Šogad, 2021. gada 12. janvārī, stājās spēkā izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā un komerclikumā, kas paplašināja iespējas piešķirt akciju opcijas darbiniekiem. Šīs izmaiņas Latviju ievietoja ranga augšgalā pasaules mērogā līdzās Igaunijai un Lietuvai, iegūstot labvēlīgākās valsts opciju piešķiršanai darbiniekiem titulu.

Kas īsti ir akciju opcijas?

Šobrīd popularitātei pieaugošs motivācijas rīks ir akciju opcijas jeb akciju pirkuma tiesības (turpmāk “akciju opcijas”) kas uzņēmumam dod iespēju piesaistīt augsti kvalificētus darbiniekus. Tās stimulē darbinieku strādāt produktīvāk (palielināt biznesa vērtību) uzņēmuma interesēs, tādējādi palielinot uzņēmuma akciju vērtību.

Akciju opcija ir ieguldījumu veids, kas ļauj darbiniekam nopirkt noteiktu skaitu uzņēmuma akciju par fiksētu cenu. Citiem vārdiem sakot, tās ir tiesības iegādāties uzņēmuma akcijas. Piemēram, pieņemsim, ka uzņēmums, kurā strādājat, piedāvā akciju opcijas, kas ļaus jums vēlāk iegādāties 100 akciju opcijas par cenu kāda tā ir dienā, kad saņēmāt opcijas. Jūs varat turēt akciju opcijas līdz kādam nākotnes datumam, kad uzņēmuma vērtība būs augusi un pēc tam gūt peļņu. Pozitīvs aspekts no darbinieka skatu punkta šajā jautājuma vēl ir 0% risks zaudējumiem. Akciju opcijas neuzliek pienākumu tās izmantot.

Zemāk tabulā norādīta svarīgākā informācija īsumā.

Pretendenti Darbinieki, valdes un padomes locekļi, saistīto uzņēmumu darbinieki
Kad var piešķirt Ne ātrāk kā pēc 12 mēnešiem (periods no opciju piešķiršanas dienas līdz dienai, kad darbinieks ir tiesīgs uzsākt opciju īstenošanu)
Cena Uzņēmums var izvēlēties sākuma cenu pat par nominālvērtību. Nav jāveic oficiāla vērtēšanas analīze
Pamatkapitāla daļa Akciju nominālvērtību kopsumma nedrīkst pārsniegt 10 % no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla
Darbinieka tiesības Darbinieks var brīvi rīkoties ar iegūtajām akcijām.
Iegūstot kapitāldaļas, darbinieks iegūst visas dalībnieka tiesības (dividenžu saņemšana, balsstiesības, tiesības uz likvidācijas kvotu).
Var emitēt akcijas bez balsstiesībām.
Darbiniekam, kurš pārtrauc darba līgumu, jāizmanto savas iespējas 6 mēnešu laikā pēc aiziešanas.
Ja dalībnieks grib pārdot savas tiesības, pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības
Darbinieku nodoklis (kad jāmaksā) Algas nodoklis jāmaksā, ja opcijas netiek turētas vismaz vienu gadu
Darbinieku nodoklis (likme) Pārdodot akcijas jāmaksā ienākuma nodoklis no kapitāla pieauguma (šobrīd 20%). Vērtēšanai pēc pārdošanas ir jābūt balstītai uz neatkarīgu novērtējumu, ko organizē uzņēmums ( ja netiek publiski tirgotas)
Darba devēju aplikšana ar nodokļiem Nodoklis nav jāmaksā, ja opcijas tiek izmantotas vairāk kā gadu pēc to piešķiršanas

Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9. panta 43. punktā ir norādīti gadījumi kuros par ienākumu no opciju īstenošanas nav jāmaksā algas nodoklis:

