Ievads

Sākot ar 2018.gada 1. janvāri Latvijā tiek ieviests konceptuāli jauns uzņēmumu ienākuma nodoklis. Turpmāk, uzņēmumu pienākums maksāt uzņēmumu ienākuma nodokli radīsies peļņas sadales brīdī. Turklāt, izmaksājot peļņu dividendēs uzņēmuma akcionāriem, fiziskām personām, iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) 10% apmērā jāmaksā vairs nebūs.

Šajā rakstā tiek atspoguļotas galvenās jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa iezīmes, tā ietekme uz akcionāriem un veidi, kā gūt priekšrocības, izmantojot jauno UIN režīmu. Lai raksts būtu vieglāk lasāms, sākumā tiek apskatīts galveno izmaiņu apkopojums,

Uzņēmumu ienākuma nodokliskam seko daudz detalizētāks uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas režīma apskats.

Kopsavilkums

Jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek maksāts tikai peļņas sadales brīdī. Līdz brīdim kamēr Latvijā dibināta uzņēmuma peļņa netiek sadalīta, nodokļa likme ir vienāda ar 0%. Veicot uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinu tiek piemērots 20%/80% princips. Proti, nosakot maksājamo uzņēmumu ienākuma nodokļa apmēru, neto apliekamā summa ir jāreizina ar 20%/80%.

Svarīgākā uzņēmumu ienākuma nodokļa priekšrocība ir tā, ka nodokļa nomaksa var tikt atlikta, tādējādi radot iespēju to reinvestēt uzņēmuma darbībā, ieguldījumu instrumentos vai vienkārši paturēt kā apgrozāmos līdzekļus. Atliekot nodokļa nomaksu uz vēlāku laiku, uzņēmums iegūst arī tā iemesla dēļ, ka nākotnē maksājamā nodokļa tagadnes vērtība ir zemāk.

Akcionāri

Akcionāriem – fiziskajām personām, kas ir Latvijas rezidenti, jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis ir izdevīgāks, jo nodoklis no izmaksātajām dividendēm turpmāk nav jāmaksā. Jaunā nodokļa likme ir 20% no dividenžu bruto summas, iepriekšējo 15% un 10% IIN likmju vietā. Turklāt, Latvijas nodokļu rezidenti, saņemot dividendes no ārzemēm, ir atbrīvoti no nodokļa samaksas Latvijā. Tas nozīmē, ka Latvija kļūst par visai pievilcīgu vietu, lai samazinātu nodokļu slogu, saņemot repatriēto peļņu no investīcijām ārvalstu uzņēmumos.

Savukārt ārvalstu akcionāriem – fiziskajām personām, kurām pieder akcijas vai kapitāldaļas Latvijas uzņēmumā, ir jāvērš uzmanība uz  to, vai šis ieguldījums arī turpmāk būs izdevīgs. Ja ārzemju akcionāri plāno sadalīt Latvijas uzņēmuma peļņu un izmaksāt dividendes, samaksātais uzņēmumu ienākuma nodoklis Latvijā visticamāk attiecīgajā valstī netiks kreditēts pret  ārzemēs maksājamo nodokli no saņemtajām dividendēm. Kā potenciālie risinājumi ārvalstu akcionāriem varētu būt:

 1. Mainīt savu nodokļu rezidenci, kļūstot par Latvijas nodokļu rezidentu un atbrīvojoties no dividenžu nodokļa;
 2. Izveidot holdinga uzņēmumu starp Latvijas saimnieciski aktīvo uzņēmumu un akcionāru;
 3. Daļēji aizstāt pašu kapitāla finansējumu ar aizdevuma finansējumu.

Akcionāriem, kas ir ārvalstu juridiskās personas, UIN likmes pieaugums no 15% uz 20% tiek kompensēts ar atliktā nodokļa maksājuma vērtības samazināšanos laikā. Tāpēc ilgtermiņā UIN ietekme būs neitrāla. Vienīgais izņēmums, iespējams, ir ražošanas uzņēmumi, kas zaudē pašreizējos nodokļu atvieglojumus, kas saistīti ar jaunu iekārtu iegādi.

Finansējums

Latvijas likumdošana neierobežo uzņēmuma finansēšanu caur aizdevumu (izņemot, plānās kapitalizācijas noteikumus, kas apskatīti zemāk). Savukārt tiek ierobežota naudas izmaksa no Latvijas uzņēmuma kā aizdevums.

