saskaņā ar PVN likuma 19.panta pirmo daļu, jebkuram citas ES dalībvalsts nodokļa maksātājam, vai nodokļa maksāšanas nolūkā identificētai citas ES dalībvalsts juridiskajai personai, kas neveic saimniecisko darbību.
 • Sniedz tādus pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta saskaņā ar šā likuma 19.panta pirmo daļu ir cita dalībvalsts un attiecībā uz kuriem par nodokļa samaksu ir atbildīgs pakalpojumu saņēmējs.
 • Pirms pakalpojuma sniegšanas
 • Pirms pakalpojuma sniegšanas

PVN priekšnodokļa atgūšana

Ja preces tiek iegādātas un pakalpojumi tiek saņemti, lai nodrošinātu ar nodokli apliekamus darījumus vai lai nodrošinātu šādu darījumu veikšanu citās valstīs, kurām vajadzētu būt apliekamām, ja tās tiek veiktas iekšzemē, priekšnodoklis ir:

 • PVN summa, kas norādīta no citiem PVN maksātājiem saņemtajos nodokļa rēķinos par iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem;
 • nodokļa summa, kas samaksāta par preču importu;
 • nodokļa summa, kas aprēķināta saskaņā ar īpašu nodokļa režīmu preču ievešanas darījumiem saskaņā ar muitu;
 • aprēķinātā nodokļa summa, kas PVN maksātājam maksājama taksācijas periodā kā pakalpojuma saņēmējam;
 • aprēķinātā nodokļa summa no preču iegādes Eiropas Savienības teritorijā;
 • aprēķinātā nodokļa summa par precēm, kas iegādātas saskaņā ar īpašiem režīmiem (apgrieztās maksāšanas PVN) saskaņā ar PVN likuma 141., 142., 143, 143.1, 143.2, 143.3, 143.4 un 143.5 pantu;
 • aprēķinātā nodokļa summa par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar PVN likuma 141., 142., 143. un 143.4 pantu;
 • aprēķinātās vai samaksātās nodokļa summas par iegādātajām precēm, kuras izsniegtas kā mazas vērtības dāvanas vai preču paraugi.

Taksācijas periods

Taksācijas periods ir viens kalendāra mēnesis, ja tiek īstenots kāds no šādiem nosacījumiem:

 • reģistrēta nodokļa maksātāja veikto ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pirmstaksācijas gadā vai taksācijas gadā pārsniedz 40 000 euro;
 • PVN tirgotājs veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā ar nulles novērtējumu (PVN likums, 43. pants);
 • PVN tirgotājs veic preču piegādi Eiropas Savienības teritorijā, piedaloties PVN likums, 16. panta 4. punktā minēto preču piegādē;
 • PVN tirgotājs sniedz pakalpojumus, kuru sniegšanas vieta noteikta saskaņā ar PVN likums, 19. panta 1. punktu (piegādes vieta ir saņēmēja adrese.;

PVN tirgotāji, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām, ir tiesīgi iesniegt ceturkšņa pārskatus.

PVN atmaksa ES juridiskajām personām

Vispārīgi

PVN atmaksas veikšanai ārvalstu nodokļu maksātājs, kurš neveic uzņēmējdarbību Latvijā, iesniedz Latvijā PVN atmaksas elektronisko pieteikumu dalībvalstī, kurā nodokļu maksātājs veic uzņēmējdarbību, un izmanto šīs dalībvalsts izveidoto tīmekļa vietni. Saskaņā ar PVN likuma 113. panta 2. punktu un 2013. gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 1514 III, IV sadaļu „Pieteikums PVN atmaksai citā Eiropas Savienības dalībvalstī” un pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanas kārtība nodokļa maksātājam, kas reģistrēts citā Eiropas Savienības dalībvalstī ”(sākot ar 2014. gada 1. janvāri) PVN atmaksāšana Eiropas Savienības dalībvalstu juridiskajām personām Latvijā tiek veikta saskaņā ar atmaksas pieteikumu, kas iesniegts tajā dalībvalstī, kurā nodokļu maksātājs veic uzņēmējdarbību, un kas ir elektroniski nosūtīts Valsts ieņēmumu dienestam no citas dalībvalsts kompetentās nodokļu iestādes.

Tiesīgās personas

PVN atmaksu var pieprasīt citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts nodokļu maksātājs, kas nenodarbojas ar uzņēmējdarbību, kas būtu reģistrēta Latvijas Republikā par pievienotās vērtības nodokli, kas iekasēts par Latvijas Republikā iegādātajām precēm, sniegtajiem pakalpojumiem un ievestajām precēm, ar mērķi veikt savus ar nodokli apliekamos darījumus Eiropas Savienības teritorijā.