 • ja ir pagājuši vismaz 12 mēneši kopš piešķirtas akciju opcijas (iepriekš bija 36 mēnešu periods)
 • opciju minimālajā turēšanas periodā ir spēkā darba līgums starp darbinieku un kapitālsabiedrību, kura piešķīrusi opcijas. Kapitālsabiedrība var būt arī opciju piešķīrējas saistītais uzņēmums. Izņēmums ir darbinieka pensionēšanās vecuma sasniegšana
 • darba devējs ir iesniedzis likumā noteikto informāciju VID
 • akciju opcijas jāīsteno sešu mēnešu laikā no dienas, kad lauzts darba līgums. Izņēmums ir darbinieka pensionēšanās vecuma sasniegšana. Šādā gadījumā tiesības tiek īstenotas opciju īstenošanas plānā noteiktajā termiņā
 • starp kapitālsabiedrību un darbinieku nepastāv parādsaistības.

Definīcijas

Akcija – akcija, paja, kapitāla daļa vai citas tiesības saņemt dividendes

Likuma grozījumi paplašināja akciju definīciju, kas ļauj akciju opcijas piedāvāt arī SIA uzņēmumu darbiniekiem

Akciju pirkuma tiesību (opciju) īstenošana – akciju iegāde par līgumā noteikto cenu, vai akciju saņemšana bez maksas

Akciju opcijas piešķir darbiniekam tiesības iegādāties uzņēmuma akcijas par cenu (vai bez maksas), kāda tika atrunāta līguma noslēgšanas dienā. Tas ļauj piesaistīt speciālistus perspektīviem jaunuzņēmumiem, kuri nespēj piedāvāt augstu atalgojumu, bet var piedāvāt opcijas, kas sniegs lielus ieņēmumus vēlāk.

Nominālvērtība – statūtos noteikta vērtība. Daļas vērtība nav mazāka par vienu centu. Vienas kategorijas daļām ir vienāda nominālvērtība. Daļa dod tiesības piedalīties sabiedrības pārvaldē, peļņas sadalē un mantas sadalē likvidācijas gadījumā.

Akciju tiesību īstenošanas  (ienākuma gūšanas) diena – diena, kad pāriet īpašuma tiesības uz akcijām.

Kas jāzina par VID iesniedzamo informāciju?

Arī akciju opcijas nav izņēmums un par to piešķiršanu ir jāsniedz informācija Valsts ieņēmumu dienestam.

Ienākums no akciju pirkuma tiesību īstenošanas ir akciju tirgus vērtība akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā atņemot akciju iegādes vērtību.

Ienāk.=tirgus v.- iegādes v.

Akciju tirgus vērtību nosaka šādi:

 • publiskajām – fiksētā akcijas vidējā svērtā cena
 • akcijām, kas neatrodas publiskā apgrozībā – neatkarīgā rakstveida atzinumā noteikta vērtība, kurā iekļauj vērtēšanas metodiku.

Novērtējumu var veikt mantiskā ieguldījuma vērtētāju sarakstā esoša persona vai persona, kura saskaņā ar atttiecīgās valsts tiesību aktiem ir tiesības sniegt šādu atzinumu. Atzinums ir spēkā 12 mēnešus no tā sagatavošanas dienas.

Divu mēnešu laikā pēc pieteikšanās  perioda opcijām vai to piešķiršanas, darba devējam jāsniedz VID informāciju par:

 • iesaistītajām kapitālsabiedrībām
 • darbinieku dalības kvalificējošajiem kritērijiem
 • akciju iegādes nosacījumiem
 • akciju opciju minimālo turēšanas periodu
 • iespējām īstenot akciju opcijas darba līgums pārtraukšanas gadījumā
 • tiesības atsavināt piešķirtās tiesības vai tās izmantot attiecīgā darbinieka nāves gadījumā
 • tiesību īstenošanas nosacījumiem
 • darbiniekiem, kas iegādāsies vai saņems akcijas

Ja tiek veikti grozījumi, divu mēnešu laikā informācija ir jāiesniedz VID.

Personāla akcijas un personāla opcijas

Akciju opcijas nav vienīgais veids kā akcijas piedāvāt darbiniekam. Savā būtībā abi veidi ir līdzīgi, taču ir atsevišķas nianses, kas atšķir tos. Mēģināsim ieviest skaidrību kā atšķiras personāla akcijas un personāla opcijas.