Holdinga uzņēmums

Latvijas holdinga uzņēmuma priekšrocības ir:

 1. Akciju atsavināšana ir atbrīvota no nodokļu nomaksas, ar nosacījumu, ka akcijas Latvijas uzņēmuma turējumā ir bijušas vismaz 3 gadus;
 2. Ienākošās un izejošās dividendes jeb caurplūstošās dividendes ir atbrīvotas no nodokļu nomaksas.

Jaunā uzņēmuma ienākuma nodokļa principi

Jaunais UIN likums ir balstīts uz naudas plūsmas modeli. Latvijas uzņēmums maksā UIN brīdī, kad tiek izmaksātas dividendes, nosacītās dividendes vai dividendēm pielīdzināmas izmaksas. Tas nozīmē, ka Latvijas uzņēmumam uzņēmumu ienākuma nodoklis nav jāmaksā no ikgadējās peļņas, līdz brīdim kamēr tiek veikta kāda no minētajām izmaksām.

Sāksim ar piemēru, pieņemot, ka 2018.gadā Latvijas uzņēmums ir guvis peļņu 1,000,000 eiro apmērā. Ja uzņēmuma akcionāri pieņem lēmumu peļņu nesadalīt, nodokļa saistības nerodas. Savukārt, ja akcionāri pieņem lēmumu sadalīt visu peļņu, tad maksājamā nodokļa aprēķinam tiks piemērots 20%/80% princips. Tas nozīmē, ka neto dividenžu summa ir jādala ar 80% un jāreizina ar 20%. Ja akcionāri nolemj sadalīt 100% no peļņas, maksājamais UIN būs 250,000 = 1,000,000 : 80% x 20%.

Jaunā UIN priekšrocība ir tā, ka nodokļa samaksa tiek atlikta līdz peļņas sadales brīdim, tāpēc to var reinvestēt vai vienkārši paturēt naudā. Tādēļ jaunais UIN likums galvenokārt ir labvēlīgs uzņēmumiem, kas neplāno peļņas sadali, vai vismaz plāno tos atlikt. Tāpat jaunais UIN likums ir labvēlīgs ārzemju uzņēmumiem, kuru dibināšanas mērķis ir veikt kādu no uzņēmuma grupas funkcijām. Šādu organizāciju tipiskie piemēri ir līguma ražotāji, ierobežota riska izplatītāji, kontrolakciju sabiedrības vai kopīgs pakalpojumu centrs. Tie ir tā saucamie “izmaksu centri”, kuros peļņa tiek uzkrāta ar mērķi apmierināt transfertcenu prasības.

Nodokļa likme

Tā kā UIN tiek maksāts tikai peļņas sadales brīdī, kamēr peļņa tiek paturēta uzņēmumā, nodokļa likme ir 0%.

UIN likme ir 20% bruto dividenžu summas. Lai aprēķinātu bruto dividendžu summu, neto dividendes (dividenžu summa, ko akcionārs vēlas saņemt) ir jādala ar 0,8. Tā tiek iegūta bruto dividenžu summa, kurai piemēro 20% nodokļa likme. Efektīvā nodokļa likme, t.i., likme, kas tiek maksāta no neto dividendēm, ir 25%.

Esošās un pagājušās UIN sistēmas salīdzinājums ir pieejams šeit.

Ietekme uz akcionāriem

Jaunais UIN likums skar ne tikai pašu uzņēmumu, bet arī tā akcionārus. Taču atkarībā no akcionāra statusa, ietekme no jaunā UIN būs dažāda.

Akcionāri: Latvijas rezidenti – fiziskās personas

Latvijas nodokļu rezidentu saņemtās dividendes ir atbrīvotas no nodokļiem. Tas izriet no principa, ka jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis ietver gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Brīvā kapitāla plūsmas princips nosaka, ka akcionāriem ir jāsaņem vienlīdzīga attieksme. Tāpēc, saņemot dividendes no ārzemju uzņēmuma, Latvijas nodokļu rezidents ir atbrīvots no nodokļu nomaksas ar nosacījumu, ka no gūtās peļņas dividenžu izmaksātājs ir nomaksājis UIN. Tas ir ievērojams stimuls ārvalstu investoriem, kas vēlas mainīt savu nodokļu rezidenci, ar mērķi ietaupīt nodokļus no saviem ieguldījumiem.