Pilnvarotais pārstāvis

PVN atmaksas pieteikumu var iesniegt arī nodokļu maksātāja pilnvarots pārstāvis, fiziska persona vai juridiska persona, kas rīkojas, pamatojoties uz atļauju. Tā kā PVN atmaksas pieteikums ir iesniegts dalībvalstī, kurā nodokļu maksātājs veic uzņēmējdarbību, atļauja būtu jāiesniedz minētajā dalībvalstī un saskaņā ar attiecīgās dalībvalsts prasībām.

PVN atmaksas kritēriji

PVN apliekamā persona atbilst šādiem kritērijiem:

 • ir reģistrēts citas dalībvalsts PVN maksātāju reģistrā;
 • nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta PVN maksātāju reģistrā;
 • nav veicis uzņēmējdarbību, kas saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu jāreģistrē Latvijā;
 • nav veicis apliekamo darījumu veikšanu Latvijā (nav piegādājis preces un pakalpojumus, kurus varētu uzskatīt par piegādātiem Latvijas Republikā), prasot reģistrāciju ar PVN apliekamo personu reģistrā Valsts ieņēmumu dienestā.

Prasības PVN atmaksas pieteikuma iesniegšanai:

 • pieteikuma veidlapā iekļautajai informācijai un papildu informācijai jābūt angļu vai latviešu valodā;
 • pieteikums jāiesniedz līdz noteiktam datumam, t. i., ne vēlāk kā līdz tā kalendārā gada 30. septembrim, kas seko atmaksas periodam. Ja konkrētais datums ir pārsniegts, pieteikumu neņem vērā un nodokli neatmaksā;
 • pieteikumā norādītais atmaksas periods nedrīkst pārsniegt vienu kalendāro gadu, un tas nedrīkst būt īsāks par trim kalendārajiem mēnešiem;
 • pieteikumā norādītais atmaksas periods var būt īsāks par trim kalendārajiem mēnešiem, ja tas attiecas uz kalendārā gada pēdējiem mēnešiem;
 • pieprasītā PVN atmaksas summa jānorāda Latvijas Republikas valsts valūtā EUR ( no 2014. gada);
 • pieprasītās nodokļu atmaksas summa nevar būt mazāka par EUR 400, ja atmaksas periods ir īsāks par vienu kalendāro gadu, bet nav īsāks par trim mēnešiem;
 • pieteikumā norādītā pieprasītās nodokļu atmaksas summa nedrīkst būt mazāka par EUR 50, ja atmaksas periods ir viens kalendārais gads vai kalendārā gada pēdējie mēneši;
 • pieteikumā jāiekļauj informācija, kas saistīta ar visiem faktūrrēķiniem, kuri izsniegti iekšzemes teritorijā vai saistīti ar katru dokumentu, kas apliecina importēšanu attiecībā uz precēm, kuras izgatavotas vietējā teritorijā;
 • nodokļu maksātāja uzņēmējdarbības aprakstu paziņo, izmantojot NACE 2. redakcijas statistiskās klasifikācijas kodus, kas paredzēti Padomes 2006. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 1893/2006;
 • pieteikumam jāpievieno nodokļu rēķina vai ievešanas dokumenta elektroniskā kopija, ja nodokļa rēķinā vai ievešanas dokumentā norādītā ar nodokli apliekamā summa ir EUR 1 000 vai lielāka. Ja rēķinā norādīta degviela, tad robežvērtība ir EUR 250;
 • papildu elektroniski kodēta informācija (subkodi) jāiesniedz saistībā ar šādiem preču kodiem un saņemtajiem pakalpojumiem ( informāciju skatīt nodokļu iestādes tīmekļa vietnē: https://www.vid.gov.lv/lv/node/56980)
 • degviela
 • transportlīdzekļu noma
 • transportlīdzekļu izdevumi
 • ceļu nodevas un maksājumi
 • Transporta izdevumi, piemēram, biļešu cenas taksometros un sabiedriskajā transportā
 • Izmitināšana viesu izmitināšanas mājokļos
 • Pārtikas, dzērienu un restorānu pakalpojumi
 • Uzņemšana gadatirgos un izstādēs
 • Izdevumi par greznību, atrakcijām un izklaidēm
20trešdien, janvāris 20, 2021

Akciju opcijas

Šogad, 2021. gada 12. janvārī, stājās spēkā izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā un komerclikumā, kas paplašināja iespējas piešķirt [...]

e-Seminārs: Pastāvīgā pārstāvniecīb

Go to Top