Abos gadījumos:

 • akcijas piešķirot par maksu, apmaksu veic darbinieks, bet piešķirot bez maksas, uzņēmums akcijas emitē uz sabiedrības nesadalītās peļņas rēķina vai speciālām rezervēm
 • pretendenti ir darbinieki, valdes un padomes locekļi, saistīto uzņēmumu darbinieki
 • akciju nominālvērtību kopsumma nedrīkst pārsniegt 10% no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.

 

Personāla akcijas Personāla akciju opcijas
Personāla akcijas ir neatsavināmas. Laužot darba līgumu, akcijas pāriet sabiedrības īpašumā Akcijas nav atsavināmas, ja statūtos vai personāla akciju opciju izlaišanas noteikumos nav paredzēts citādi
Sabiedrība piešķir saviem darbiniekiem personāla akcijas Sabiedrība dod tiesības darbiniekiem iegūt tās akcijas
Nav noteikts termiņš, kad var piešķirt personāla akcijas Akciju opcijas var piešķirt ne ātrāk kā pēc 12 mēnešiem
Darbiniekam ir tiesības saņemt dividendes un citas statūtos paredzētas tiesības. Ja akcijas piešķirtas par maksu, ir tiesības uz likvidācijas kvotu Iegūstot kapitāldaļas, darbinieks iegūst visas dalībnieka tiesības.
Var emitēt akcijas bez balsstiesībām
Īpašuma tiesības pastāv tikai uz darba tiesisko attiecību laiku Pārdošanas gadījumā pārējiem dalībniekiem ir pirmpirkuma tiesības
Ja akcijas piešķirtas bez maksas, nodokļi nav jāmaksā.
Ja akcijas piešķirtas par maksu, atsavinot jāmaksā nodokli no kapitāla pieauguma
Pārdodot akcijas jāmaksā nodoklis no kapitāla pieauguma
Kapitāla pieaugumu aprēķina no atsavināšanas cenas atskaitot iegādes vērtību un aktīvā veikto ieguldījumu vērtību to turēšanas laikā Kapitāla pieaugumu aprēķina no akciju tirgus vērtības akciju pirkuma tiesību īstenošanas dienā vērtības atņemot akciju iegādes vērtību
Dividenžu sadales brīdī darba devējs samaksā UIN Nodoklis nav jāmaksā, ja akciju opcijas tiek izmantotas vairāk kā gadu pēc to piešķiršanas
Ja akcijas piešķirtas par maksu, sabiedrība samaksā bijušajam darbiniekam atlīdzību, kāda tā būtu bijusi sadalot sabiedrības mantu likvidācijas gadījumā, attiecīgi tā brīža situācijai Darbiniekam, kurš pārtrauc darba līgumu, jāizmanto iespējas 6 mēnešu laikā pēc darba līguma laušanas

Personāla akcijas tiek reglamentētas kā darbinieka vienreizēja un sistemātiska atlīdzība, līdz ar to, kā likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 8. panta 2. punktā noteikts,  par ienākumu jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Šādu motivācijas rīku var atļauties lielie uzņēmumi, kuru akciju vērtība ir skaidri paredzama un tie savu vietu tirgū ir izcīnījuši. Parasti ar personāla akcijām premē augstāko amatu darbiniekus.

Savukārt, akciju opcijas ir lieliska iespēja jaunajiem uzņēmumiem. Jauns bizness diez vai sākumā varēs piedāvāt augstu atalgojumu darbiniekiem, kas apgrūtina augsti kvalificētu speciālistu piesaisti. Kā zināms, labi darbinieki ir ar vienādības zīmi veiksmīgai uzņēmuma attīstībai. Piedāvājot akciju opcijas arī augsti kvalificēts speciālists būs ieinteresēts strādāt jaunā uzņēmumā pat ar mazāku atalgojumu sākumā, ja ir paredzams, ka vēlāk, uzņēmumam augot, būs iespēja saņemt ievērojamu atlīdzību no akcijām.