Akcionāri: ārvalstu rezidenti – fiziskās personas

Tā kā Latvijas uzņēmumu ienākuma nodoklis nav ienākuma gūšanas avota nodoklis, ārvalstu akcionāra  rezidences valsts neatļaus to kreditēt pret rezidences valstī maksājamo ienākuma nodokli. Piemēram, ja Krievijas rezidents, kas ir vienīgais akcionārs Latvijas uzņēmumā, vēlas sadalīt peļņu un saņemt dividendēs 100,000 euro, Latvijā maksājamā uzņēmumu ienākuma nodokļa apmērs būs 25,000 euro. Krievijas nodokļu rezidentam, saņemot Latvijā izmaksātās dividendes 100,000 euro apmērā, ir pienākums samaksāt papildus 9% no dividenžu ienākuma. Tas nozīmē, ka efektīvā nodokļu likme palielināsies līdz 34%.

Kādas ir iespējas samazināt nodokļu slogu? Acīmredzot ārzemju akcionāram būtu jāievieto kāds starpposms starp Latvijas uzņēmumu un viņu kā ārvalstu nodokļu rezidentu. Ievietojot holdinga uzņēmumu kā starpposmu, tiek atrisināta problēmsituācija. Kā alternatīva ir daļēji finansēt Latvijas uzņēmumu ar aizdevuma palīdzību. Jo īpaši tāpēc, ka jaunais likums ierobežo procentu maksājumus tikai ar pašu kapitāla apjomu un transfertcenu noteikšanas prasībām.

Akcionāri: ārvalstu juridiskās personas

Latvijas uzņēmumiem nodokļu slogs ir pieaudzis no 15% un 20%. Taču, ja dividenžu izmaksa tiek atlikta, tad vēlāk samaksātā nodokļa vērtības samazinājums laikā var pārsniegt tā nominālvērtības pieaugumu. Galvenokārt, lai ietaupītu nodokli, ir ieteicams atlikt nodokļu samaksu pēc iespējas ilgāk, lai gūtu labumu no tā, ka atliktā nodokļa nākotnes vērtība ir zemāka par tā pašreizējo vērtību.

Nodokļu bāze

Kā jau minēts iepriekš, jaunais Latvijas uzņēmumu ienākuma nodoklis ir maksājams peļņas sadales brīdī, piemēram, dividenžu izmaksas veidā. Taču peļņa var tikt sadalīta un izmaksāta ne tikai kā dividendes. Nodokļu bāze sastāv ne tikai no vienkāršas peļņas sadales. Tādējādi uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek maksāts gan peļņas sadales brīdī, gan nosacītās peļņas sadales brīdī.

Peļņas sadale

Peļņas sadale ietver:

 • Kārtējās un ārkārtas dividendes;
 • Dividendēm pielīdzināmās izmaksas;
 • Nosacītās dividendes (7.pants)

Nosacītās peļņas sadale

Sekojošas izmaksas tiek pielīdzinātas nosacīti sadalītajai peļņai, ko iekļauj ar nodokli apliekamajā bāzē (t.i. apliek ar nodokli):

 • Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi (8.pants);
 • Nedrošie debitoru parādi (9.pants);
 • Nodokļu bāzē iekļaujamie palielinātie procentu maksājumi (10.pants);
 • Aizdevumi saistītajām personām (11.pants);
 • Transfertcenu korekcijas
 1. “Izstieptas rokas principa” vērtības pārsnieguma daļa, ja uzņēmums ir iegādājies preces/pakalpojumus no saistītas personas par cenu, kas ir virs “izstieptas rokas” jeb tirgus vērtības, un
 2. Saņemtās vērtības trūkums, ja uzņēmums ir pārdevis preces/ pakalpojumus saistītajai personai zem “izstieptas rokas principa” vērtībai jeb zem tirgus cenas.
 • preces, ko nerezidents piešķir saviem darbiniekiem vai valdes locekļiem;
 • likvidācijas kvota.

Ar nodokli apliekamajā bāzē neiekļauj (t.i., ar nodokli neapliek) reprezentācijas izdevumus un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumus, kas nepārsniedz 5% no pirmstaksācijas gada bruto darba algas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi, ja šie izdevumi uzskaitīti dalīti no citiem izdevumiem.

Holdinga uzņēmumu priekšrocības

Jaunais Latvijas UIN likumam ir divas priekšrocības, kas attiecas uz holdinga uzņēmumiem: kapitāla pieauguma atbrīvojums un atbrīvojums no nodokļiem caurplūstošām dividendēm.

Kapitāla pieauguma atbrīvojums

Latvijas uzņēmums var samazināt nodokļu bāzi no kapitāla pieauguma, ko uzņēmums nopelnījis, pārdodot akcijas, ar nosacījuma, ka Latvijas uzņēmums pārdošanas brīdī ir turējis akcijas vismaz 36 mēnešus (13. pants).

Protams, ja Latvijas holdinga kompānija ir pārdevusi akcijas, kuras tai ir piederējušas mazāk nekā 3 gadus, uzņēmumam nav jāmaksā nodoklis. Tomēr, ja uzņēmums ir turējis akcijas vismaz 3 gadus, tam ir iespēja izmaksāt kapitāla pieaugumu dividendēs, neapliekot ar nodokļiem. Tas nozīmē, ka jaunais Latvijas UIN likums veicina ilgtermiņa ieguldījumus. Taču arī īstermiņa spekulācijas ir izdevīgas, ja uzņēmums reinvestē peļņu un nesadala to.

Caurplūstošās dividendes

Caurplūstošās dividendes ir jaunā uzņēmumu ienākuma nodokļa neatņemama sastāvdaļa. Tā kā peļņai ir jābūt apliktai ar nodokļiem tikai vienreiz, caurplūstošās dividendes ar nodokļiem apliktas netiek.

Tātad, ja Latvijas uzņēmums saņem dividendes no cita Latvijas uzņēmuma vai ārvalstu uzņēmuma, kas savā rezidences valstī ir apmaksājis uzņēmumu ienākuma nodokli, uzņēmums šīs caurplūstošās dividendes izmaksā, neapliekot ar nodokli. Šis princips neattiecas uz dividendēm, kas saņemtas no zemu nodokļu (ārzonas) jurisdikcijām.

Tas ir labs instruments ieguldījumiem uzņēmumos, kuriem ir stabila un augsta dividenžu izmaksu attiecība, jo dividendes var tikt izmaksātas caur holdinga uzņēmumu, nemaksājot nodokļus.

Finansēšana

Aizdevumi saistītajām personām

Jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis ierobežo aizdevumu izsniegšanu akcionāriem un saistītām personām, kas nav meitas uzņēmums.

Aizdevumi saistītām personām ir pielīdzināmi nosacīti sadalītai peļņai un ir apliekami ar uzņēmumu ienākuma nodokli, tātad tiek piemērots 20%/80% princips.

Taču tas neattiecas uz aizdevumiem, kurus izsniedz:

 1. Akcionārs savam meitas uzņēmumam;
 2. Uzņēmums savai pastāvīgajai pārstāvniecībai ārvalstī;
 3. Lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvi saviem biedriem, ja aizdevums tiek piešķirts, lai sekmētu uzņēmējdarbību.

Iepriekš minētais nosacījums 20%/80% neattiecas uz:

 1. Aizdevumiem, kas saņemti no nesaistītas personas;
 2. Aizdevumiem, kas izsniegti taksācijas gada laikā, kurā nav bijusi nesadalītā peļņa;
 3. Iepriekšējo gadu laikā izsniegtajiem aizdevumiem, kuru summa nepārsniedz pašu kapitāla lielumu, izņemot augstāk minētos aizdevumus;
 4. Aizdevumiem, kas tiek atmaksāti 12 mēnešu laikā;
 5. Aizdevumiem, ko izsniedz uzņēmums, kuram piešķirts sociālā uzņēmuma statuss.

Atmaksājot iepriekš saņemto aizdevumu, uzņēmumam ir tiesības samazināt ar nodokli apliekamo bāzi par dzēstā aizdevuma summu. Līdz ar to likums neierobežo uzņēmuma finansēšanu ar aizdevuma palīdzību (izņemot nepietiekamās kapitalizācijas noteikumus, kas apskatīti zemāk), taču likums ierobežo naudas izsniegšanu kā aizdevumu.

Procentu izdevumu ierobežojumi

Jaunais UIN likuma režīms joprojām saglabā nepietiekamās kapitalizācijas noteikumus, tomēr tie ir daudz labvēlīgāki un ļauj palielināt parāda finansējumu. Saskaņā ar jaunajiem noteikumiem procentu likme, kas pārsniedz pieļaujamo, ir nosacītā peļņas sadale, kurai tiek piemērots uzņēmumu ienākuma nodoklis.

Pārsnieguma procenti ir:

 • Procentu maksājumu summa, kas pārsniedz parāda un pašu kapitāla attiecību 4 pret 1;
 • Procentu maksājumu summa, kas pārsniedz 3 miljonus eiro un ir 30 % no rādītāja EBITDA.

Nepietiekamās kapitalizācijas noteikumi neattiecas uz aizdevumiem, kas saņemti no kredītiestādēm (Latvijā, EEZ vai dubultās nodokļu konvencijas valstī), kā arī citiem finansēšanas veidiem, ko piešķir specializētas finanšu institūcijas.

Turpmāk ievērojot nepietiekamas kapitalizācijas noteikumus, netiks ņemta vērā banku vidējā svērtā procentu likme. Praksē tas nozīmē, ka saņemot finansējumu aizdevuma veidā, akcionāram ir nepieciešams strukturēt pamatkapitālu atbilstoši nepietiekamas kapitalizācijas noteikumiem, kā arī jāievēro “iztieptas rokas” princips attiecībā uz aizdevuma procentiem. Procentu likmei ir jāatspoguļo aizņēmēja risks un citi faktori. Tādā veidā pieļaujamā procentu likme var būt augstāka nekā iepriekš.

Transfertcenu korekcijas

Novirze no darījuma tirgus vērtības, kas ir labvēlīga darījuma partnerim, ir pielīdzināma nosacīti sadalītajai peļņai, kurai piemēro uzņēmumu ienākuma nodoklis.  Tādēļ Latvijas uzņēmumam darījumos ar saistītajām personām ir jāievēro transfertcenu principi un jāgatavo transfertcenu dokumentācija.

Esošās transfertcenu prasības ir izskaidrotas mūsu tīmekļa vietnē, kas veltīta tieši transfertcenām: www.transfer-pricing.lv.

Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi

Jaunais UIN likums ar saimniecisko darbību nesaistītus izdevumus pielīdzina nosacīti sadalītai peļņai, kas jāiekļauj ar  uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamajā bāzē.

Ar saimniecisko darbību nesaistīti izdevumi ir:

 • izdevumi, kuru rezultātā tiešu labumu gūst uzņēmuma īpašnieki vai darbinieki (ja nav piemērojams IIN);
 • peļņas, apgrozījuma vai citas bāzes lieluma samazinājums, kuru veic pēc savas iniciatīvas vai dalībnieka rīkojums;
 • dāvinājumi, ziedojumi un aizdevumi (izņemot ienākumam pielīdzināmi aizdevumi, kuriem piemēro IIN);
 • ziedojumi, izņemot tos, kuriem piemēro nodokļa atlaidi;
 • aktīvu iegādes izdevumi, kas iegādāti, sākot ar 01.01.2018., un tiek izmantoti nesaistīti ar saimniecisko darbību, un šo aktīvu uzturēšanas izdevumi;
 • aktīvu vērtības samazinājums un uzturēšanas izdevumi, kas iegādāti pirms 31.12.2017. un tiek izmantoti nesaistīti ar saimniecisko darbību;
 • reprezentācijas izdevumi un personāla ilgtspējas pasākumu izdevumi, kas pārskata gadā pārsniedz 5% no iepriekšējā pārskata gada kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, par kuru samaksāti valsts sociālās apdrošināšanas maksājumi;
 • izdevumi, kas saistīti ar reprezentatīvo automobili;
 • izdevumi noziedzīga nodarījuma izdarīšanai vai komerciālās uzpirkšanas nolūkos;
 • soda naudām, līgumsodiem un naudas sodiem izmantotās summas, ja tās nav samērīgas ar darījuma vērtību vai veiktas saistītai personai vai personai zemu nodokļu teritorijā;
 • dabas resursu ieguves (lietošanas) virslimita summas;
 • negūtos ienākumus no cesijā nodotām tiesībām, izņemot 8.p. 11.d. noteikto;
 • kredītiestādē ieķīlātā īpašuma uzturēšanas izdevumi, kā arī nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi, ko apmaksājusi kredītiestāde;
 • degvielas izmaksas, kas pārsniedz noteiktos limitus.

Taksācijas periods

Taksācijas periods ir kalendārais mēnesis. UIN deklarācija tiek iesniegta katru mēnesi, līdz nākamā mēneša 20. datumam.

Ja nodokļa maksātāja deklarācijas iesniegšanas periods ir ceturksnis, tad to iesniedz reizi ceturksnī.

Nodokļu atlaides

Lielākā daļa nodokļu atlaižu nav izdzīvojušas pēc nodokļu reformas. Saglabājušās nodokļu atlaides ir apkopotas zemāk.

Nodokļu atlaides ziedojumiem

UIN atlaidi ziedojumiem (UIN 12.pants) sabiedriskā labuma organizācijām, budžeta iestādēm vai valsts kapitālsabiedrībām iespējams saņemt 3 veidos:

 • neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 5% apmērā no iepriekšējā pārskata gada peļņas pēc aprēķinātajiem nodokļiem;
 • neiekļaut ar nodokli apliekamajā bāzē ziedoto summu, bet ne vairāk kā 2% no iepriekšējā pārskata gadā kopējās darba ņēmējiem aprēķinātās bruto darba samaksas, no kuras veiktas VSAOI;
 • samazināt aprēķināto uzņēmumu ienākuma nodokli no dividendēm par 75% no ziedotās summas, bet nepārsniedzot 20% no aprēķinātā uzņēmumu ienākuma nodokļa no dividendēm.

Minētie ierobežojumi attiecas uz kopējo ziedojumu summu finanšu gada laikā.

Nodokļu atlaides lielajiem investīciju projektiem un speciālās ekonomiskās zonas

Latvijas uzņēmumi, kuru atbalstāmo investīciju projektus Ministru kabinets līdz 2017.gada 31.decembrim ir apstiprinājis, (UIN likums, 17.2pants) ir tiesības piemērot nodokļu atlaidi.

Latvijas uzņēmumam ir tiesības samazināt maksājamo nodokli atbilstoši Speciālās ekonomiskās zonas piešķirtās atlaides apjomam.

Nodokļu deklarācijas iesniegšana

Par periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam tiek iesniegta viena UIN deklarācija. Pēc pirmās deklarācijas iesniegšanas līdz 2018. gada 20. jūlijam ir pienākums nomaksāt uzņēmumu ienākuma nodokli.

Par turpmākajiem mēnešiem UIN deklarācija tiek sniegta katru mēnesi, līdz nākamā mēneša 20.datumam.

Gadījumā, ja tekošajā mēnesī neradās ar UIN apliekams objekts, UIN deklarācija nav jāiesniedz (izņemot pārskata gada pēdējā mēneša deklarāciju).

Nodokļu piemērošana nerezidentiem: ieturējuma nodokļi

Latvijas uzņēmumiem ir jāietur uzņēmumu ienākuma nodoklis, izmaksājot atlīdzību nerezidentiem par:

 • vadības un konsultatīvajiem pakalpojumiem -20%;
 • par Latvijā esoša nekustamā īpašuma atsavināšanu – 3% no atlīdzības summas;
 • veicot maksājumu nerezidentiem zemu nodokļu vai beznodokļu zonā – 20% (ir iespējami izņēmumi, ja preču iegādes cena ir atbilstoša “izstieptas rokas” principam vai VID ir devis atļauju nepiemērot nodokli).

Pārejas jautājumi

Nodokļu zaudējumu pārnešana

Nodokļu zaudējumus, kas radušies līdz 2017.gada 31.decembrim ir iespējams pārnest uz nākošajiem gadiem. Nodokļu maksātājs var samazināt aprēķināto UIN dividendēm par 15% no iepriekšējā pārskata gadā radušajiem zaudējumiem. Ja nodokļu maksātājs šo summu neizmanto vai izmanto tikai daļēji, atlikušo summu var pārnest uz turpmākajiem 4 finanšu gadiem. Taču nodokļu maksātājs nevar samazināt tekošājā gadā maksājamo nodokli par vairāk kā 50% no aprēķinātās UIN summas. Tāpēc uzņēmumiem, kuriem ir uzkrājušies lieli nodokļu zaudējumi, visticamāk nespēs tos atgūt pilnā apmērā.

Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa

Peļņai, kas uzkrāta līdz 2017.gada 31.decembrim, tiks piemērots “vecais” uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas režīms. Uzņēmumiem tika piešķirts divu gadu pārejas periods,  kura laikā jaunais uzņēmumu ienākuma nodoklis netiks piemērots attiecībā uz “veco” peļņu. Pārejas perioda laikā, dividendēm, kas izmaksājamas fiziskām personām (rezidentiem un nerezidentiem) tiek piemērots IIN 10% apmērā. Sākot ar 2021.gadu, IIN  likme būs 20%. 2018. gadā mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem, sadalot gan uzkrāto “veco”, gan “jauno” peļņu,  izmaksātājām dividendēm piemēros IIN 20% apmērā.

Nodokļa avansa maksājumi

Nodokļa maksātāji veiks avansa maksājumus tikai pārejas perioda laikā no 2018.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 30.jūnijam. Avansa maksājums ir vienāds ar 1/12 no 2016.gada nodokļa.